لیست مقالات دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

نمایش # عنوان نویسنده
0 ارزيابي شاخص اقليم گردشگري(TCI) شهرتبريز به منظور توسعه گردشگري يزداني,محمد
1 بررسي روند تغييرات تبخير- تعرق گياه مرجع در ايستگاه مراغه با استفاده از روش مان-کندال اصلاح شده دين پژوه,يعقوب;فروغي,معصومه
2 مطالعه روند تغييرات زماني حداکثر مطلق بارندگي در تبريز و اروميه فروغي,معصومه
3 بررسي اشکال مورفوکليماتيک و طبقه¬بندي مناطق مورفوکليماتيک حال حاضر در مجموعه کوهستاني قله‌برد(مريوان) ¬با استفاده از مدل پلتير بهزاديان,فاطمه;مددي,عقيل;باخويشي,کاوه
4 بررسي و طبقه¬بندي اشکال مورفوکليماتيک گذشته(وورم) در مجموعه کوهستاني قله‌برد(مريوان) بهزاديان,فاطمه;مددي,عقيل;باخويشي,کاوه
5 بررسي پديده سرما زدگي گياهان و راههاي پيشگيري از آن بايزيدي,ديمن;قلي نژاد,اسماعيل;عبداللهي مشايي,محمد
6 بررسي ارتباط شيوع بيماري سالک با سيگنالهاي اقليمي در شهرستان پلدختر Gholamrezaei,Sara
7 تحليلي بر پتانسيل هاي اقليم گردشگري در منطقه آزاد ماکو با استفاده از شاخص هاي زيست اقليمي رضايي بنفشه,مجيد;حسين نژاد,اکبر
8 پيش‌بيني وضعيت خشک¬سالي¬هاي شهرستان خدابنده طي دوره 2050 – 2011 با استفاده از ريزمقياس نمايي آماري خروجي مدل LARS-WG محمدي,مسيح اله;خاموشيان,يگانه;پري,همايون
9 بررسي آماري و همديدي وقوع طوفان¬هاي تندري شهرستان پارس آباد (روزهاي (18/10/2007 و 23/4/1995) محمدي,مسيح اله;خاموشيان,يگانه;پري,همايون
10 بررسي تغييرات اقليمي بارش و دماي ايستگاه کرمانشاه پري,همايون;محمدي,مسيح اله;خاموشيان,يگانه
11 تحليل اثر سامانه بلوکينگ در ايجاد بارش استان اردبيل (مطالعه موردي: اکتبر 2008) پري,همايون;محمدي,مسيح اله;خاموشيان,يگانه
12 کليما¬توريسم در شهر اروميه قويدل,فاطمه;رضاييي بنفشه,مجيد
13 بررسي احتمال برگشت امواج گرمايي در شمال غرب ايران قويدل,فاطمه;رضاييي بنفشه,مجيد
14 تعيين رابطه دماي هوا و دماي اعماق مختلف خاک در ايستگاه آباده جهاني دوقزلو,فاطمه;مزيدي,احمد;مظفري,غلامعلي
15 بررسي اثرات سرماي ناگهاني پاييز سال 1395 بر درختان انار شهرستان ساوه استان مرکزي مرادي,مجتبي;مهرجو,سمانه
16 تعيين مناطق مساعد براي کشت جو در استان البرز با استفاده از gis ذوالفقاري,فاطمه;محمدي,مسيح اله;تيموري,مريم
17 بررسي تغييرات زماني بارندگي در ايستگاه اردبيل با استفاده از تحليل‌هاي آماري ذوالفقاري,فاطمه;محمدي,مسيح اله;تيموري,مريم
18 مدلسازي اثر گرمايش جهاني در روند انتشار دي اکسيد کربن منتج شده مدلسازي اثر گرمايش جهاني در روند انتشار دي اکسيد کربن منتج شده از مصرف انرژي ساختمانها براي شهرهاي ساحلي جنوب کشور روشن,غلامرضا;عرب,مريم
19 کاربست شاخص NDSI به منظور تهيه نقشه پوشش برف با استفاده از تصاوير سنجنده لندست Asadi,Mehdi;کرمي,مختار
20 تحليل ارتباط گازهاي گلخانه¬اي وردسپهر با نوسانات بارش استان اردبيل سليماني,سحر;صلاحي,برومند
21 رونديابي تغييرات گازهاي گلخانه¬اي و بارش در ايستگاه¬هاي منتخب استان اردبيل بر مبناي آزمون T سليماني,سحر;صلاحي,برومند
22 ارزيابي و پهنه بندي، نقشه مطلوبيت اقليم نظامي استان آذربايجان شرقي حيدري,حسن;توکلي,حميد;دانشور,پروين
23 ارزيابي توانايي مدل ECHAM4.5 در شبيه¬سازي دماي هواي ماهانه ايران با استفاده از روش تحليل همبستگي متعارف شيرواني, امين;ابراهيمي,مائده
24 بررسي سازوکار وقوع بارش هاي همرفتي بهاره در شمال غرب ايران «مطالعه موردي 5 ژوئن 2003» آزرم,کامل;مفيدي,عباس
25 بررسي اقليم آسايش با استفاده از معادله بيلان حرارتي و شاخص هاي تحليلي جهت برنامه ريزي گردشگري مطالعه موردي (بوشهر) کربلائي درئي,عليرضا;حجازي زاده,زهرا;طولابي نژاد,ميثم;اعرابي مقدم,حوريه
26 بررسي مدل هايي براي پيش بيني کيفيت آب در آبزي پروري حسيني گله زن,فيروزه;بياتي,محمد رضا;صفري,اميد;روحاني,عباس
27 بررسي کيفيت آب از طريق مدل¬هاي پيش¬بيني اکسيژن محلول در سيستم¬هاي آبزي¬پروري حسيني گله زن,فيروزه;بياتي,محمدرضا;صفري,اميد;روحاني,عباس
28 چشم انداز بارش ماهانه تبريز در دوره 2046-2011 کفايت مطلق,اميدرضا;حاجيوند پاداري,سميه
29 تاثير پديده ي آب و هوايي نوسان اطلس شمالي بر بارش ايستگاه هاي منتخب استان بوشهر فرزانه,مهسا;برنا,رضا
30 تحليل سينوپتيک بارش هاي سنگين در استان همدان مطالعه موردي: 18/11/2009 ميلادي (27/08/1388 هجري شمسي ) استادي,الناز;ذوالفقاري,فاطمه ;محمدي,مسيح اله
31 بر آب و هواي ايستگاه هاي آبادان، اهواز و ماهشهر NAO مطالعه شاخص اقليمي فرزانه,مهسا;برنا,رضا
32 بررسي برونداد مدل WRF براي رخداد بارش سيل آسادراستان آذربايجان شرقي (مطالعه موردي 29/3/95) پوراصغر,فرناز;توحيدي,آزاد;اميدفر,محمد
33 بررسي روند نمايه هاي حدي دما در ايستگاه مشهد طي دوره1960-2014 فرزانه,مهسا;عراقي زاده,محسن;عسکري زاده,محمد;کوهي,منصوره
34 واکاوي اثر دماي سطح درياي عرب و عمان بر فعاليت چرخندهاي حاره اي و رطوبت نواحي ساحلي جنوب شرق ايران شجاع,فائزه;خسروي,محمود;شمسي پور,علي اکبر
35 واکاوي روند سالانه تابش زمينتاب ايران با داده هاي دورسنجي کفايت مطلق,اميدرضا;خسروي,محمود
36 بررسي عوامل خشک شدن دشت کربال قائدي,سهراب
37 پهنه بندي آگروکليماتولوژيکي استان البرز از نظر قابليت کشت جو با استفاده از GIS استادي,الناز;محمدي,مسيح اله;ذوالفقاري,فاطمه
38 کاربرد آب و هواشناسي در برنامه ريزي توسعه صنعت گردشگري با استفاده از مدل گردشگري TCI اصلاح شده، مطالعه موردي استان گيلان شفقتي,مهدي;افراخته,حسن;حجازي زاده,زهرا
39 بررسي معماري متناسب با عناصر اقليمي در شهر تبريز با استفاده از مدل هاي بيوکليماتيک ميکائيلي,خديجه;غفاري,عطا;قويدل,فاطمه
40 بررسي و تحليل شرايط تغيير اقليم تبريز تا سال 2040 با استفاده از سناريوهاي اقليمي ميکائيلي,خديجه;سبحاني,بهروز;قويدل,فاطمه
41 تحليل آماري- همديدي بارش هاي ماه مرداد در جنوب غربي ساحل درياي خزر رضائي,پرويز;روشني,محمود;کشاورز,سميه
42 واکاوي احتمال تواتر و تداوم روزهاي خشک و باراني استان زنجان با استفاده از مدل زنجيره مارکوف اسدالهي,عنايت ;ميرموسوي,سيد حسين
43 مدل¬سازي دماهاي بيشينه‌ي فصل زمستان در شهرستان سردشت با استفاده از مدل شبکه عصبي پرسپترون چند لايه( MLP ) هوشيار,محمود;جوانبخت شين اباد,نسرين
44 مدلسازي دماي حداقل ايستگاه تبريز با استفاده از مدل ريزمقياس نمايي آماري SDSM حسامي,نرگس;ورناصري,نسرين
45 تحليل سينوپتيکي ( همديدي ) بارش برف سنگين شهرستان اروميه هوشيار,محمود;جوانبخت شين آباد,نسرين
46 استخراج و تحليل الگوهاي تراز 500 ميلي بار موّلد بارش سنگين در شهرستان اردبيل وطن پرست,فاطمه;صلاحي,برومند
47 واکاوي روند دما و بارش در استان کردستان با رويکرد تغيير اقليم کردي,آزيتا;کاشکي,عبدالرضا
48 بررسي مخاطره سوزباد با شاخص NWP در استان اصفهان عزتيان ,ويکتوريا
49 ارزيابي پتانسيل اقليمي و محيطي کشت زعفران (نمونه موردي: استان لرستان) داودي,محمود;اوجي,روح الله
50 بررسي تغييرات روند شاخصهاي يخبندان در قائمشهر از ديدگاه کشاورزي حسيني,سيد محمود
51 مقايسه مناسب ترين توزيع آماري داده هاي بارش (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک کرمانشاه) حکمي کرماني,آوين
52 بررسي سري زماني دما و بارش به منظور آشکار سازي تغييرات روند آن در شمال استان خوزستان با استفاده از روش¬هاي Mann-Kendall حاجيوندپايداري,سميه;يزدان پناه,حجت اله
53 آشکارسازي تغيير اقليم شهراهواز با شاخص هاي ترکيبي دما و بارش بازوند,ناهيد
54 بررسي چالش هاي هورالعظيم (عوامل خشکي تالاب وتبديل آن به کانون ريزگرد) طالقاني زاده,ندا
55 تجزيه و تحليل تغييرات رطوبت نسبي در استان خوزستان اورک,ناصر;فرهادي,نصرت
56 طبقه بندي آماري الگوهاي همديد بارشهاي شديد سواحل جنوبي خزري رضائي,پرويز;روشني,محمود;گندمکار,امير;گنجي,صديقه
57 بررسي آماري_ همديدي و رديابي گردوغبار استان لرستان پولادوند,آزاده;ياراحمدي,داريوش;کرم پور,مصطفي
58 آشکارسازي و پايش ديناميک فضايي چاله جازموريان با استفاده از تصاوير ماهواره اي طي سه دهه اخير رستمي,محمد
59 تحليل شدت- تداوم خشکسالي بر اساس توابع مفصل در ايستگاه سينوپتيک تبريز رحيمي بياتي,زهرا;عرفانيان,مهدي;جوان,خديجه ;بابايي حصار,سحر
60 بررسي شرايط ترموديناميکي وقوع وارونگي هاي شديد و آلودگي هواي شهر مشهد حسين آبادي,نسرين;طاوسي,تقي;مفيدي,عباس ;خسروي,محمود
61 ارزيابي اقليم گردشگري با استفاده از شاخص TCI و نمودار الگيي (مطالعه موردي: شهرستان ميبد) طاهريان زاد,الله مراد;شيري کريم وندي,امين;آذرشب,صغري
62 تحليل سينوپتيکي يخبندان فراگير 28 ژانويه 2016 منطقه ي شمال غرب کشور شيري کريم وندي,امين;طاهريان زاد,الله مراد;آذرشب,صغري
63 ارزيابي و مقايسه، شرايط اقليم نظامي استان آذربايجان شرقي و کرمانشاه حيدري,حسن;توکلي,حميد
64 تأثيرپذيري رخدادهاي سالانه بيماري ليشمانيازيس جلدي از نوسانات شرايط اقليمي زارعي چقابلکي,زهرا;حليمي,منصور ;ياراحمدي,داريوش
65 اثر مخاطرات اقليمي بر صنعت توريسم (مطالعه موردي: جزيره کيش) آروين,عباسغلي;باقر,امير رضا
66 کارايي سه الگوريتم طبقه¬بندي نظارت¬شده تصاوير ماهواره اي در تهيه نقشه پوشش اراضي زارعي چقابلکي,زهرا;حليمي,منصور ;کرمپور,مصطفي;نصيري,بهروز
67 پيش آگاهي فصلي بارش ايران با استفاده از مدل آماري- پيوند از دور احمدي,محمد;غلامي,سروش
68 نقش مراکز فشار ديناميک در توليد گردوغبارغرب کشور (مطالعه موردي : شهر ايلام) شکري,شيما;عليجاني,بهلول;سليقه,محمد;کارگر,حليمه
69 جزيره ي گرمايي کلانشهر مشهد منتظري,مجيد
70 ارزيابي چرخه حيات زيست محيطي بتن با طرح ها و ترکيبات مختلف طاهريان,پيمان;اسدالله فردي,غلامرضا;کاتبي,علي
71 پايش فصلي روند عمق نوري هواويزها (AOD550nm) در ايران مبتني بر الگوريتم Deep Blue سنجنده MODIS احمدي,محمود;داداشي رودباري,عباسعلي
72 آشکارسازي تغيير اقليم با استفاده از شاخص‌هاي حدي دما در شهرآبادان بازوند,ناهيد;احمدي,فرزانه
73 پايش کانون‌هاي مستعد ريزگرد با استفاده از شاخص سنجش از دوري PSMI(مطالعه موردي: تالاب صالحيه استان البرز) صداقت,مهدي
74 تجزيه وتحليل شاخص هاي حدي دما دردوره گرم شهرستان خرم آباد(1980-2010) احمدي,فرزانه;بازوند,ناهيد;طلايي,مسعود
75 بررسي آسايش اقليمي و طراحي متناسب با اقليم شهرستان کوهرنگ ديرمجائي,آيدا;اکبري ازيراني,طيبه
76 بررسي و مقايسه تغييرات دماي سطحي زمين در طي سه دهه (1980،1990،2000)، با استفاده از تصاوير ماهواره لندست. (مطالعه موردي: شهر مشهد) Delbasteh,Somayeh
77 پايش اقليمي تغييرات سطح جنگل‌هاي شرق مازندران با استفاده از تکنيک‌هاي سنجش از دور نوروز ولاشدي,رضا
78 واکاوي وردايي نمايه هاي فرين اقليمي ايستگاه کرمان فرامرزي,شادي;حقگو,سيران
79 بررسي آماري همديدي رخداد دماي فرين و موج گرما در ماه هوي سرد در استان خوزستان عدالت مقدم,مريم
80 واکاوي وردايي نمايه هاي فرين اقليمي ايستگاه اهواز Esmaile,Rojin;Khodamoradi,Hadis;Allahveisi,Aso
81 روستاهاي هوشمند اقليمي و کشاورزي، نگاهي نو به توسعه جوامع محلي مطالعه موردي، روستاهاي حاشيه کويري(روستاي اسفنديار اسمعيل نژاد,مرتضي
82 ارزيابي تغييرات بارش و فرين هاي آن (مطالعه موردي: منطقه اراک) بغدادي,عاطفه;معروفي,صفر;مرادي,مجتبي
83 ارزيابي اثرات خشکسالي بر توان اقتصادي روستاهاي شهرستان نيمروز کرمي,مهران
84 بررسي تعديل آب وهوا با روش¬هاي بارورسازي ابرها ،يونيزاسيون وهارپ قطره ساماني,مهرداد;حيدري بني,مهران
85 وردايي هاي زماني – مکاني سهم بارش هاي سنگين به بارش کلي در قلمرو ايران به عنوان نمايه اي از تغيير اقليم نظري پور,حميد;پودينه,محمدرضا
86 پايش خشکسالي خراسان رضوي در سال زراعي96-1395 با استفاده از شاخصSPI ثابت ديزاوندي,ليلا;سليمي فرد,مژده;سفاري,ليلا
87 بررسي هيدرومتئورولوژي برآورد بيشينه دبي رواناب در محل خروجي سد شهيد رجايي با مدل SWAT نوروز ولاشدي,رضا;خوش روش,مجتبي;نيکخو اميري,صديقه
88 تحليل زماني- مکاني بارش هاي سنگين در ايران اسدي رحيم بيگي,نرگس;دانه چين,فاطمه;مفيدي,عباس
89 ارزيابي و پايش خشکسالي با استفاده از شاخص هاي خشکسالي(مطالعه موردي: ايستگاه کرمانشاه) عزيزي,مهسا
90 تهيه تقويم اقليم گردشگري اروميه با استفاده از شاخص¬هاي زيست اقليمي ميرزايي,نبي اله
91 چالش‌هاي بحران کم‌آبي در ايران در حوزه‌هاي سياستگذاري، فرهنگ و پژوهش براتي,غلامرضا
92 تحليل تراکم ميزان آلاينده هاي شاخص هوادر کلانشهر مشهد طي سال1395 شريفيان صابر,صفيه
93 بررسي فراواني خشکسالي¬ اردبيل با استفاده از شاخص¬هاي خشکسالي ميرزايي,نبي اله ;,;قلي زاده ,محمدحسين
94 تغييرپذيري سالانه و روند تغييرات مساحت خشکسالي-ترسالي در ايران کريمي,مصطفي;جعفري,مهناز
95 آشکارسازي تغييرات رطوبت و دماي جو ايران در نيم قرن اخير کريمي,مصطفي;خوش اخلاق,فرامرز;جليليان,ميلاد
96 ارزيابي دقت خروجي¬¬هاي دما و بارش CORDEX جنوب آسيا در ايران کاميار,اصغر;موحدي,سعيد;يزدان پناه,حجت الله
97 واکاوي ديناميکي- همديدي رخداد بارش¬ سنگين فراگير در شمال¬غرب ايران کاميار,اصغر;خوش اخلاق,فرامرز
98 تاثير خشکسالي برEC و SAR در ايستگاه¬هاي هيدرومتري رودخانه دز عصاره,علي;آزيش, سعيد;خدادادي دهکردي,داود
99 ارزيابي و پهنه بندي بهترين نمايه خشکسالي اقليمي در استان اصفهان ساداتي نژاد,سيد جواد;ملکيان,آرش;زارع پور,هادي;محمدي,عاطفه
100 آشوب¬مندي زماني بارش ايران دارند,محمد
101 تحليل روند تغيير بارش در استان گيلان با استفاده از روش من-کندال و اسپيرمن اسدي ,کيوان;رضايي,پرويز;عالمي صف اول,پيام
102 روند تغييرات دماي اعماق مختلف خاک در ايستگاه آباده جهاني دوقزلو,فاطمه;مزيدي,احمد;مظفري,غلامعلي
103 ريزمقياس نمايي مکاني دماي سطح زمين تصاوير ماهواره¬اي موديس به کمک تصاوير ماهواره¬اي لندست 8 با استفاده از روش¬هاي ادغام تصاوير مکاري,مهدي;دهقان,هادي
104 رديابي اثر تغييرات آب و هوا در سکونتگاه‌هاي حوضه تالاب جازموريان شمسي پور,علي اکبر;عبداللهي,الهام
105 بررسي تاثيرات اقليمي بر معماري بانه اميني,اشکان
106 بررسي و تحليل اثر تغييرات پوشش گياهي بر تغييرات دماي سطحي زمين (مطالعه موردي شهر مشهد) Delbasteh,Somayeh;دوستان,رضا;کريمي,نعمت الله
107 تاثير شاخص نوسانات اطلس شمالي(NAO)، بر وقوع پديده يخبندان در ايستگاه اردبيل Razmi,Robab;اميني نيا,کريم
108 شناسايي الگوهاي گردش جوي تراز 500 هکتوپاسکال بر روي ايران به کمک تحليل مولفه¬هاي اصلي با آرايه T رضيئي,طيب
109 مطالعه فون استراکود به منظور بازسازي ديرينه محيطي در دست ارژن فارس حسيني,زهرا سادات;خالدي,شهريار
110 تحليل سينوپتيکي سيکلونهاي بارانزاي ايران مطالعه موردي: بارش 4 تا 7 نوامبر 1994 بهزاديان مهر,علي ;بيات,علي;پاک روان,فرزانه
111 تحليل روند سطوح مختلف شاخص دما - رطوبت(THI) ، مطالعه موردي : اهواز عسگري ,سجاد ;قهرمان ,نوذر ;مرادي شهر بابک ,محمد ;بابائيان,ايمان
112 بررسي اثرات خشکسالي بر فقر اقتصادي خانوارهاي روستايي مطالعه موردي(دهستان اورامان تخت،شهرستان سرواباد) لطفي,پرستو
113 ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم بر دوره هاي فنولوژي بادام (مطالعه موردي:سبزوار) باعقيده,محمد
114 ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر شاخص هاي حدي دما و بارش در شهر رشت سپندار,نساء;اميدوار,کمال;غياث الحسيني,مرضيه
115 Assessment of sustainable development in megacities under global warming; case studies: Istanbul-Turkey, and Isfahan-Iran Abbasnia,Mohsen;Zarabi,Mahnaz;Toros,Hüseyin
116 بررسي نقش عوامل اقليمي بر شيوع بيماري سالک در استان فارس جوان,خديجه;انصاري,زهرا;فرامرزي,حسين
117 اهميت بررسي آب وهواي ديرينه درسيستم هاي کارستي بينالود و کپه داغ ، نمونه موردي (غارهاي مغان ، بيمارآب ، زوکنان) نجفي زرمهري,فرزانه
118 مقايسه بهره وري مصرف آب در هيبريدهاي متداول و جديد ذرت دانه اي تحت سامانه هاي آبياري سنتي و نوين در استان همدان متقي,مهدي
119 تحليل رابطه توليد و عملکرد گندم ديم با شاخصM.E.I در استان فارس جمشيدي مطلق,مرضيه
120 پايش و پهنه بندي خشکسالي‌ها و ترسالي‌هاي شمال شرق و شرق کشور با استفاده از شاخص بارش استاندارد(SPI) در محيط GIS اسدالهي,عنايت ;ميرموسوي,سيد حسين ;نظرپوري,امير محمد;شيري کريم وند,امين
121 ارزيابي عملکرد مقادير بارش فرين برآورد شده¬ي پايگاه¬هاي جهاني بارش بر روي ايران دارند,محمد
122 مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ايران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسيل صادق زاده,احمد;صالح آبادي,نرگس;مفيدي,عباس
123 کاربرد روش دلفي در غربالگري معيارها و زيرمعيارهاي مکان يابي واحدهاي آب شيرين کن سپهر,مرتضي;دانه کار,افشين;فاطمي,سيدمحمدرضا;ماشينچيان مرادي,علي;جمالزاد فلاح,فريبرز;شعباني کسبخي,رکسانا
124 استخراج و تحليل الگوهاي مولد بارش‌هاي سنگين شهرستان اردبيل بر مبناي تحليل عاملي وطن پرست,فاطمه
125 محاسبه دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير ماهواره لندست8 و روش پنجره مجزا و کاليبراسيون دما با استفاده از مدل هاي رياضي مطالعه موردي: استان کردستان سودمندافشار,رضا;احمدي,سلمان
126 تحليل همديدي رخداد بارش برف سنگين بهمن ماه 1396 استان تهران باغبانان,پرستو;حسيني,عليرضا
127 ارزيابي تغييرات اقليم به کمک ردياب‌هاي ايزوتوپي با استفاده از تکنيک تحليل طيفي مصفا,مريم;نظيف,سارا;خلج اميرحسيني,يوسف
128 توسعه‏ي نظريه رفتار برنامه‏ريزي شده و کاربرد آن در حفاظت منابع آب کشاورزي Karimi,Hamid
129 سازگاري کشاورزان به خشکسالي: گزيداري براي تحقق پايداري کشاورزي Karimi,Hamid
130 واکاوي روانشناختي و اجتماعي حفاظت منابع آب: راهکاري براي کاهش آسيب‎پذيري در مقابل کم‏آبي Karimi,Hamid
131 کارآيي داده هاي بازکاوي ERA-Interim در شبيه سازي بارش مشاهداتي ايستگاه هاي هواشناسي خراسان رضوي عرفاني,عاطفه;باباييان,ايمان;انتظاري,عليرضا
132 بررسي تاثير اب و هوا بر فعاليت گردشگري دين پرست,ساجده;دين پرست,ساجده;ياري, ارسطو
133 صحت¬سنجي روش طبقه¬بندي اقليمي شاخص پوشش گياهي با اطلاعات سنجنده MODIS پرويز,لاله ;بنيادي,حسين
134 بررسي تغيير پارامترهاي اقليمي بر کاهش دبي حوضه ايستگاه¬هاي هيدرومتري (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري قليان سکانه) همه زاده,پرستو;ميرزايي,رضا;زيودار,مظفر;سعيدي,شيرين
135 واکاوي شاخص هاي دور پيوندي NAO و SOI بر بارش هاي پاييزه ايران چهره آرا,تهمينه
136 بررسي آماري و همديدي گردوغبار در جنوب غرب آسيا صالح آبادي,نرگس;زرين,اذر;مفيدي,عباس
137 آشکارسازي تغييرات مخاطره خشکسالي هواشناسي تحت تاثير تغيير اقليم (مطالعه موردي: زير حوضه افين) کواکبي,غزاله;موسوي بايگي,محمد;عليزاده,امين ;مساعدي,ابوالفضل;جباري نوقابي,مهدي
138 بررسي تاثير خشکسالي اقليمي و هيدرولوژيکي درحوضه آبخيز گاماسياب زينعلي,معصومه;فرزي,سهيلا;گلابي,محمد رضا ;رادمنش,فريدون
139 واکاوي آماري همديدي توفان هاي گردوغبار در بندر چابهار سالاري فنودي,محمدرضا;خواجه اميري خالدي,چکاوک
140 کاهش شدت جزيره حرارتي شهر قزوين از طريق تحليل رابطه بين LST و NDVI با توجه به نوع LULC احمدي,محمود;علي بخشي,زهرا
141 تحليل اثرات گردوغبار درشهر ايلام و تاثير آن بر سلامت امرايي,بهزاد
142 بررسي اقليم گردشگري استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص CPI عبدالعلي زاده,فيروز;رضايي بنفشه,مجيد
143 بررسي شدت بارش در چند سيل منتخب در مناطق مختلف کشور اسماعيلي شاهزاده,زهره;ميررکني,سيد مجيد ;نصراصفهاني,محمدعلي
144 بررسي خشک¬سالي در استان آذربايجان¬شرقي با استفاده از شاخص¬هاي SIAP و PNI عبدالعلي زاده,فيروز;خجسته غلامي,وحيد
145 پيش يابي امواج گرمايي با استفاده از سناريوهاي تغيير اقليم در استان خراسان رضوي خوانساري,سيد محمود;موسوي بايگي,سيد محمد
146 تغيير در تبخير سالانه درياي خزر شيرواني,امين
147 پهنه‎بندي اقليمي استان‎هاي خراسان رضوي و جنوبي بيرانوند,آذر
148 پايش خشکسالي هواشناسي بر مبناي متغيرهاي مختلف آب و هوايي در شرق استان گلستان حسين پور,مصطفي;بهشتي,علي اصغر;مساعدي,ابوالفضل
149 بررسي اقليم منطقه بجستان به منظور توسعه گردشگري نجفي زرمهري,فرزانه;اسدي با لفروش,حسين ;عشقي,عباس
150 شناسايي الگوهاي گردش جوي تراز 500 هکتوپاسکال بر روي ايران به کمک روش PCAXTR رضيئي,طيب
151 ارزيابي مدل برف واسنجي شده طرحواره سطح NoahMP جفت شده در مدل WRF با تصاوير سنجنده موديس در بارشهاي سنگين برف خدامرادپور,مهرانه
152 ارزيابي رواناب ناشي از ذوب برف تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم چهره آرا,تهمينه;تيرگرفاخري,فاطمه
153 پيش بيني تغييرات اقليمي دماي هوا توسط مدل RegCM جفت شده با مدل درياچه در دهه آينده (مطالعه موردي شمالغرب و غرب ايران) خدامرادپور,مهرانه;خاني,فاطمه;محمودوند,رحيم
154 بررسي متوسط دماي سالانه شهر بندرعباس با استفاده از مدل ARIMA احدي,ليلا
155 تحليل و مدل‌سازي دماي سالانه با استفاده از مدل آريما (مطالعه موردي ايستگاه اردبيل طي دوره آماري 1977-2010) تاران,زهرا
156 پايش خشکسالي با استفاده از شاخص ماهواره اي وضعيت پوشش گياهي (VCI) ( مطالعه موردي : استان خراسان رضوي) سليمي,مژده;ثنائي نزاد,سيد حسين;فريد حسيني,عليرضا;سپهر,عادل
157 پايش خشکسالي در حوزه آبخيز زرينه رود با استفاده از شاخص هاي خشکسالي SPI و PNPI ميريعقوب زاده,ميرحسن;خسروي,سيد امين;ذبيحي,مصطفي;ميکائيلي,ويدا
158 بررسي سري زماني بارش به منظور آشکارسازي تغييرات روند آن در شمال-غرب کشور/ مطالعه موردي: تبريز، اروميه و زنجان حيدري منفرد,زهرا;پورکريم برابادي,رويا;خاني,سکينه
159 اثرات تغيير اقليم بر پيوند آب-غذا-انرژي درکاليفرنيا زينعلي,معصومه;فرزي,سهيلا;گلابي,محمد رضا;رادمنش,فريدون
160 بازسازي داده‌هاي گمشده در متغيرهاي ‌ هواشناسي مورداستفاده جهت برآورد تبخير و تعرق روزانه خانساري,سمانه;رضائي,عباس;شيري,جلال;دشتي,شهريار;حاتمي ملکي,حميد
161 بررسي و تحليل تغييرات زماني - مکاني بارش¬هاي شديد بهاره غرب و شمال-غرب ايران دوستکاميان,مهدي;شيري کريم وندي,امين
162 ارزيابي مدل درخت تصميم M5 و مدل شبکه عصبي مصنوعي در برآورد تبخير و تعرق از ترکيب داده¬هاي زميني و سنجش از دوري باباجعفري دمنه ,حبيب ;مقدسي ,مه نوش ;حسيني ,سيد محمد رضا
163 بررسي تغييرات غلظت تريتيوم (3H) در بارندگي ها در مقياس جهاني، منطقه اي و ايران سليماني وليکندي,طوبي;محمدزاده,حسين
164 جلوگيري از تبخير سطحي توسط سازه گنبدي اکبري,عليرضا
165 برآورد احتمال خشکسالي و ترسالي با استفاده از نمايه SPI و مدل زنجيره ي مارکف مالعه موردي: شهرستان کوهدشت کرمپور,مصطفي;قرليوند,ناهيد;دريکوند,ثريا
166 بررسي و پيش‌بيني اثرات تغييراقليم بر خشکسالي هواشناسي استان قزوين ميرگل,بهنام;دانشکار آراسته,پيمان
167 تحليل همديدي نقش پرفشار جنب حاره‌اي عربستان درپايان ديررس بارش‌ها در جنوب و جنوب غرب ايران محمدي,زينب
168 برآورد احتمالات خشکسالي و ترسالي با استفاده از زنجيره مارکف (مطالعه موردي: ايستگاه شهر بندرعباس طي دوره آماري 2009-1957) احدي,ليلا
169 بررسي ويژگي‌هاي دماي ماهانه ايران نسبت به تغييرات اقليمي با استفاده از دادههاي CMIP5 ميري,مرتضي;معصوم پور سماکوش,جعفر
170 تحليل روند دما و بارش در شهرستان سبزوار خجسته غلامي,وحيد;عبدالعلي زاده,فيروز
171 بررسي نقش عوامل¬اقليمي در شيوع بيماري مالاريا در شهرستان جيرفت موريان زاده,جواد;موريان زاده,فاطمه
172 تحليل احتمال شرطي خشک و تر بارش با استفاده از زنجيره ي مارکوف ( مطالعه موردي ايستگاه اردبيل طي دوره آماري 1976-2005) تاران,زهرا
173 تبيين ظرفيت گردشگري سياه در حوزۀ مخاطرات اقليميِ ايران کريمي,صادق;شجاعي اناري,مهلا
174 بررسي روند رخدادهاي حدي بارشي در استان خراسان رضوي (1987 تا 2017) قلي پور,جميله;موسوي بايگي,سيد محمد;زرين,آذر;جباري نوقابي,مهدي
175 برآورد تبخيرتعرق گياه مرجع در پهنه وسيع با بهره گيري از منابع داده غير ايستگاهي گل کار,فروغ;سبزي پرور,علي اکبر;ناظم السادات,سيد محمد جعفر
176 پيش¬بيني اثرات تغيير اقليم بر تبخير تعرق پتانسيل در حوضه آبريز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگريوز ساماني زرين,آذر;حسيني,فاطمه
177 واکاوي همديدي بارش سنگين شمال غرب کشور( مطالعه موردي بارش سنگين ۱۱ نوامبر ۱۹۹۳) اسمعيلي محمودابادي,اباذر
178 الگوهاي همديد بارشهاي حدي شمال شرق ايران حيدرآبادي,حسن;زرين,آذر;دوستان,رضا
179 مروري بر باد سيستان و اثر تغيير اقليم بر آن حميديان پور,محسن
180 بررسي نقش بيابان قره قوم ترکمنستان به عنوان مهمترين خاستگاه فرامنطقه اي طوفانهاي گردوغبار در استان خراسان رضوي رئيس پور,کوهزاد
181 تعيين راحتي زيست-اقليمي شهرستان چالدران يزداني,محمد;جهانبخش اصل,سعيد
182 ارزيابي شاخص آسايش حرارتي شهر جغتاي فراشياني,محبوبه
183 پيش‌نگري تغييرات پهنه سيل‌گير زير حوزه شاندير مشهد در دهه 2030 توسط سامانه اقليمي-هيدورلوژيکي تحت گرمايش جهاني بابائيان,ايمان;مشاري,سميه;نوحه گر,احمد;ارشادي,سيوس
184 ويژگي‎هاي آماري بارش‎هاي فرين سواحل جنوبي درياي خزر اوجي,روح‌اله;غفاريان,پروين
185 بررسي بارش حاصل از سامانه هاي کم فشار عبوري از جنوب غرب آسيا (فصل زمستان 2014-2010) فاروقي,آيدا;زرين,آذر;مفيدي,عباس
186 ارزيابي توان مدل WRF در پيش بيني بارش سنگين مطالعه موردي: خراسان رضوي 20 مرداد فاروقي,آيدا;قائني پور,يحيي;عراقي زاده,محسن
187 تعيين دوره‌هاي خشک و مرطوب در جنوب کرمان(کهنوج) با استفاده از روش هاي ميانگين متحرک و شاخص بارش استاندارد نژادافضلي,کرامت;بياتاني,فاطمه
188 تغييرات ناحيه اي در ارتفاع ژئوپتانسيل ناشي از تغييرات اقليمي در ايران سليقه,محمد
189 تغييرات فصلي هيدرواقليمي ديرينه درياچه نئور اکبري,طيبه
190 بکارگيري داده هاي تحت شبکه GPV در پس پردازش خروجي مدل‌هاي ديناميکي جهت ارائه پيش بيني خشکسالي صمدي نقاب,سينا;ساري صراف,بهروز;ملبوسي,شراره;رستگار,محمد تقي
191 رفتار سنجي موج گرماي 26 آگوست تا 2 سپتامبر 2016 نواحي جنوبي و جنوب غربي ايران کيخسروي,قاسم
192 تحليل تغيير اقليم و پيامدهاي آن مطالعه موردي: افزايش سطح آب دريا زرقاني,سيد هادي;مفيدي ,عباس ;شفيعي نيا ,مهدي
193 بررسي ارتباط شاخص SPI و توفان¬هاي گرد و غبار (مطالعه موردي: استان لرستان) انصاري قوجقار,محمد;عراقي نژاد,شهاب
194 تحليل روند فراواني توفان¬هاي گرد و غباري در غرب و جنوب غرب کشور انصاري قوجقار,محمد;عراقي نژاد,شهاب
195 شهر کم کرين به عنوان يک استراتژي موثر در برابر تغييرات اقليمي قاسمي,سجاد;حميديان پور,محسن;قاسمي,نرگس
196 تحليل زماني- مکاني ناهنجاري‌هاي بارش ايران در دهه گذشته جامي,زهرا;روشندل,زهرا;مفيدي,عباس ;صالح آبادي,نرگس
197 استفاده از شاخص خشکسالي در مديريت بهره ‏برداري آب‏ زيرزميني درخشان,هاشم;داوري,کامران
198 بارش بهاري و تابش طول موج بلند خروجي زمين (مطالعه موردي بارش 19 ژوئن 2016شمال غرب ايران) غفاري,علي
199 بررسي تاثير فازهاي مختلف دورپيوند ENSO بر بارشهاي نيمه غربي ايران در در نيم قرن اخير هلالي,جليل;قهرمان,نوذر;ايران نژاد,پرويز;عراقي نژاد,شهاب
200 رويکردي نوين در تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري TCI)) با روش فازي ترديدي فرازي,محسن;صياد,عفت
201 ارزيابي دقت مکاني داده هاي CHIRPS در برآورد بارش هاي سنگين در منطقه خزري سعيد,پرستو;غلامپور,زينب
202 بررسي کاربرد فن‌آوري LiDAR جهت سنجش از دور برف در دانش آب و هواشناسي بهرامي يچاقچي,حديقه;نوروز ولاشدي ,رضا
203 شاخص‌هاي تغيير اقليم و قدرت کشورها اخلاقي حسيني,فاطمه سادات;جان‌پرور,محسن
204 شاخص هاي مختلف انسو و رابطه آن با بارش هاي پاييزه سنندج مسگري,ابراهيم;طاوسي,تقي;محمودي,پيمان
205 بررسي زماني خشکسالي ها در شهر چابهار زرگري,مطهره
206 تحليل آماري پديده هاي گردوغباري ايستگاه سينوپتيک شهر بيرجند چکي,محمد
207 پهنه بندي خطر وقوع سيل در حوضه آبريز فهليان با استفاده ازروش فازي شفيعي,نجمه;مجرد,زينب;حاجي پور,مهري
208 واکاوي ترموديناميکي-همديدي بارش سنگين آذربايجان (مطالعه موردي : سيل ۱۴ آوريل ۲۰۱۷) اسمعيلي محمودابادي,اباذر
209 مقايسه تطبيقي و مطالعه همديدي – ديناميکي ساختارقائم پرفشارهاي عربستان، آفريقا و آزور لشکري,حسن;محمدي,زينب
210 بررسي کيفيت شيميايي آب و روند تغييرات پارامترهاي کيفي در ايستگاه دهنو ترابي پوده,حسن;ميربيک سبزواري,مريم;همه زاده,پرستو
211 بررسي تحليل آشفتگي هاي بارش ايران دوستکاميان,مهدي;عساکره,حسين;محمد,دارند
212 پيش‌بيني جريان ماهانه رودخانه ارمند با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي رئيسي,علي;مهدي‌زاده,صالح
213 پهنه‌بندي دماي خاک در شمال غرب ايران باعقيده,محمد;کردي,آزيتا
214 واکاوي موج گرماي مخاطره آميز بهمن 1393 در استان کرمانشاه شکيبا,هانيه
215 ارزيابي طرحواره¬هاي بارش همرفتي مدل اقليم منطقه¬اي regcm4.1 کريمي,مصطفي;آباديجو راوري,محمد مهدي;عزيزي,قاسم
216 شبيه¬سازي فوران آتش‌فشان دماوند و بررسي مخاطرات ناشي از آن بوسيله مدل عددي WRF-Chem عليخاني,محمد سروش;ملکوتي,حسين;محمدپور پنچاه,محمدرضا
217 کمي نمودن احجام ذخيره آب‏ زيرزميني متناسب با پاسخ به ريسک خشکسالي درخشان,هاشم;داوري,کامران
218 کاربرد الگوريتم ژنتيک در بالا بردن دقت برآورد داده هاي مفقود هواشناسي مطالعه موردي: 125 سال بارش ماهانه مشهد فرزندي,محبوبه ;ثنايي نژاد,سيدحسين;قهرمان,بيژن;سرمد,مجيد
219 بررسي ارتباط مرگ و مير بيماري نارسايي تنفسي در شهر تهران با اقليم (دوره آماري 2007-2010) حواسي ابدالاني,زهرا سادات
220 ارزيابي داده‌هاي بارش باز تحليل ERA Interim در پيش‌بيني بارش روزانه در حوضه آبريز دز خوش چهره,مصطفي;قمشي,مهدي;شهبازي,علي
221 ارزيابي پديده‌هاي خشکسالي و ترسالي در شهر ميناب صالحي,سهراب;نيک سخن,محمدحسين;اردستاني,مجتبي
222 تحليل عوامل پيش برنده و بازدارنده تاب آوري معيشت کشاورزان روستايي در مواجهه با خشکسالي (مطالعه موردي: دهستان گلمکان شهرستان چناران) صاحبي,شيرين;قاسمي,مريم
223 بررسي الگوهاي همديدي موثر بر آلودگي هوا در کلان شهر مشهد زابل عباسي ,فاطمه
224 بررسي توزيع زماني – مکاني بارش در استان لرستان به منظور ارزيابي امکان اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها اميدوار,کمال;کوشکي,حسين
225 تعيين نوع سنجنده هاي هواشناسي جاده اي متناسب با شرايط غالب و خاص اقليمي ايران زابل عباسي ,فاطمه
226 تحليل بارش و پهنه بندي خشکسالي استان خراسان رضوي با استفاده از GIS خزاعي,سحر;فخاري,مريم
227 بررسي نقش تاوه قطبي پوشن سپهري جابه جا شده بر بارش ايران (مطالعه موردي دسامبر 2005) حسن زاده,محمد;مفيدي,عباس ;زرين,آذر
228 بررسي نقش تغييرات اقليمي بر ناپايداري جمعيتي روستاهاي سيستان حهانتيغ,حسنعلي;بوزرجمهري,خديجه ;معصومي جشني,مهدي
229 مقايسه توزيع¬هاي آماري مختلف براي داده¬هاي سرعت باد در ايستگاه جلفا اسمعيل پور,مرضيه
230 آشکار سازي تغييرات زماني و مکاني نمايه‌‌‌‌‌‌هاي حدي دما و بارش شهرستان مشهد با روش مجموع مربعات طي دوره آماري 2014-1960 عطاري,شيما;گلمکاني,تکتم;عسکري زاده,سيد محمد
231 تحليل رابطه توليد و عملکرد گندم ديم با شاخص چند متغيره انسو در استان فارس جمشيدي مطلق,مرضيه
232 ارتباط و پيش بيني دماي بهاره بم بر عملکرد ميزان محصول خرما در بم با استفاده از روش هاي رگرسيون خطي و اس-پلاس اميري اسفندقه,محبوبه
233 بررسي خشکسالي هواشناسي در ايستگاه سينوپتيک سمنان با استفاده از شاخص هاي SPI،SIAP و RDI حکمي,آوين;حکمي کرماني,آوا
234 تغيير اقليم آنتروپوسني جعفري,غلام حسن;براتي,زينب
235 تحليل شرايط توام پديده بارش و گرد و خاک در خوزستان (مطالعه موردي) سبزه زاري,محمد; لوعليزاده,محسن
236 بررسي اثرات تغيير اقليم برجريان رودخانه( ايستگاه تمر- استان گلستان) مهدي زاده,صالح;مفتاح هلقي,مهدي;مساعدي,ابوالفضل;سيد قاسمي,سمانه
237 بررسي روند تغييرات آب و هوايي و خشکسالي به کمک شاخص NDVI در نرم افزار ENVI-GIS (مورد مطالعه: شهرستان تهران 1380- 1395) نصيري زارع,سعيد;افشاري,حميد
238 پيش بيني دماهاي حداکثر روزانه با استفاده از شبكه¬هاي عصبي مصنوعي(مطالعه موردي: بم و بافت) اميدي قلعه محمدي,شکوفه;کريمي ,سودابه ;حسني سعدي ,نجمه ;اميدي قلعه محمدي, محبوبه;مزيدي ,احمد
239 ارزيابي خشکسالي در شرق و جنوب¬شرق کشور با استفاده از نرم¬افزار DIPو پهنه بندي شدت خشکسالي با استفاده از روش Kriging اميدي قلعه محمدي,شکوفه;حسني سعدي ,نجمه ;اميدي قلعه محمدي ,محبوبه ;سراج الدين ,فاطمه ;اميدوار ,کمال
240 پايش تغييرات پوشش برف ايران با به کارگيري الگوريتم NDSI در تصاوير TERRA/MODIS رئيس پور,کوهزاد
241 بررسي اثر تغيير اقليم با شاخص هاي حدي بارش ايستگاه خرم آباد بازوند,ناهيد;احمدي,فرزانه
242 بررسي اثر تغييرات کاربري اراضي بر تعداد روزهاي گردوغباري (مطالعه موردي: شهرستان مهران) قيصوري,مرتضي;صفريان,سهيلا;قمري,يگانه;صابري,عارف
243 شبيه سازي و پيش نگري شاخص هاي حدي درجه حرارت حداقل بر اساس سناريوهاي RCP استان خراسان جنوبي(مطالعه موردي: بيرجند) کوزه گران,سعيده
244 بررسي اقليمي ريزگردها در شمال غرب ايران شاهکوئي,اسمعيل;رحماني,طاهره
245 بررسي تاثير آب و هوا مشهد بر مصرف داروهاي ضد التهاب و ضد حساسيت نمونه موردي : داروي سيتريزين و دگزامتازون خادم قاسمي,مجيد;رضائي,محمد مرتضي
246 آسيب‌پذيري ،ارزيابي ريسک و تعديل بحران آب و مخاطره توفان‌هاي گردوغباري در يک اقليم در حال تغيير مطالعه موردي(سيستان،ايران) خسروي,محمود
247 استفاده از روش فورنيه جهت براورد فرسايندگي باران در حوضه رودخانه خشک شيراز صارمي ,حسين