عنوان
بررسي تاثير محيط رسوبي بر خصوصيات مهندسي خاكهاي محدوده شهر كرمان
نویسنده (گان)
محمدرضا اميني زاده بزنجاني
چکیده مقاله
در اين تحقيق مشخصات مهندسي خاک هاي زيرپهنه شهر کرمان با استفاده از آرشيو داده هاي ژئوتکنيکي موجود بررسي گرديده و ارتباط آنها با محيط رسوبي تحليل شده است. داده هاي ژئوتکنيکي مورد نياز از 154 گمانه درسطح شهر کرمان استخراج و سازمان دهي شده و در محيط اکسل وارد شدند. اين داده ها در قالب مشخصات فيزيكي و مكانيكي حاصل از انجام آزمايش هاي صحرايي يا آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي دست خورده و دست نخورده، از عمق صفر تا 30 متري بدست آمده اند. عرصه مورد مطالعه که محدوده طرح هادي شهر کرمان مي باشد، بر اساس روند رودخانه ها و مسير رسوب گذاري ها به سه ناحيه يا منطقه تقسيم گرديده است. ويژگيهاي مهندسي و ژئوتکنيکي خاک در نواحي سه گانه مورد بررسي قرارگرفته و نتايج با يکديگر مقايسه شده اند تا تاثير شرايط محيط رسوب گذاري بر روي نهشته هاي گستره شهر تبيين گردد. نتيجه کلي بررسي ها نشان مي دهد که خاک هاي محدوده شهر کرمان نسبتا همگن و يکنواخت بوده و تحت تاثير محيط رسوبي شهر کرمان عموما حالت فشرده و متراکم پيدا کرده اند.

متن کامل مقاله