عنوان
انتخاب ماشين حفاري مکانيزه ي مناسب براي حفر تونل خط دو پروژه ي قطار شهري شيراز
نویسنده (گان)
خالد انصاري
چکیده مقاله
با افزايش جمعيت و رشد روز افزون شهرها نياز به شبکه هاي ارتباطي مثل مترو بيش از پيش احساس مي شود. در 30 سال گذشته به اقتضاي نياز جامعه تکنولوژي حفاري مکانيزه ي تونل پيشرفت قابل توجهي داشته است. لذا به دليل تنوع در ماشين هاي حفاري، يکي از مسائل مهم در حفاري تونل انتخاب ماشين حفاري مناسب با توجه به شرايط پروژه است. اين انتخاب بر اساس پارامترهاي زمين شناسي، اقتصادي، و شرايط محيطي انجام مي شود. مطالعه ي انجام شده مربوط به خط 2 مترو شيراز به طول 14 کيلومتر در حد فاصل فلکه ي گاز تا ميان رودمي باشد، که در اين پروژه 13 ايستگاه پيش بيني شده است. بر اساس مطالعات زمين شناسي و ژئوتکنيکي مي توان خاک هاي مسير را به سه ناحيه ي A، B، و C، که خواص زمين شناسي مهندسي مشابهي دارند، تفکيک کرد. با توجه به قرار گيري پروژه در مناطق شهري، وجود خاک هاي نرم در منطقه، و بالا بودن سطح آب زير زميني، انتخاب TBMمحدود به انواع فشار زمين(Earth Pressure Balance) و فشار دوغاب(Slurry Pressure Balance) مي شود. انتخاب بين اين دو ماشين بر اساس دانه بندي، نفوذپذيري و شرايط هيدرولوژي، چسبندگي، درصد بولدر هاي مسير، و شرايط اقتصادي و محيطي انجام گرفت. و در نهايت TBMنوع EPB به عنوان مناسب ترين گزينه براي پروژه ي خط 2 مترو شيراز پيشنهاد شد.

متن کامل مقاله