عنوان
پهنه بندي شاخص آسيب پذيري زمين در حاشيه گسل جنوب مشهد
نویسنده (گان)
مهسا زهاني قائيني
ناصر حافظي مقدس
چکیده مقاله
در اين مطالعه، جهت ارزيابي پتانسيل خرابي لرزه اي در حاشيه گسل جنوب مشهد، شاخص آسيب پذيري زمين محاسبه گرديده است. براي اين منظور داده هاي حاصل از ميکروترمورهاي تک ايستگاهي به روش نسبت طيفي مولفه افقي به مولفه قائم (HVSR) پردازش و سپس پارامترهاي ديناميکي آبرفت، جهت براورد شاخص آسيب پذيري ساختگاه، از آنها استخراج شده است. نتايج حاصل نشان مي دهند شاخص آسيب پذيري در حاشيه جنوبي شهر مشهد بازه ي بزرگي از تغييرات را بين کمينه و بيشينه مقدار خود ( از 0.13 تا 11.7) نشان مي دهد.

متن کامل مقاله