عنوان
ارزيابي شاخص آسيب¬پذيري ساختگاه در شمال شهر مشهد
نویسنده (گان)
يوسف محمدي مقدم
ناصر حافظي مقدس
چکیده مقاله
در اين پژوهش قابليت آسيب¬پذيري ساختگاه شمال شهر مشهد در هنگام وقوع زلزله مورد بررسي قرار گرفته است.به طوريکه با استفاده از داده¬هاي ميکروترمور در شمال شهر مشهد و برآورد خصوصيات لرزه¬اي ساختگاه مورد نظر، به وسيله روش نسبت طيفي مولفه افقي به قائم (H/V) مقدارشاخص آسيب¬پذيري ساختگاه (Vulnerability indices) را برآورد نموده. بدين جهت برداشت¬هاي ميکروترمور در 68 ايستگاه در شمال شهر مشهد برداشت گرديد سپس مقادير فرکانس غالب و فاکتور تقويت ساختگاه در هر ايستگاه را تعيين نموده، و با توجه به فرکانس غالب و فاکتور تقويت ساختگاه شاخص آسيب پديري در هر ايستگاه را بدست آورده.

متن کامل مقاله