عنوان
ارزيابي ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف در بخش جنوبي شهر مشهد
نویسنده (گان)
مهسا زهاني قائيني
ناصر حافظي مقدس
چکیده مقاله
در پژوهش حاضر، براساس نتايج تحليل ميکروترمورها در 52 ايستگاه، در حاشيه جنوبي شهر مشهد، به روش نسبت طيفي مولفه افقي به قائم و با کمک رابطه توانيh=384T1.428 ، ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف تعيين شده است. با توجه به نتايج حداقل و حداکثر ضخامت آبرفت به ترتيب 3 و بيش از 80 متر به دست آمده است. عمق سنگ کف با نزديک شدن به ارتفاعات به جهت عملکرد گسل تراستي جنوب مشهد، کاهش نشان مي دهد.

متن کامل مقاله