عنوان
بررسي تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پروژه قطار شهري مشهد
نویسنده (گان)
احسان دباغ
فائزه نمائي مقدم
حسين محمدزاده
عباس قدمي شهر بابک
چکیده مقاله
بدون شک، مترو(قطار شهري) همانند ساير پروژه هاي عمراني، تاثير بسزائي بر جوانب اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي زندگي انسان دارد. لذا در اين تحقيق، عملکرد شرکت بهره برداري قطار شهري مشهد و تاثيرات ناشي از راه اندازي خط 1 آن مورد بررسي قرار گرفته و ميزان صرفه جويي هاي حاصل (در سال 91) به صورت کمي محاسبه گرديد. جهت انجام ارزيابي هاي مذکور، تعداد 400 پرسشنامه تهيه و در مدت 4 روز در 22 ايستگاه خط 1 قطار شهري مشهد در اختيار مسافرين قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد ميزان صرفه جويي در مصرف سوخت بيش از 30 ميليون ليتر بوده که اين ميزان سبب کاهش چشمگيري در هزينه هاي سوخت مصرفي نيز شده است. همچنين ميزان صرفه جويي در مدت زمان سفر، در حدود 10 ميليون ساعت بوده است.

متن کامل مقاله