لیست مقالات ششمين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تاكيد بر مؤلفه‌هاي شهر اسلامي

نمایش # عنوان نویسنده
0 مديريت كاهش خطرپذيري بلايا در بازسازي بافتهاي فرسوده شهري: مطالعه موردي منطقه مجد شهر مشهد سيف,نازنين;هاشم نيا,شهرام;بينا,كيوان
1 آناليز داده¬هاي مکاني و ارتفاعي به¬منظور انتظام¬بخشي بصري شهر (مورد مطالعه: منظر گسترده¬ي شهر بجنورد) يدالهي,سعيد;دانشوري,علي;يادگاري,محمد
2 تحليل اجتماعي ـ فضايي بافت فرسوده شهر پيرانشهر (مورد: حوزه زرگتن) رحمتي,خسرو;شيخي,عبداله;حاتمي نژاد,حسين;باقرعطاران,مرضيه
3 ارزيابي پتانسيل¬ها و محدوديت¬هاي کاربري¬هاي شهري پيرانشهر بر پايه تکنيک SWOT و ارائه راهبردهاي ساماندهي آن شيخي,عبداله;حاتمي نژاد,حسين;رحمتي,خسرو
4 بررسي وضعيت گردشگري مذهبي دراستان گلستان (مطالعه موردي:امامزاده شيخان شهرستان علي آبادکتول) مزيدي,هاجر;ميرديلمي,سيده سميرا
5 تبيين الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري پيري,عيسي;روشنايي,حامد
6 بررسي علل و عوامل ونداليسم در فضاهاي عمومي شهري: نمونه موردي منطقه ده شهر تبريز شيري پور,مهدي;موسوي,سيديعقوب;رفيع,ابوالفضل;موسوي,سيد رفيع
7 تحليل لايه‌هاي ادراکي معماري شهري ايراني اسلامي در پايتخت معنوي ايران پورعماد,مژگان;خاکپور,براتعلي;مسگراني ,نونا
8 تحليل و ارزيابي وضعيت كاربري اراضي شهري در محله 50 شهر زاهدان حاتمي,داود;عربي,زهرا;رحماني,اسماعيل
9 بررسي راهکارهاي ايجاد رونق اقتصادي در سطح منطقه 12 شهرداري مشهد با محوريت جذب سرمايه ايرواني,سمانه;شاهنوشي فروشاني,ناصر;حميده پور,حميده
10 نقش مديريت شهري در توسعۀ پايدار گردشگري (نمونۀ مورد مطالعه:شهر ساحلي نور) خادمي,اميرحسين;ديوسالار,اسدالله;توکلي,ميثم
11 تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري با رويکرد توسعه پايدار شهر کلاردشت با استفاده از مدل SWOT خادمي,اميرحسين
12 بررسي جايگاه و نقش بازار در شهرهاي ايراني-اسلامي (نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ ايراني-اسلامي شهر جديد انديشه) عليزاده,کتايون;منوچهري,بهار;ترک,معصومه
13 تبيين توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي در کاهش جرايم شهري؛ رهيافتي پيشگيرانه پيري,عيسي;خاکپور,براتعلي;روشنايي,حامد
14 ريسک سيستمي، ‌حکمروايي مطلوب شهري و چالش انباشت مازاد در اقتصاد متروپليتن (نقدي بر بنيادگرايي بازار آزاد) پيري,عيسي
15 ارزيابي فضاهاي باز شهري و حمل و نقل درون شهري در مشهد بر اساس شاخص‌هاي شهر دوستدار سالمند خوارزمي,اميد علي;زرقاني,سيد هادي;جوهري,ليلا
16 سامان¬دهي مکان پارکينگ عمومي در شهر سبزوار با استفاده از GIS روشندل,تکتم;اکبري,الهه
17 رويکرد راهبردي به ساماندهي سکونتگاههاي غير رسمي در کلانشهرهاي کشور مطالعه موردي شهرک نوده مشهد پورغلام,هادي;بيوکي,جلال
18 ارزيابي کارايي خطوط اتوبوسراني شهر مشهد با مدل تحليل پوششي داده¬ها(DEA) (نمونه موردي خطوط پايانه مصلي) رهنما,محمدرحيم;اجزاء شکوهي,محمد;عرب,حامد
19 تکنولوژي و انديشة تأملي در برنامه ريزي شهري؛ نقدي بر افسون اثبات گرايي در مطالعات شهري ايران پيري,عيسي
20 ارزيابي مشارکت مالي شهروندان در رابطه با ميزان رضايت آنها از عملکرد شهرداري(مطالعه موردي:مشهد) زنگنه,يعقوب;سميعي پور,داود ;اسماعيل زاده,هادي;حميديان,علرضا
21 مطالعه تطبيقي شاخص هاي حکمروايي خوب شهري در کلان شهر هاي ايران گوهري قاسم پور,نسرين
22 علت يابي مشکل آب گرفتگي جنوب شهر دااب شکيبافر,محمدحسين
23 سنجش عوامل موثر بر حضور پذيري زنان در فضاي شهري (پارک رسالت مشهد) دنيوي راد,مريم;خواجوي,محبوبه
24 اقتصاد شهري، حوزه فعاليتها، افشاري ,محمد ;,
25 ساخت فضايي و كالبدي شهر ايراني-اسلامي محمديان,وحيد;وثيق,بهزاد
26 بررسي تغييرات و ميزان تحقق كاربري اراضي شهري شهر اسفراين طي دهه هاي 1380 و 1390.docx خراسانيان,فرشيد
27 تحليل و برنامه‌ريزي استراتژيک زباله‌هاي شهري شهر مشهد در راستاي حفظ محيط زيست صيادي,چيمن;کرباسي,عليرضا
28 مقايسه تطبيقي سياست هاي کارايي انرژي و آيين نامه ايران و ديگر کشورها ناظران,رضا
29 بازساخت حوزه عمومي درشهر ايراني – اسلامي با تاکيد بر ساختارهاي کالبدي پيري,عيسي
30 ضرورت برنامه ريزي اوقات فراغت مطابق با فرهنگ اسلامي حسن خاني,بهاره;قنبري,يوسف
31 نظام شهرسازي اسلامي، تجلي گاه روابط انساني روشن,عبدالله;فني,زهره
32 بررسي رويکرد پدافند غير عامل در اشکال مختلف شهري والگوي کلان شهرها ميمندي پاريزي,صديقه
33 نقش شورا در مديريت شهري ستاري,محمدحسين
34 بررسي حس تعلق به مکان در خيابان چهارباغ اصفهان با رويکرد پديدارشناسي علي نيا,فاطمه;جباريان,فاطمه
35 ارزيابي عملکرد شهرداري منطقه 8 اصفهان به روش EFQM اسمعيل پور,نجما;ابدالي,شيرين;دهقان دهکردي,الهه
36 ارزيابي سيستمي فرآيند پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد با تاكيد بر ابعاد تكنولوژيكي و سياسي خوارزمي,اميدعلي;شاددل,ليا;خاكپور,براتعلي
37 آزمايشگاه زندگي، حوزه هاي نوآوري و اطلاعات بازارها خالوندي,زينب;ياوري,شيما;,;دل انگيزان,سهراب
38 بررسي حضور زنان در فضاهاي شهري با تأکيد بر شهرهاي اسلامي اتحاد,سيده شبناز;صداقتي,عاطفه
39 برند سازي شهري دلوي,محمدرضا;سلامتيان,نهال
40 بررسي کارايي توزيع عوايد حاصل از قانون ماليات¬برارزش¬افزوده به شهرداري¬ها نصراصفهاني,رضا
41 Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian cities:the dialectic nexus between sovereignty, religion, and custom Maroufi,Hossein
42 آسيب‌شناسي نظام تأمين منابع مالي و درآمدي شهرداري‌ها مطالعه موردي: شهرداري شهر جويبار بخشي,حميد;صحرايي,احمد
43 تعيين اثرات اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي طرح هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با انگيزه ايجاد ساخت شهرهاي خلاق – بافت فرسوده ميدان شهدا وطن پرست,مهدي;مافي,عزت اله ;معتمدي,محمد;پسنديده,علي
44 بررسي حوزه تاثير صنعت گردشگري مذهبي در چشم انداز آرمان شهر ايراني- اسلامي (مطالعه موردي: حوزه خدماتي شهرداري منطقه سه مشهد) آل سيدان,حسين;حسن زاده رحماني,سيد حامد
45 ارزيابي تطبيقي کاربري آموزشي با تاکيد بر عدالت اجتماعي در شهر و مکانيابي بهينه احداث مدارس جديد به کمک روش کارتوگرافي نيازخاني,سمانه;لطيفي,غلامرضا
46 ارزيابي تصوير شهر مشهد بر اساس ابعاد معماري، فرهنگي، اجتماعي و حمل و نقل خنده رو,ناهيد
47 توسعه ي پايدار فضاي سبز شهري با رويکرد مديريت يکپارچه شهري امينيان,مهدي
48 آسيب‌شناسـي مديريتي جهتگيري‌هاي برنامه‌اي و اجرايي هويت‌يابي و برند‌سازي شهري تهران کمانرودي,موسي
49 کاربرد روش آينده پژوهي در حکمروايي خوب شهري ساسانپور,فرزانه;آزادبخت,احسان
50 مسيريابي بهينه در تخليه اضطراري : مطالعه موردي منطقه ثامن مشهد پوررمضان,سپيده;فرقاني,محمدعلي;صادقي,زين العابدين
51 امکان سنجي تحقق گردشگري الکترونيک در شهر ياسوج مختاري ملک آبادي,رضا ;سليماني,فرنگيس
52 تعادل اقتصادي در معماري اسلامي محمدي خوش بين,حامد;پيربابايي,محمدتقي
53 تعريف مدل ارزيابي عملکرد دفاتر مهندسي در برون سپاري خدمات شهرسازي و معماريشهرداريمنطقه سه پيرزاده,بابک;خاکپور,براتعلي
54 بررسي تأثير عملكرد مديريت شهري بر ارتقا كيفيت زندگي شهروندان نمونه موردي: محله سرشور مشهد Dadkhah,Neda
55 بررسي اصول و راهکارهاي رشد هوشمند شهري در مناطق شهريِ بوکان با استفاده از مدل VICOR شاه مرادي,لقمان;رهنما,محمد رحيم;حيدري,اکبر
56 پاسخدهندگي محيط بر اساس اصول شهرسازي پايدار درخشش نيا,رخسانه;عليزاده,کتايون;حزار,مريم;جعفري نژاد,شکوفه
57 مباني انديشه ي اسلامي در شکل گيري فضاي کالبدي آرمان شهر حسيني,سيد هادي
58 بررسي و تعيين شرايط احساس امنيت در مناطق شهري (نمونه موردي: مناطق سيزده گانه شهر مشهد) صابري فر,رستم;رسولي,مسعود
59 پياده سازي ماتريس هاي همجواري در سيستم اطلاعات مكاني به منظور تعيين وتحليل كاربري هاي شهري،شهر شهرکرد بازيار دهکردي,گلشن;خاکپور,براتعلي
60 يکپارچه سازي مديريتي سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري در جهت دستيابي به حمل و نقل پايدار شهري(مطالعه موردي: شهر بيرجند) غلام پور,يدالله;عراقي,مرتضي
61 هويت بخشي به معماري شهرهاي جديد با تأکيد برمعماري ايراني- اسلامي شهر اصفهان کاظمي,آريتا
62 بررسي عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسکن در منطقه 9 با تاکيد بر بلندمرتبه سازي مطالعه موردي محلات هاشميه کوثر هنرستان و هفت تير رهنما,محمدرحيم;باقري ازغدي,نازنين
63 خطر ايجاد و گسترش شهر ها بر روي گسل جوان زاگرس شريفي نجف آبادي,رسول
64 فرصت ها، چالش ها و شيوه‌هاي مداخله در زمين هاي قهوه اي اسمعيل پور,نجما;عليمي,سوگند;موسوي,سيد حجت
65 تبيين ضرورتهاي احياء و ساماندهي بافت فرسوده سيرجان و ارائه راهبردهاي نوسازي با استفاده از روش SWOT ويسي,هادي;قاسمي نژاد,شيما
66 تحليل ديدگاه هاي صاحب نظران در رابطه با امنيت مکاني دنيوي راد,مريم
67 مدلسازي عوامل مؤثر بر شکل‌گيري تصوير شهر از ديدگاه شهروندان - مطالعه موردي: شهر مشهد رهنما,محمدرحيم;اقبالي,نگين;خوارزمي,اميدعلي
68 گردشگري مذهبي و بررسي نحوه ي ارتقاي كيفيت اقامتگاه هاي ارزان قيمت شهرمشهد لوني,مليحه;حسيني,اكرم
69 جايگاه پياده راه سازي در منظرشهري (مطالعه موردي: خيابان مسجد جامع شهر يزد) طاقه باف,عليرضا;حاتمي نژاد,حسين;پسند,فاطمه
70 تحليل و بررسي مديريت داده خط سير اشياء متحرک در شبکه‌هاي معابر شهري عباسي فرد,محمدرضا;نادري,حسن;عباسي فرود,حميده
71 نقش مدل هاي مديريتي در افزايش و توسعه فضاي سبز شهرداري منطقه سه مشهد ميرشمسي کاخکي ,هادي
72 تأثير شرکت گردشگري پديده بر بازار زمين و مسکن در شهر شانديز عنابستاني,زهرا;عنابستاني,علي اکبر;زياري,يوسفعلي
73 نگرشي بر چگونگي شکل گيري شهرهاي قرون نخستينِ اسلاميِ ايران با استناد به شواهد تاريخي و داده هاي باستان شناسي احمدزاده ,فريد ;عبدخدا,کاميار
74 برنامه ريزي توسعه ي پايدار با تاکيد بر عوامل هويت شهري (نمونه ي موردي شهر دزفول) آذرکيش,محمد;افضلي نيا,فرزانه
75 ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي با تأکيد بر ابعاد کالبدي در منطقه 8 شهر مشهد حاتمي,حسين
76 بررسي و تحليل راهکارهاي استراتژيکي توسعه بافتهاي فرسوده شهري با استفاده از مدلSWOT(مطالعه موردي: محله عامري شهر اهواز). Abaspoorm38@yahoo.com,Maryam;Amanpuor,Saeed;Piri,Fateme
77 مکان يابي مدارس با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) بهروش AHP(مطالعه موردي: محله گلستان شهر اهواز). Piri,Fateme;amanpour,saeed;abaspoor,maryam
78 جنبش پياده مداري، رويکردي نو در احياء وپايداري مراکزشهرهاي اسلامي؛ مورد مطالعه پياده راه جنت مشهد توزنده جاني,اميد;طباطبايي,سيده فرزانه;سرگلزايي,شريفه
79 تحول در کارکردهاي روضه زنانه، مطالعه مردم شناختي در شهر مشهد غيور باغباني,سيده زينب;اصغرپور ماسوله,احمدرضا
80 بررسي سيستم هاي آبياري فضاي سبز شهري با رويکرد بهينه سازي مصرف آب در جهت توسعه پايدار ناظران,رضا
81 نقش سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در توسعه پايدار شهري عطا,بهنام;قاسمي خوزاني,محمد;چوپان خويردي,حسن
82 حقوق مالکين وشهرداري در فضاي تابلو تبليغاتي عمژيک,سعيد
83 ارزيابي و تحليل پتانسيل ها ونارسايي هاي بافت فرسوده شهري به منظور ساماندهي نمونه موردي (شهر گرگان) رجايي,زهرا ;رشيدي ابراهيم حصاري,اصغر ;قاسمي فر,سپيده
84 شناخت متغيرهاي وابسته به ارزش در بافت هاي تاريخي-فرهنگي جهت برنامه ريزي براي بازآفريني شهري مطالعه موردي : خيابان ارگ مشهد نژاد ابراهيمي,احد;مقدسيان ,مريم
85 آرامستان هاي تاريخي؛ مقاصدي پيش روي گردشگران فرهنگي زارعي مزرعچه,طاهره;شفيعي,زاهد
86 تحليل جامعه شناختي عدم تحقق اهداف شهرها ي جديد در ايران با تأکيد بر مديريت و برنامه ريزي سيستمي توسعه شهري طوافي,پويا;اسکندري قوشجي,زهرا;منصور جمشيد,احسان
87 تحليل عوامل جامعه شناختي الگوي سبک زندگي اسلامي- ايراني شهروندان گرگاني احمدي,اعظم;شربتيان,محمد حسن
88 بررسي ظرفيت توسعه درون بافتي در محلات بافت قديمي شهرها (مورد : بجنورد) پارسي پور,حسن;صرافي,مظفر
89 تحليل نظريات مخالف مفهوم شهر و شهرسازي اسلامي موسوي نژاد,سيد عليرضا;سادات حسيني,سيد محمد
90 ارزيابي ظرفيت برد گردشگري در شهر مشهد قلي زاده سرابي,شهرزاد;غفاري,الهام
91 بررسي تطبيقي وظايف و قوانين شهرداري‌ها در ايران با ساير کشورها درحوزه محيط زيست و خدمات شهري برزگر,حامد;قنادزاده,محمد علي
92 ارزيابي احساس هويت محله ‏‏اي در منطقه نه شهرداري مشهد خاکپور,براتعلي;مافي,عزت الله ;اجزا شکوهي,محمد;محمودي,عطيه
93 کيفيت زندگي کاري خانه داران زن در مراکز اقامتي؛ يک مطالعه کيفي در شهر مشهد اصغرپور ماسوله,احمدرضا;دياري,مرتضي;خدمتي بقمچ,فاطمه;برادران کاشاني,زهرا
94 تاثير پياده مداري بر کاهش جرم با تاکيد بر رويکردCPTED(مطالعه موردي: ميدان عتيق اصفهان) بهشتي,مريم;صنيعي آباده اي,فائزه;مريخي پور,مهسا
95 فاصله تعاملي و معضل همکاري در مجتمع هاي مسکوني؛ يک مطالعه موردي کيفي در شهر مشهد صادقي,عطيه;اصغرپور ماسوله,احمدرضا
96 بررسي شاخص¬هاي توسعه¬پايدار در برنامه¬ريزي حمل¬ونقل اقامحمدي,ارزو;شمس,بابک;ضرغامي,سعيد;احدي,محمدرضا
97 نگرشي تطبيقي بر قوانين تملک زمين توسط دولت و شهرداريها بر مبناي روش تحليل ذينفعان رسولي,افشين;کاظميان,غلامرضا;ونکي,علي
98 مقايسه اثرات زيست محيطي حمل ونقل ريلي و جاده اي بر توسعه پايدار رسولي,افشين;خزايي,محمد مهدي;باباخاني,سعيد
99 بررسي وضعيت فرهنگ سازماني فعالان فرهنگي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد بر اساس مدل دنيسون رحماني,زين العابدين ;جهانگير فيض آبادي,مصطفي;افشاري چمن آباد,مريم;فروتن,مرضيه
100 Prioritization the types of urban transportation, using a TOPSIS method, a case study in Tehran, Iran. Rasouli,Afshee`;Khaksari,Ali;Attarpour,Mohammadreza
101 مقايسه تطبيقي اصول مکتب شهرسازي اصفهان با شهرسازي جديد خزاعي نژاد,فروغ
102 نقش مديريت شهري در توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غيررسمي (نمونه موردي منطقه 19 شهرداري تهران) حسيني,مهدي;قاسمي کفرودي,سجاد;عزيزي,اصغر
103 تدوين راهکارهاي عملياتي براي تحقق گردشگري مجازي با تاکيد بر محورهاي شهر ايراني-اسلامي عسگري قوامي,سيده مهسا;صداقتي,عاطفه
104 سنجش ميزان رضايتمندي و تمايل به مشارکت شهروندان در اجراي پروژه هاي زير بنايي شهرداري(نمونه موردي شهرداري ايذه) صفائي پور,مسعود;حسيني شه پريان,نبي الله;عباسي,زهرا
105 ارزيابي شاخص¬هاي استراتژي توسعه شهري CDS در شهر قزوين باقرعطاران,مرضيه;حاتمي نژاد,حسين;نخستين,مريم
106 تجسم هنر اسلامي در فرهنگ ايراني در راستاي هويت بخشي به شهر و فضاهاي شهري با تاکيد بر طراحي پروژه بوستان خورشيد احمدي,مسعود
107 اقتصاد مقاومتي در شهر اسلامي علي نيا,محمدحسن
108 بررسي تطبيقي مکان گزيني مساجد محله اي در بافت قديم و جديد به منظور ارتقاء ساختار هويتي محلات (نمونه موردي مشهد خدايي,جواد;خزاعي,مريم
109 ساماندهي روشنايي و نورپردازي معابر جهت کاهش جرم و جنايت در محلات شهري صداقتي,عاطفه
110 ارزيابي کيفيت محيط بين محلات برخوردار و کمتر برخورداربا روش تلفيقي TOPSIS وآنتروپي)مطالعه مقايسه اي بين محلات فرامرز و نوده(منطقه 2 شهرداري مشهد) بيوکي,جلال;ابراهيمي,عماد;حاصل طلب,محسن;مشکيني,ابوالفضل
111 ارزيابي ترکيب و توزيع فضايي لکه‌هاي سبز شهر مشهد با استفاده از سنجه‌هاي سيماي‌سرزمين حاتمي,مريم;ستوده,احد;مختاري,محمد حسين;کياني,بهمن
112 بررسي و تحليل تناسب کاربري اراضي شهري با شريانهاي ارتباطي نمونه موردي: بيمارستانهاي منطقه 2 کلانشهر تبريز کمانداري ,محسن ;رضايي,محمد رضا;صفرپور,ميثم
113 تحليل تخصيص بهينه بودجه عمراني در شهرداري اصفهان (رهيافت برنامه‌ريزي آرماني) اکبري,نعمت الله;حسيني,سيده محبوبه
114 سنجش توزيع فضائي ,ارزيابي و رتبه بندي ميزان برخوداري مناطق شهر مشهد از سرويس هاي بهداشتي عمومي ( با استفاده از مدلهاي ,TOPSIS , TDI SWOT) عليزاده,دانا;حداد حسن آبادي,منيره;شورابي,رمضانعلي
115 نيازسنجي و مکانيابي آبخوري ها در کلانشهر مشهد (با بهره گيري از مدل Fuzzy AHP & ) حداد حسن آبادي,منيره;شورابي,رمضانعلي;عليزاده,دانا
116 نقش رويکرد توسعه¬ي حمل و نقل محور(TOD) در کاهش آلودگي¬هاي ناشي از ترافيک شهري عبدي,محمدحامد;بهاري,مهدي
117 ويژگيهاي ژئومورفولوژيک و ژئوتکنيک و تاثير آن در احداث ساختمانهاي بلند مرتبه (مطالعه موردي شهرسمنان) کاشي,سعيد;ارغان,عباس
118 تحليل الگوي استقرار مکاني مراکز درماني در منطقه1شهرداري مشهد به منظور ساماندهي بهينه خدمات درماني کوهي,معصومه;رحيمي,حسين;صابري فر,رستم
119 تبيين عملکرد مديران شهري در کاهش آسيب پذيري بافت کالبدي شهر در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بابل) صادقلو,طاهره;نصرالهي,ناعمه
120 شناسائي انواع بافت هاي شهري در شهر سبزوار سلماني مقدم ,محمد ;سميعي ,داوود
121 بررسي و ارزيابي جايگاه تبليغات در فضاهاي شهري سلماني مقدم ,محمد ;جواديان ,حميد
122 بررسي و تحليل وضعيت مبلمان شهري در بخش مركزي شهرسبزوار ( پژوهش موردي محله 2 و 3) سلماني مقدم ,محمد ;جواديان ,حميد
123 تحليلي بر توزيع مکاني فضاي سبز شهر مهريز دستا,فرزانه;اسمعيل پور,نجما;ايرجي,سمانه
124 بررسي جايگاه شبکه موردي بين خودرويي (VANET) در شهر هوشمند اصلاني,هدي;ابراهيم زاده,اسداله
125 نقش طراحي شهري در افزايش احساس امنيت شهروندان گوهري,صدرالدين
126 بررسي راهکارهاي اساسي در پر بارکردن اوقات فراغت دانش آموزان زائر، شهرمشهدمقدس1393 تقي پور سهل آبادي,حبيب الله ;زين آبادي,حسن رضا
127 ارزيابي عملکرد اتوبوس¬هاي تندرو در شهر مشهد با تاکيد بر مولفه هاي توسعه پايدار خوشاب,علي
128 امکان سنجي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي و مديريت شهري (مطالعه موردي:شهر سرايان) محمدآبادي,جواد;مافي,عزت الله;کاويان پور,گلشن
129 واکاوي نقش آرامگاه شاهچراغ در توسعه کالبدي شهر شيراز کريم زاده,داود
130 بررسي تاثيرمديريت ارتباط با مشتري بر رضايتمندي شهروندان مناطق شهرداري مشهد از طريق نقش واسط نوآوري مديريتي در الگوي شهر ايراني- اسلامي برادران محسنيان,سيد مجتبي
131 ساماندهي فضايي بافت فرسوده شهر بوشهر با استفاده از مدل swot احمدي,بشير;روان دوست,مهدي;بيک محمدي,حسن
132 چالش‌ها و رويکردهاي مديريت شهري در برابر «گرافيتي» و تجربيات جهاني «برنامه مديريت گرافيتي» در شهرها (مورد پژوهش: مطالعه تطبيقي شهرهاي ملبورن، ليورپول و تهران) حسيني دهاقاني,مهدي;نيکزاد وليکي,مصطفي;طاهرخاني,رضا
133 بررسي ميزان انطباق نابرابري‌هاي اجتماعي و فضايي نواحي هشت‌گانه شهر يزد ايرجي,سمانه;سرائي,محمدحسين;دستا,فرزانه
134 بررسي نقش فاکتورهاي تاثير گذار بر يادگيري دانش آموزان در معماري مدارس اسلامي قاسمي اشکفتکي,مرضيه;دهقان توران پشتي,عاطفه
135 ابعادتشکيل دهنده حس تعلق به مکان، با تأکيد بر عوامل کالبدي، اجتماعي و احساسي (ادراک و شناخت) سياوش پور,بهرام;شادلو جهرمي,مجتبي;مولايي رامشه,زهره
136 آلودگي هوا و چالش هاي مديريت شهري در کلانشهرها(مورد: کلانشهر مشهد) رستگار,موسي;کاظمي,خليل الله;شاکري روش,مجتبي;صيادي,سينا
137 ارتقاي فرهنگ محيط زيستي دانش‌آموزان با طرح هميار پاكيار طيبي ابوالحسني,سيداميرحسين;يوسفي,منصوره
138 منظر شهري صادقي,عطيه;عبداللهي,ساره;چرخ زرين,مرتضي;يوسفي,علي
139 بررسي و تحليل نقش مديريت شهري در نابرابري¬هاي فضايي توزيع خدمات (مورد مطالعه: منطقه شش شهرداري تهران) تابعي,نادر;موحد,علي;نورايي,عيسي;منفرد,فردين
140 طراحي مكان¬يابي بهينه احداث ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تئوري بازي¬ها برادران,محمدمهدي;حصاري,محمدرضا;مظلومي,محمدرضا
141 مطالعه مروري مقالات مديريت يکپارچه شهري رمضاني فرخد,احمد
142 بررسي و سنجش ميزان اعمال شاخص هاي حکمروايي خوب شهري در طرح ميدان شهداء مشهد باقرنژاد,حجت;سليماني,سياوش
143 بررسي عوامل خوانايي ورودي شهرهاي ايران نمونه موردي شهر زنجان مينويي,شهرام
144 بررسي نقش مذهب در شکل دهي و گسترش شهرهاي ايران؛ با تاکيد بر دين اسلام وطن خواه,مسعود;کمالي باغراهي,اسماعيل;خوشاب,علي
145 بررسي ملاحظات محيطي با رويکرد CPTED به منظور دستيابي به فضاي شهري امن نمونه مورد بررسي خيابان فردوسي مشهد قلندريان,ايمان;سنگتراش,نيلوفر;محمد زاده,اکرم
146 برنامه ريزي استراتژيک توسعه گردشگري در پارک خورشيد مشهد سقايي,مهدي;حاتمي نژاد,حجت
147 ديپلماسي شهري و نقش آن در برندينگ شهري عمراني,منيره ;حامدي,عليرضا
148 ارزيابي نقش اولويت بندي مرمت پياده روهاي شهري در حرکت عابرين پياده و توسعه پايدار شهري(مطالعه موردي:بافت تاريخي شهر يزد) صلاتي کاخکي,مرتضي;خبيري,محمد مهدي
149 ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي در محله شهيديه شهر ميبد پيراسته فر,پوريا;غلامي,طيبه;صباغ,يگانه;سرايي,محمد حسين
150 بررسي تأثير کاربري زمين بر محيط زيست شهري رضائي مقدم,علي
151 پيامد افزايش جمعيت بر کاربري¬هاي اراضي شهر فيروزآباد فنودي,محسن
152 تحليل توزيع فضايي مراکز درماني (درمانگاه¬ها) منطقه4 شهرداري مشهد اجزاء شکوهي,محمد;باخرزي,سيدمحمد;عليزاده,زينب
153 تدوين استراتژي در مديريت امور مجامع و حسابرسي داخلي شهرداري مشهد با رويکرد SWOT علي نيا,حميد;امين الشريعه,سهيل;قميان,محمد مهدي
154 نقش گسترش محدوده شهر بر مکان يابي اراضي شهري (مطالعه موردي : شهرستان سرپل ذهاب) کريمي,پيمان
155 شرايط اساسي تولد معماري بومي جديد خاک پور,مژگان;درياباري,سيد معين
156 تحليل ميزان آمادگي واکنش و رويارويي خانوارهاي شهر سيرجان در برابر خطر زلزله شهربابکي,صغري
157 چيستي «شهر اسلامي»؛ بررسي ديدگاه‌ها و رويکردهاي متفاوت درادبيات فارسي زبان بابائي سالانقوچ,احسان;مسعود,محمد
158 بررسي چشم انداز سيستم حمل و نقل اتوبوسراني بر اساس طرح جامع حمل و نقل (مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني بيرجند و حومه) غلام پور,يدالله;احتشام,سعيده
159 توسعه پايدار و شهر اسلامي تخم کاري,محمد
160 جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در سبک زندگي پارسايي,جواد
161 بررسي شاخص هاي امنيت کالبدي به منظور حضورپذيري زنان در فضاي شهري (نمونه موردي:بلوار سجاد مشهد) شباني,محمد;ملکي نيا,مهران;احتشام,سعيده
162 بررسي و ارزيابي راهبرد توسعه شهري (CDS) در شهر قوچان بر پايه تکنيک swot غلامزاده,مرتضي;هدايتي,حسن
163 ارزيابي و رتبه بندي شهرهاي سيستان و بلوچستان از لحاظ مکانيابي مراکز بهداشتي- درماني با توجه به اصول پدافند غير عامل منوچهريان,حسين ;علي صوفي,ام البنين
164 بررسي نقش بازارهاي سنتي در سازمان فضايي و ساختار کالبدي شهر ايراني – اسلامي نمونه موردي: بازار سرشور مشهد کوشا,پريسا
165 نقش شهرداري ها در توسعه فضاهاي شهري به سبک ايراني اسلامي (نمونه موردي: شهرداري منطقه يازده مشهد) برهاني,محمود;پنجه باشي,سميرا
166 توسعه شهري پايدار و مساله ¬حاشيه نشيني قادرزاده,هيرش
167 بررسي نقش کميسيون ماده 7 قانون حفظ وگسترش فضاي سبزدرپيشگيري از تخريب فضاي سبز درمواجهه با ساخت وسازهاي شهري وطن پرست,مهدي;معرفتي,حسن ;لطفعلي نيا,سهيلا
168 شناسايي مسيرهاي پياده روي شهري با روش شبکه ترکيبي (fuse grid ) نمونه موردي منطقه 12 شهر مشهد طاهراسمعيلي ,الهام ;مينويي,شهرام
169 ارزيابي و تحليل سکونت گاه‌هاي غيررسمي با تاکيد بر مسکن (چالش‌ها و راهبردها) مطالعه موردي: محله‌ي قاسم‌آباد شهر زاهدان احمدي,زهرا;ريگي,عبدالغفور;شيراني,شمسي
170 نقش قوانين و مقررات در ترافيک و حمل و نقل شهري مريدي,مرضيه
171 جايگزيني شاخص دسترسي برگرفته از عدالت فضايي به جاي سرانه در سنجش وضعيت پارک ها کيوانلو,اسماعيل;ابراهيمي ثاني,عماد;حاصل طلب,محسن
172 نقش مسيرهاي دوچرخه در توسعه پايدار شهري علي آبادي,طيبه;هاتفي فرجيان,فرشته
173 بهره گيري از الگوي ذهني کودکان در تدوين چشم انداز شهرهاي جديد مطالعه موردي : تدوين چشم انداز شهر جديد فولادشهر اصفهان کوچکيان,ميلاد;قاسمي,ساسان;صميمي,علي
174 تحليل توصيفي و استنباطي توسعه يافتگي استان‌هاي ايران بر اساس تحليل عاملي و خوشه بندي خيام باشي,احسان;ضرابي,اصغر
175 بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري با استفاده از مدل تحليلي SWOT ( نمونه موردي قلعه وکيل آباد ) کوثر,فائزه;فرهاديان,حسين ;امينيان,امير احمد;علي اکبرزاده,حانيه
176 رويکرد تحليلي بر ساختار و هويت شهرسازي ايران – اسلامي (از ديدگاه توسعه پايدار شهري) حسين زاده,نعمت;اوهاني زنوز,نبي;قربانلو,حسن;بابائي,کاوس
177 بررسي نقش افزايش سطح کيفيت محيط در مديريت خلاق فضاهاي شهري به منظور ارتقاي سطح تعاملات اجتماعي مويدي,محمد;خيرالدين,رضا
178 مقايسه تطبيقي روش¬هاي بهسازي و نوسازي بافت¬هاي فرسوده با روش¬هاي ساماندهي مناطق اسکان غيررسمي (نمونه موردي: شهر مشهد) محرري,مهدي;محمدي,محمود;اصغري,مرتضي
179 ارزيابي حس مکان در حرم امام رضا ع و تاثير آن بر هويت معنوي شهر مشهد محمدي زارع,فاطمه;قصاب نژاد,نسترن
180 بازشناخت رويکردهاي نظري به هويت شهري و حفظ هويت آقاعليخاني,سميه;بغدادي,آرش
181 بررسي مزايا و معايب احداث تونل مشترک تاسيسات شهري نمونه موردي: شهر مقدس مشهد)) بصيرت,فاطمه
182 اولويت سنجي ايستگاه هاي خط يک قطار شهري مشهد مقدس جهت برنامه ريزي (TOD) موسي خاني,کامران ;دهقان تنها,محمد حسن
183 بررسي عدالت اجتماعي به عنوان رويکردي بر تحقق توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: منطقه يازده شهرداري مشهد مقدس موسي خاني,کامران ;احمدي,بهجت
184 مقايسه کيفيت زندگي شهري در مشهد و شهر جديد گلبهار به روش تاکسونومي عددي منتظرتربتي,فهيمه;منتظرتربتي,جميله
185 بررسي آلودگي بصري سيما و منظر شهري در جذب زائر و گردشگر نمونه موردي: منطقه ثامن مشهد مقدس خليلي,غزاله;رحيمي,حسين
186 کوششي براي استخراج عوامل وحدت بخش معماري؛ با بهره گيري از عناصر تأثيرگذار معماري اسلامي وحيدي,طاهر;فاروقي,سيد محمدرضا;مهدي تبار آري,نگار
187 ارزيابي و تحليل شاخص¬هاي تعيين محدوده بافت¬هاي فرسوده شهري در ايران خوشاب,علي
188 نياز شهرهاي مشهد به مبلمان سازي شهري با روش پارکلت مينويي,شهرام;واحدي,طاهره
189 استفاده از تکنيک داده کاوي براي پايش ، پيش بيني و مديريت اجراي اثربخش طرح تفصيلي ( نمونه موردي شهرداري منطقه 11 مشهد ) خوش قامت,کيومرث
190 تاثير ويژگي هاي اجتماعي و کالبدي فضاي شهري بر انسجام اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني (مطالعه موردي: مجتمع آپارتمان هاي مرتفع شهر جديد) زماني خرازي طوس,فائزه ;اصغرپور ماسوله,احمدرضا
191 بررسي تطبيقي شهر اطلاعاتي از ديدگاه ويليام ميچل و شهر عام از ديدگاه رم کولهاوس زارع استحريجي,سمانه
192 پژوهشي تجربي به‌منظور ارتقاء توسعه پايدار محيطي با استفاده از رويکرد سبز راه و بر مبناي مطالبات کارکردي استفاده‌کنندگان(موردمطالعه: بزرگراه امام علي(ع) مشهد) علي پور,بهزاد;ايزديان,محمد;اخلاقي,ناديا
193 ارزيابي شاخص‌هاي برنامه‌ريزي شهري مؤثر بر ارتقاي امنيت محيطي زنان در فضاهاي شهري با استفاده از رويکرد CPTED (نمونه موردي: پارک کوثر مشهد) علي پور,بهزاد;نجفي,مريم
194 بررسي اثر مرکزيت مسجد محله بر ميزان مشارکت هاي مذهبي ساکنين. آبرون,علي اصغر;قرايي,فريبا;عباس زاده,شهاب
195 نقش دفاتر خدمات نوسازي در افزايش مشارت مردمي در نوسازي بافتهاي فرسوده زارع استحريجي,سمانه;تاجيک جنگلي,سميه
196 ساماندهي بافت فرسوده شهري با تأکيد بر مشارکت مردمي ( مطالعه موردي : محله مسجد ملک کرمان ) اميري,نسيم;ايلاقي حسيني,محسن
197 طراحي محيطي فضاهاي گمشده با تأکيد بر ارتقاء امنيت اجتماعي در بافت-هاي تاريخي(نمونه مورد پژوهش: بافت پيراموني مسيل دولت¬آباد يزد) دژبرد,زهرا;منتظرالحجه,مهدي
198 تبيين عوامل موثر در ايجاد فضاي امن شهري در بافت فرسوده آبکوه مشهد ميرزابکي,مليحه;امجد يزدي,حسين;سيدي نسب,سيدعليرضا
199 استحصال شهري، کاربرد منابع ثانويه در متابوليسم پايدار شهري (افزايش پايداري شهر ها، کاهش وابستگي به منابع خارجي) عبدالله زاده,زهرا
200 ارزيابي عوامل موثر بر مديريت ناتواني شهر مشهد خانياني,پيمان;خوارزمي,امد علي
201 نورپردازي ونقش آن در سرزندگي فضاهاي شهري (نمونه موري خيابان وليعصر تبريز) رهبرعطاران,فرناز
202 برنامه ريزي استراتژيک رويکردي نوين در مديريت شهري تليار,مريم;قندالي,مريم
203 کمي سازي شاخص هاي کيفي شهر اسلامي: مطالعه موردي شاخص صداقت عصمتي,حميد;کاظميان,صادق;خديوي رفوگر,سعيد
204 استفاده از الگوي بازارهاي ايراني- اسلامي در طراحي فضاي بين واحدهاي تجاري، به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: بازارچه عباسقلي خان شهر مشهد) حاجي زاده,سميرا
205 افزايش رقابت پذيري شهري با استفاده از گردشگري فرهنگي و محدوده هاي فرهنگي مقايسه تطبيقي استانبول و مشهد قهرماني,هومن;افسري بجستاني,سپيده;دولابي,صبا
206 تعيين آستانه پرداخت کرايه براي تنظيم سفرهاي شهري عطارزاده,هادي ;صائبي,محمد حسين;چايچي,مرتضي;مادرشاهيان,سيد مهيار
207 بررسي کاربرد فناوري اطلاعات در بهبود کيفيت ارائه خدمات شهري (با نگاهي ويژه به معاونت خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد) عين القضاة,محمد;غلامي,محمد رضا
208 ارزيابي تشکيل و عملکرد شهرداري ويژه منطقه مهر بجنورد محمودي,عطيه;کاظميان,غلامرضا;نوريان,فرشاد
209 (خانه هوشمند گامي به سوي شهر هوشمند) موحدي,محمد قاسم;حاجي زاده طوسي,رقيه;سميعي,محمد رضا
210 بررسي نقش مؤلفه‌‌هاي سرمايه فکري بر عملکرد کارکنان قراردادي شهرداري‌ دلگشا,کاظم
211 تحليل کيفيت زندگي و فضا در بلوار خيام مشهد پيري,عيسي;اجزا شکوهي,محمد;رضاييان,مهدي
212 نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهري( نمونه مورد مطالعه: شهر مشهد) علوي نسب,سيد هاشم;محمدي فر,مجيد
213 ميزان رضايتمندي شهروندان منطقه چهار از عملکرد شهرداري مشهد در اجراي طرح ناحيه محوري با محوريت مشارکت شهروندان محروقي,عليرضا;رحمانيان,اميدرضا ;وزيري,سيد سعيد
214 تحليل فرايند بهسازي و نوسازي شهر حلب (سوريه) کلابي,فرانک;کلابي,بهاره
215 ارزيابي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي شهر سالم در نقاط شهري (مطالعه موردي: استان مازندران) همايش,مدير مسوول