عنوان
تعيين مدل زمين آمار مناسب در تهيه نقشه تغييرات شوري آبهاي زيرزميني دشت بيرجند
نویسنده (گان)
احمد جعفرزاده
عباس خاشعي
سعيد مرگان
چکیده مقاله
منابع آب زيرزميني در مناطق خشک به دليل کمبود منابع سطحي از اهميت زيادي برخوردار مي باشند. از اين رو همواره تلاش شده است با شناخت وضعيت کمي وکيفي اين منابع گامي بلند در جهت مديريت بهتر استحصال و کنترل بحران هاي پيش رو برداشته شود. امروزه روش هاي زمين آماري به دلايلي از جمله: کاهش هزينه هاي نمونه برداري، صرفه جويي در وقت و همچنين دقت بالا در تخمين پارامترهاي مورد نظر سبب شده اين روش ها مورد استفاده اكثر محققين قرار گيرند. هدف از اين تحقيق تعيين بهترين روش زمين آماري جهت مشخص نمودن تغييرات EC در منابع آب زيرميني دشت بيرجند براساس دو معيار R2 و RMSE مي باشد. نتايج نشان داد بهترين روش جهت بدست آوردن تغييرات ECمنطقه، روش وزن دهي عکس فاصله با توان 2 مي باشد. با مقايسه داده هاي انداره گيري شده و مشاهده اي مقادير R2 و RMSE به ترتيب 1 و صفر بدست آمد. همچنين نقشه هاي پهنه بندي بطور کلي در قسمت هاي شمال شرق EC پايين تري را نسبت به ساير نقاط نشان مي دهد.

متن کامل مقاله