عنوان
معرفي پهنه گسلي آزادشهر در شهر تهران بر اساس برداشتهاي ميداني و ژئوفيزيکي
نویسنده (گان)
Soheyla khademi
kazem moradi harsini
چکیده مقاله
در گستره تهران، گسل هاي کوچک و بزرگ بسياري وجود دارد که به طور عمده رديف هاي رسوبي ترشيري و کواترنري را بريده و جابجا کرده اند. يکي از عمده ترين اين گسل ها، پهنه گسل شمال تهران است که پرخطرترين و يکي از بحث انگيزترين گسل لرزه اي گستره تهران، با راستاي شرقي غربي است که در شمال تهران بين کوه و کوهپايه قرار دارد. پهنه گسلي آزادشهر واقع در منطقه 22 تهران و حاشيه پارک جنگلي چيتگر (حاشيه شهرک آزادشهر) مانند گسل هاي فرعي آن حومه بطور مثال چيتگر، وردآورد و ميلاد به صورت گسلي افزايشي (Fault Propagation ( است که به طرف جنوب حالتي پيشرونده دارد. به منظور معرفي پهنه گسلي فرعي آزادشهر و وضعيت زير سطحي آن، ضمن انجام برداشت هاي صحرايي خصوصيات ساختاري گسل هاي فرعي اين پهنه، برداشت هاي مقاومت ويژه الکتريکي و ژئورادار (GPR) بر روي پروفيل هاي منظم و عمود بر جهت گسل با استفاده صورت گرفته است که نشان دهنده اين است که گسلهاي اين پهنه در راستاي گسل اصلي شمال تهران قرار دارند. اين پهنه داراي 8 گسلش عادي و معکوس و 3 شکستگي است. در بين گسل ها فقط گسل F8 به سطح رسيده و رسوبات ترشياري و کواترنري را قطع کرده است. گسل هاي F4 تا F8 داراي مولفه نرمال بوده و چون شيب زيادي دارند، امتدادلغز چپگرد هستند، گسل هاي F6 و F7 به وضوح نرمال بودن و حالت کشش در منطقه را نشان مي دهند. نيروهاي تکتونيکي بوجود آورنده گسل هاي منطقه از جهت و امتداد شمال شرق– جنوب غرب (N45E) برخوردار بوده است.

متن کامل مقاله