عنوان
پيش بيني پارامترهاي مقاومت برشي خاک با استفاده از بانک اطلاعات ژئوتکنيکي شهر مشهد
نویسنده (گان)
سيده ليلا طالبيان
چکیده مقاله
در بانک اطلاعات ژئوتکنيکي شهر مشهد اطلاعات ژئوتکنيکي از پروژه هاي مختلف جمع آوري شد. هدف از اين تحقيق پيش¬بيني پارامترهاي مقاومت برشي خاک شهر مشهد با استفاده از ويژگي¬هاي فيزيکي با استفاده از اطلاعات موجود در اين بانک مي¬باشد. براي اين منظور نتايج مربوط به آزمايشات برش مستقيم و سه محوري 197 نمونه خاک در 5 گروه تا عمق 40 متري از 75 گمانه موجود در بانک اطلاعات از نقاط مختلف شهر استخراج و مورد بررسي قرار گرفت. در ميان پارامترهاي بررسي شده، درصد رطوبت و دانسيته خشک نمونه ها بيشترين همبستگي را با زاويه اصطکاک داخلي (φ) در خاک هاي شني و ماسه¬اي نسبت به ديگر پارامترها دارا هستند. بطوري که رابطه φ با درصد رطوبت به صورت خطي و با شيب منفي و رابطه آن با دانسيته خشک به صورت خطي و با شيب مثبت است. رابطه چسبندگي (c) خاک ها با پارامتر هاي LL و PI به صورت رابطه مستقيم مي باشد. اما از آنجاکه اين مقادير در خاکهاي درشت دانه کمتر اندازه گيري مي¬شوند نمي¬توان رابطه مناسبي بدست آورد. همبستگي C با φ زياد است ولي بدليل کم بودن مقادير C، دقت روابط بدست آمده براي محاسبه چسبندگي بوسيله φ پايين مي¬باشد. با کاهش اندازه ذرات، همبستگي بين φ و دانسيته خشک کاهش يافته و در رسهاي سيلتي و رسها بجاي دانسيته خشک با PI مرتبط است. در رسها نيز Cبا درصد رطوبت و LLرابطه مستقيم دارد.

متن کامل مقاله