عنوان
تعيين شاخص کيفيت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگ هاي اولترابازيک جنوب مشهد
نویسنده (گان)
زهره نوربخش رزمي
چکیده مقاله
شهر مشهد در پهنه آبرفتي- سيلابي شمال شرق کوه هاي بينالود و جنوب غربي کوه هاي کپه داغ قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر مشهد و از لحاظ تقسيم بندي زمين شناسي در محدوده زمين درز (Suture zone) بين ارتفاعات بينالود و کپه داغ واقع شده و شامل سنگ هاي افيوليتي و دگرگوني است. سنگ هاي اولترابازيک بخشي از افيوليت هاي مشهد را تشکيل مي دهند. علت اصلي اين تحقيق توسعه شهر مشهد و تأثير درزه ها در ناپايداري شيب ها و ترانشه هاي ايجاد شده در اين محدوده مي باشد. در اين مقاله به بررسي نقش درزه ها در تعيين شاخص کيفيت توده سنگ (RQD) در سنگ هاي اولترابازيک جنوب مشهد پرداخته شده است. در اين راستا به منظور محاسبه RQD از روش خط برداشت (Scanline) و نيز محاسبه Wjd (تراکم وزني درزه) استفاده شده است و نتايج به دست آمده همخواني مناسبي را با معادله تجربي ارائه شده بين Jv (تعداد درزه ها در واحد حجم) و RQD نشان مي دهند.

متن کامل مقاله