عنوان
بررسي رفتار مقاومتي خاکهاي شهر کرمان با توجه به محيط رسوبي آنها
نویسنده (گان)
محمدرضا اميني زاده بزنجاني
چکیده مقاله
چکيده در اين تحقيق تاثير محيط رسوبي بر رفتار مقاومتي خاک هاي محدوده شهر کرمان بررسي و تحليل شده است. بدين منظور از از مقايسه نتايج آزمايشهاي سه محوري بر روي خاک هاي طبيعي و بازسازي شده در حالت هاي زهکشي نشده و زهکشي شده استفاده شده است. بعضي از نمونه ها با رطوبتي معادل 25/1 تا 5/1 برابر حد رواني خاک بازسازي شدند که اين امر موجب ايجاد ساختار پايدار و حذف نقش محيط رسوبي در قوام خاک گرديد. سپس برروي اين نمونه هاي بازسازي شده آزمايش سه محوري انجام و با نتايج آزمايش هاي سه محوري انجام شده بر روي نمونه هاي طبيعي مقايسه شدند. در آزمايشهاي سه محوري که بر روي خاکهاي بازسازي شده انجام گرفته اند، نسبت تنشهاي محفظه اي و تنش هاي انحرافي بگونه اي در نظر گرفته شده اند که بعضي از نمونه ها شرايط خاک هاي فوق تحکيم يافته و برخي شرايط خاک هاي عادي تحکيم يافته را پيدا کنند تا بتوان به نقش تاثير محيط رسوبي بر خواص مهندسي خاک با توجه به پروسه تحکيم پذيري آن پي برد. بررسي منحني هاي تنش - کرنش در نمونه هاي طبيعي و بازسازي شده در حالات مختلف تاييد مي کند که خاکهاي محدوده شهر کرمان تحت تاثير محيط رسوبي نسبتا همگن، و يکنواخت و فاقد ساختار توسعه يافته و سيمان شدگي زياد مي باشند و عامل فشردگي و تحکيم يافتگي در پايداري و قوام آنها نقش بيشتري دارد.

متن کامل مقاله