عنوان
پهنه بندي آلودگي سرب و روي دراستان خراسان شمالي
نویسنده (گان)
نصرت داوديان کاخکي
چکیده مقاله
سرب و روي جزء فلزات سنگين هستند که در يک مقياس وسيع از منابع طبيعي انسان ساز وارد محيط زيست مي¬شوند. براي بررسي اين موضوع، در تحقيق فوق منبع ورود سرب وروي در محيط زيست به سه عامل طبيعي، عوامل غير طبيعي و عوامل تشديد کننده تقسيم و سپس تاثير هر عامل در توليد و تشديد مقدار سرب وروي در منطقه بررسي و توسط فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي هر عامل امتياز مناسب اختصاص يافته و در انتها به کمک نرم افزار GIS نقشه پتانسيل آلودگي سرب و روي در منطقه تهيه شده است.

متن کامل مقاله