عنوان
مقايسة روش پين‌هول و شرارددر تعيين واگرايي منابع قرضه ريزدانة سد بلطاق
نویسنده (گان)
ياور فيروزة
غلامرضا لشكري‌پور
محمد غفوري
عليرضا مجيدي
چکیده مقاله
ميزان واگرايي از پارامترهاي مهمي است كه بر كيفيت منابع قرضه ريزدانه تأثير مي‌گذارد. طي فرايند واگريي ذرات خاک پس از تماس با آب به صورت معلق درمي‏‌‏آيند و با جريان آب از محيط خارج مي‌شوند. تشخيص پتانسيل واگرايي به روش‏‌‏هاي گوناگون ممکن است که به دو دستة روش‏‌‏هاي صحرايي و روش‏‌‏هاي آزمايشگاهي تقسيم مي‏‌‏شوند. استفاده از روش‌هاي صحرايي به دليل سرعت و کم‏‌‏هزينه‏‌‏بودن و امکان تشخيص براساس پارامترهاي ظاهري در شروع بررسي‏‌‏ها توصيه مي‏‌‏شود. اما روش‏‌‏هاي آزمايشگاهي براي تشخيص دقيق ابداع شده‏‌‏اند. روش پين‏‌‏هول، هيدرومتري دوگانه، املاح آب منفذي، کرامب، آزمايش کاهش غلظت و غيره از جملة روش‏‌‏هاي آزمايشگاهي هستند. از اين ميان سه روش هيدرومتري دوگانه، املاح آب منفذي (شرارد) و پين‏‌‏هول کاربرد بيشتري دارند. بررسي محققان نشان داده که نتايج حاصل از آزمايش شرارد منطبق بر نتايج دو روش ديگر نيست. براي بررسي اين مدعا آزمايش‏‌‏هاي شرارد و پين‏‌‏هول بر روي نمونه‏‌‏ها انجام و نتايج با هم مقايسه شد و نشان داد كه نمونه‌ها واگرا نيستند و مي‌توان از آنها در ساخت سد استفاده كرد.

متن کامل مقاله