عنوان
بررسي غلظت روي و سرب درآب رودخانه حبله‎رود (از سرشاخه نمرود تا دليچاي)، استان سمنان
نویسنده (گان)
فريده حيدرپور
بهناز دهرآزما
حبيب اللّه قاسمي
چکیده مقاله
رودخانه حبله‎رود به‎عنوان يک منبع مهم آب سطحي در استان سمنان مطرح مي‎باشد. اين رودخانه نقش مهمي در تأمين آب کشاورزي و آب شرب شهر گرمسار و آرادان دارد. هدف از تحقيق حاضر، ارزيابي غلظت روي و سرب در آب رودخانه حبله‎رود از سرشاخه نمرود تا دليچاي و بررسي تأثير عوامل زمين‎زاد و بشرزاد بر روند توزيع آنها مي‎باشد. جهت انجام اين بررسي، تعداد 17 نمونه آب در پايان فصل خشک از رودخانه برداشت گرديد. نتايج نشان مي‎دهند کهPH آب رودخانه در محدوده قليايي (14/8 تا 78/8) مي‎باشد. مقادير EC از بالادست به سمت پايين‎دست حوضه افزايش مي‎يابد. غلظت فلز سرب در حدود 50% از ايستگاه‎ها بالاتر از حد مجاز آب آشاميدني ( (WHO 2011مي‎باشد. غلظت روي در کليه ايستگاهها پايين‎تر از حد مجاز استاندارد آب آشاميدني ((WHO 2011 مي‎باشد. در نحوه توزيع غلظت عنصر روي و سرب، هر دو عامل زمين‏زاد و بشرزاد مؤثر مي‎باشند.

متن کامل مقاله