عنوان
تحليل پايداري دامنه هاي مخزن سد زاوين تحت تاثير بارگذاري لرزه اي (شمال شرق ايران)
نویسنده (گان)
الياس قصابيان
چکیده مقاله
سد بتوني وزني زاوين با ارتفاع 42 متر از کف در منطقه اي با پتانسيل لرزه خيزي بالا در شمال شرق ايران ساخته شده بخش قابل توجهي از محدوده مخزن سد بر روي رسوبات شيل و مارن مربوط به کرتاسه تحتاني (سازند شوريجه) قرار گرفته که داراي پتانسيل لغزش مي باشند. وجود چنين پتانسيلي سبب شده، پس از آبگيري در بخش جنوبي مخزن سد مجموعه اي از ترکها و شکافهاي عميق ناشي از لغزش ايجاد شود. در چنين شرايطي نگراني هاي ناشي از وقوع زمين لغزش تحت تاثير شتاب ناشي از رويداد زمين لرزه هاي آينده به شدت افزايش يافته استچنين لغزشهايي علاوه بر سرريز شدن آب از روي تاج سد، مسدود شدن دريچه هاي آبگير و ايجاد خسارت به تاسيسات جانبي سد را به همراه خواهد داشت

متن کامل مقاله