عنوان
بررسي تراز آب زيرسطحي در خاک بستر شهر مشهد
نویسنده (گان)
عفت يوسفي
بتول عليمحمدي
چکیده مقاله
در اين نوشتار به منظور بررسي تغييرات تراز آب زيرسطحي در سطح شهر مشهد، ابتدا اطلاعات حاصل از حفاري 1360 گمانه از مجموع حدود 260 پروژه جمع آوري گرديد. سپس با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و تهيه بانک اطلاعاتي گمانه¬ها و با توجه به توزيع مناسب گمانه¬ها در سطح شهر، مناطق شهري داراي آب زيرسطحي شناسايي و تراز سطح آب در سطح شهر مشخص گرديد. نقشه¬هاي تهيه شده نشان مي¬دهد در اطراف بافت قديمي شهر يعني اطراف حرم مطهر، تراز سطح آب در عمق حدود30 متر مي¬باشد و با دور شدن از اين ناحيه، سطح آب در ترازهاي پايين¬تري قرار مي¬گيرد. در اين تحقيق علت اين تغييرات نيز مورد بررسي قرار گرفته است

متن کامل مقاله