عنوان
بررسي تغييرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد
نویسنده (گان)
محمد غفوري
ناصر حافظي مقدس
غلامرضا لشکري پور
پوريا دهقان

حجت اصغري بهرام
چکیده مقاله
امروزه آزمايش¬هاي برجا در ژئوتکنيک به صورت متنوعي مورد استفاده قرار مي¬گيرد. در اين ميان آزمايشSPT به دليل سادگي ، هزينه پايين و ارتباط با ساير پارامترهاي خاک در پروژه¬هاي مهندسي کاربرد فراواني دارد. نتايج حاصل از اين آزمايش وابسته به يک نقطه مي باشد درحالي¬که مهندسين پروژه نيازمند اطلاعاتي در مورد کل منطقه، بخصوص نقاطي که نمونه¬برداري نشده مي¬باشند. به همين علت بکارگيري روش¬هاي درون¬يابي وتهيه نقشه از پارامترهاي مهندسي خاک بسيار متداول گرديده است . با توجه به قرارگيري حرم مطهر رضوي در منطقه ثامن شهر مشهد ، احداث مجتمع¬هاي عظيم تجاري- اقامتي و سازه¬هاي بلند مرتبه در اين منطقه در سال هاي اخير به شدت رواج يافته است، شناخت خصوصيات مهندسي و بررسي کلي ظرفيت باربري خاک در اين محدوده در راستاي محاسبه و طراحي بهينه فونداسيون¬هاي پايدار امري ضروري مي¬باشد. در اين تحقيق پس از بررسي نتايج آزمايش نفوذ استاندارد در 47 گمانه مطالعاتي در محدوده منطقه ثامن با تغييرات 10-50 ضربه، با استفاده از روش¬هاي زمين آمار و ابزار کريجينگ عمومي اين روش ، نقشه تغييرات SPT و نقشه خطاي تخمين در پهنه¬اي به وسعت تقريبي 4 کيلومتر مربع تهيه گرديد. نتايج اين تحقيق نشان مي¬دهد که روش-هاي زمين آمار کاربرد خوبي داشته و از دقت بالايي برخوردارند.

متن کامل مقاله