عنوان
بررسي مخاطرات زمين شناسي مهندسي در منطقه ويژه پارس جنوبي
نویسنده (گان)
سيداسداله حاتمي
ناصر حافظي مقدس
غلامرضا لشکري پور
کاظم مرادي هرسيني
چکیده مقاله
مخاطرات زمين شناسي از جمله عوامل طبيعي هستند که تاکنون سبب خسارات و تلفات بسياري را در سراسر جهان شده اند. شناسايي مناطق داراي پتانسيل بالا از نظر چنين خطراتي ميزان آسيب پذيري ناشي از آنها را تا حدود زيادي کاهش خواهد داد. بدين منظور با توجه به حجم عظيم سرمايه گذاري در منطقه پارس جنوبي، مطالعه خطرات ناشي از پديده هاي طبيعي امري ضروري است. بر اساس اطلاعات حاصل از گزارشات، گمانه هاي حفاري شده، نقشه هاي زمين شناسي، عکس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي خطرات گسلش سطحي توسط گسل هاي منطقه، روانگرايي، خاک هاي مشکل آفرين (خورنده و متورم شونده)، سيلاب، وقوع ناپايداري هاي دامنه اي(سنگ ريزش) در منطقه ويژه پارس جنوبي مورد بررسي قرار گرفته و با نرم افزار ArcGIS مناطق مخاطره آميز از نظر هر يک مشخص شده اند. و در نهايت کل منطقه از نظر انواع خطرات پهنه بندي شده است.

متن کامل مقاله