عنوان
بررسي ويژگي‌هاي ژئوتکنيکي منابع قرضة ريزدانه سد بلطاق
نویسنده (گان)
ياور فيروزه اي
غلامرضا لشكري‌پور
محمد غفوري
عليرضا مجيدي
چکیده مقاله
امکان تأمين منابع قرضه از مواردي است که نقش تعيين‌کننده در انتخاب يک محل به عنوان گزينة مناسب براي سدسازي دارد. اهميت اين عامل به حدي است که در دسترس نبودن منابع قرضة مناسب عملاً ساخت سد را ناممکن مي‌کند. از آنجايي که براي سدسازي حجم بسيار زيادي از منابع قرضه مورد نياز است و با توجه به پرهزينه‌بودن حمل‌ونقل مصالح، اولويت براي تأمين منابع قرضه با گزينه‌هاي نزديک به محل ساختگاه سد است. از اين رو بررسي منابع قرضة در دسترس محلي در فرايند ساخت سد اهميت بسيار دارد. در اين مقاله فرايند آزمايش منابع قرضة دردسترس براي ساخت سد بلطاق، از نظر ويژگي‌هاي ژئوتکنيکي مانند دانه‌بندي حدود آتربرگ، پارامترهاي تراکمي (رطوبت اپتيمم (OMC)، وزن مخصوص خشک ماکزيمم) رفتار تورمي تحکيمي، مقاوت تراکمي تک‌محوري، واگرايي و نفوذپذيري بررسي و نتيجه‌گرفته مي‌شود که اين منابع براي استفاده در ساخت سد خاکي مناسب هستند.

متن کامل مقاله