عنوان
بررسي بالا آمدگي سطح ايستابي در شهر مشهد در اثر انتقال آب سد دوستي
نویسنده (گان)
وحيد نيک پيمان
چکیده مقاله
آبخوان دشت مشهد يکي از بزرگترين آبخوان¬هاي استان خراسان رضوي مي¬باشد که شهر مشهد در جنوب شرقي آن واقع شده است. با وجود ممنوعه بودن اين دشت از سال 1347، بهره¬برداري شديد از آن در 40 سال گذشته موجب افت متوسط 8/0 متري در سال در سطح ايستابي شده است. روند کاهشي سطح آب نه تنها در تمامي مناطق دشت يکسان نبوده، بلکه براساس هيدروگراف ¬ آبخوان دشت مشهد، همزمان با انتقال و توزيع آب سد دوستي به شهر مشهد (از سال 1387)، سطح ايستابي آبخوان در محدوده شهر به ميزان متوسط 5/3 متر افزايش نشان مي¬دهد. به متظور بررسي نوسانات سطح ايستابي در محدوده پيزومترها، هيدروگراف¬ چاه¬هاي مشاهده¬اي واقع در سطح شهر نيز مورد بررسي قرار گرفته است که نشان مي دهد به غير از مناطق محدودي از شهر، تقريبا در تمامي نواحي شهر با بالاآمدگي سطح آب مواجه هستيم

متن کامل مقاله