عنوان
کاربرد منطق فازي و روشAHP در پهنه بندي پتانسيل آلودگي خاک به عناصر سرب و روي
نویسنده (گان)
آرزو آهنگري
چکیده مقاله
سرب يکي از مهمترين فلزات سنگين از نظر سمناکي بوده و اشکال غيرآلي آن از طريق غذا، آب و هوا قابل جذب هستند. در ميان منابع متنوع طبيعي و انسانزادي آلودگي سرب، اثر خروجي‌هاي صنعتي و استفاده از بنزين حاوي سرب بيشترين نگراني‌هاي زيست محيطي را در برداشته‌اند. روي نيز به عنوان يکي از پرمصرف‌ترين فلزات صنعتي، در پساب کارخانه‌ها و صنايع مختلف تمرکز يافته و در صورت ورود به محيط آب و خاک مي‌تواند حيات انسان و ساير موجودات را تهديد کند. از آنجاييکه هر دو عنصر در رده بندي عناصر سنگين و خطرزا براي محيط به حساب مي‌آيند، ورود اين فلزات به خاک باعث تغييرات نامطلوبي در اين بخش مي‌گردد که اگر مورد مطالعه و بررسي قرار نگيرد مي‌تواند کارکرد خاک را به عنوان يک سيستم که مستقيما با حيات بشر در ارتباط است، مختل کند. اين مطالعه در محدوده‌ي استان مازندران انجام شده و هدف آن، تعيين پتانسيل آلودگي خاک اين استان به دو عنصر سرب و روي مي‌باشد. در اين مطالعه 11 عامل موثر بر حضور اين دو عنصر در محيط شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته‌اند که عامل فاصله از جاده داراي بيشترين تاثير شناخته شده و بيشترين امتياز معادل 166/0 را کسب کرد. تجزيه و تحليل لايه‌هاي اطلاعاتي با استفاده ازGIS و تصميم‌گيري چند معياره (MCDM) انجام گرفت و نهايتا در محيط فازي تلفيق لايه‌ها انجام شده و نقشه پهنه بندي آلودگي خاک استان به دو عنصر سرب و روي بدست آمد.

متن کامل مقاله