عنوان
بررسي هيدروژئوشيمي و کيفيت منابع آب منطقه تاريک¬دره، شمال تربت جام
نویسنده (گان)
عاطفه سفيديان
چکیده مقاله
غلظت آنيون¬ها(HCO3, Cl, SO4) وکاتيون¬ها (Ca, Mg, Na, K) در منابع آب آشاميدني روستاي تاريک دره در 30 کيلومتري شمال¬شرق تربت¬جام استان خراسان¬رضوي اندازه¬گيري شد. مطالعه منشا يون¬هاي محلول در آب جهت بررسي تاثير ليتولوژي و کانه¬زايي موجود در منطقه بر کيفيت منابع آب ضروري است. به منظور اندازه گيري کاتيون¬ها و آنيون¬هاي اصلي تعداد 8 نمونه آّب از منابع آب-زيرزميني در روستاي مورد نظر و روستاهاي اطراف برداشت شد. تيپ آب منطقه بر اساس نمودار پايپر از نوع Na-HCO3 و Na-Cl مي¬باشد. کيفيت آب از نظر شرب و کشاورزي به ترتيب بر اساس نمودار¬هاي شولر درمحدوده خوب تا متوسط و ويلکاکس شور تا کمي و شور تشخيص داده شدند. نمودار گيبس جهت تعيين منشا عناصر موجود در آب مورد بررسي قرار گرفت. منشأ عناصر موجود در آبهاي زيرزميني هوازدگي و تبخير سنگهاي مادر تعيين شد. با توجه به تيپ نمونه¬هاي آب¬زيرزميني در منطقه که داراي ترکيبات بي¬کربناته وسولفاته است مي¬توان پيش¬بيني کرد که شيمي آب متاثر از کلسيت و کاني¬هاي تبخيري در منطقه مي¬باشد.

متن کامل مقاله