عنوان
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گمبيري
نویسنده (گان)
علي پيله وري
زهره نوربخش رزمي
چکیده مقاله
سد انحرافي گمبيري بر روي رودخانه Kunar در شرق افغانستان و در نزديکي شهر اسد آباد قرار دارد. در اين پژوهش به بررسي خصوصيات ژئوتکنيکي اين سد پرداخته شده است. هدف از ايجاد سد انحرافي گمبيري، استفاده از آب رودخانه Kunar براي توليد انرژي است. از نقطه نظر زمين شناسي، تشکيلات دربرگيرنده اين سد شامل رسوبات آبرفتي کواترنر است. اين منطقه از پتانسيل لرزه خيزي بالايي برخوردار مي باشد و جهت برآورد بيشينه بزرگاي زمين لرزه اي که توسط گسله هاي منطقه ايجاد مي گردد از روابط تجربي بين بزرگا و طول گسل استفاده شده است. با توجه به حفاري هاي انجام شده در محل و آزمايشات نفوذپذيري، ميزان نفوذپذيري در محل ساختگاه سد تعيين و عمق پرده آب بند پيش بيني شده است. علاوه بر موارد گفته شده در اين پژوهش با توجه به نتايج حاصل از آزمون SPT ميزان تراکم آبرفت در محل سد ارزيابي و تغييرات عدد نفوذ استاندارد نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله