عنوان
تحليل لرزه خيزي و بررسي ظرفيت باربري بيمارستان 200 تختخوابي شهرستان شيروان
نویسنده (گان)
محمداقبال دهواري
چکیده مقاله
بيمارستانها از مهمترين زير ساختها در زمان وقوع بلاياي طبيعي از جمله زلزله مي¬باشد .بطوريکه در تمام زمانها نقش منحصر به فردي در ارتقاع سلامت جامعه به عهده دارند که اين نقش در زمان وقوع بالاياي طبيعي از جمله زلزله،سيل و.......بيش از پيش خود¬نمايي مي-کند. ايمن¬سازي بيمارستانها در برابر زلزله نسبت به ايمن¬سازي ساير سازه¬ها بدليل اينکه در حين وقوع حوادث غير¬مترقبه مانند زلزله افراد نيازمند مراجعه و بستري شدن در بيمارستانها هستندبرخوردار مي¬باشدبهمين دليل در اين تحقيق در مرحله اول سعي شده که پارامترهاي لرزه¬اي مورد بررسي قرار گيرد،سپس تاثير آن بر ظرفيت باربري پي هاي منطقه ي مورد مطالعه مشخص گردد. بر اين اساس نتايج مطالعات انجام شده نشان مي¬دهد که بيشترين شتاب افقي وارده بر شهرستان شيروان 4/0 با توان لرزه¬زايي 32/7 ناشي از گسل باغان-گرماب با طول 79 کيلومتر و فاصله 11کيلومتري شهرستان شيروان مي¬باشد. پس از محاسبه شتاب افقي، ظرفيت باربري پي¬ها با سطح مقطع نواري و مربعي در حالت اعمال و بدون اعمال بار لرزه¬اي بيمارستان در حال احداث محاسبه گرديد.بدليل کاهش چشمگير ظرفيت باربري در زمان وقوع زلزله بايد اقدامات لازم جهت افزايش ظرفيت باربري صورت گيرد.

متن کامل مقاله