عنوان
تعيين خصوصيات فيزيکي و مکانيکي سنگ هاي اولترابازيک جنوب مشهد
نویسنده (گان)
زهره نوربخش رزمي
چکیده مقاله
منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر مشهد و از لحاظ زمين شناسي در محدوده زون مفصلي (Suture zone) بين ارتفاعات بينالود و کپه داغ قرار دارد. سنگ هاي اولترابازيک بخشي از افيوليت هاي مشهد را تشکيل مي دهند. به دليل افزايش ساخت و سازها در اين منطقه از شهر مشهد، شناخت ويژگي هاي ژئوتکنيکي سنگ ها در اجراي پروژه هاي مهندسي از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين پژوهش جهت شناخت خصوصيات مهندسي سنگ هاي اولترابازيک منطقه نمونه هايي از اين نوع سنگ تهيه گرديده است و در آزمايشگاه آزمايشات مربوط به تعيين خصوصيات مکانيکي و فيزيکي آنها از قبيل آزمايش تک محوري، سه محوري و برش مستقيم و نيز وزن مخصوص خشک و اشباع، درصد رطوبت و غيره انجام شده است.

متن کامل مقاله