عنوان
بررسي تاثير انجماد با نيتروژن مايع بر خصوصيات مکانيکي خاک¬هاي ماسه¬اي -SM SP و ريزدانه
نویسنده (گان)
پژمان کاظمي
چکیده مقاله
کاهش دماي خاک و رساندن دما به زير نقطه انجماد آب موجود در حفرات باعث بهبود خصوصيات مقاومتي خاک مي شود. براي انجماد خاک از روشها و مواد گوناگوني استفاده مي شود. يکي از اين مواد نيتروژن مايع مي¬باشد. نيتروژن مايع داراي دماي تبخير 196- سانتي¬گراد مي باشد و با گرفتن گرماي زمين با عث انجماد آب موجود در حفرات آن مي¬شود. سرعت انجماد با نيتروژن در خاک هاي با دانه بندي مختلف متفاومت مي باشد. در اين تحقيق دو نوع خاک ماسه¬اي -SM SP و خاک ريزدانهCL-ML توسط نيتروزن منجمد گرديدند. نتايج نشان دادند که انجماد در هر دو نوع خاک باعث افزايش مقاومت تراکمي تک محوري آن ها مي شود. همچنين مشخص شد که سرعت انجماد در خاک ماسه اي بيشتر از خاک ريزدانه مي باشد و ميزان مصرف نيتروژن نيز در خاک ماسه اي کمتر از خاک رسي مي باشد.

متن کامل مقاله