لیست مقالات نهمین کنگره ملی مهندسی عمران

نمایش # عنوان نویسنده
0 برآورد ضريب انتشار طولي آلودگي در رودخانه‌ها با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان و برنامه ريزي ژنتيک صمديان فرد,سعيد
1 محاسبه ميدان لغزش زلزله Mw=7.1 سال 1999 هکتورماين با استفاده از روش تفکيک طيفي تابع گرين ترکانلو,ابراهيم;خاجي,ناصر
2 ارزيابي لرزه اي بناي تاريخي شيخ حيدر مشکين شهر لطفي افشار,مهدي;زماني اهري,غلامرضا
3 تحليل کمانشي پوسته هاي استوانه اي چندلايه طهرانيان,عبدالحميد;شهابيان,فرزاد;حميدي فرد,مسعود
4 تحليل کمانشي پوسته هاي استوانه اي داراي سخت کننده تحت اثر ترکيب بارهاي محوري و جانبي معاون,آرش;شهابيان,فرزاد;حميدي فرد,مسعود
5 اثرات ميرايي و جهت يافتگي در اندازه گيري هاي ميکروترمور،مطالعه موردي ،شهر بجنورد خندان بکاولي,محمد;سجادي,سيد حسين
6 بهينه سازي سطح مقطع و شکل هندسي خرپاهاي دو بعدي و سه بعدي با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) موسوي,سيد مجتبي;شهابيان,فرزاد;حميدي فرد,مسعود
7 مدل اولويت بندي روشنايي جهت افزايش ايمني راه ها ناصري علوي,مير پويا;مومن پور,ايمان;جوانشير,حسن
8 بررسي تأثير مشخصات اتصال کناري بر عملکرد فشاري مهاربندهاي ضربدري محمودي صاحبي,موسي;زارع‏زاده مهريزي,آرش
9 تاثير ميرايي بر رفتار لرزه‌اي مخازن جداسازي شده توسط جداساز آونگ اصطکاکي تک قوسي تحت تحريک زلزله‌هاي نزديک گسل مرتضايي,عليرضا;عبدويس,عليرضا
10 بهينه يابي قاب هاي فولادي براساس روش جستجوي ممنوعه و بررسي تأثير پارامتر بازه همسايگي در روند بهينه يابي کلات جاري,وحيدرضا;طالب پور,محمدحسين;نقي زاده,علي
11 بررسي عملکرد سازه ها در زمين لرزه دوگانه 21 مرداد1391اهر-ورزقان دشتي,ناصر;مناف پور,عليرضا;قهرماني,سعيد
12 طراحي سنسور مبتي بر بلورهاي فوتوني براي نشت¬يابي خطوط انتقال آب شهري عزيزي,محمد;حنطه,مجتبي;مزديان فر,محمدرضا
13 ارزيابي تأثير خروج از مرکزيت عضو قطري در مهاربندهاي زانويي بر عملکرد قاب‌هاي فولادي محمودي صاحبي,موسي;شيرپور,عليرضا
14 تحکيم تونل به روش پيش لوله گذاري در لايه هاي سست وريزشي صادقي نژاد,سيد رضا;ساجدي پور,عبدالحميد ;نادران ,فرهاد
15 بررسي اثر شكل بازشو بر رفتار لرزه اي قاب هاي بتن مسلح داراي ميانقاب مصالح بنايي منصوري,علي;معرفت,محمدصادق;خانمحمدي,محمد
16 کنترل پيچش ساختمان‌هاي بلند با استفاده از تلفيق شناسايي آسيب و دستگاه کنترل نيمه‌فعال با سختي متغير کرمي,کاوه;احمدي,حسن
17 کنترل آسيب در سازه‌هاي هوشمند با استفاده از ترکيب روش شناسايي لحظه‌اي آسيب و ميراگر جرمي تنظيم شده نيمه‌فعال منيعي,سالار;کرمي,کاوه;غفوري,خطيب
18 بررسي تراز پايه محافظه کارانه در ساختمان هاي داراي پي هاي غير همسطح کلات جاري,وحيدرضا;نقي زاده,علي;نادري,رضا;طالب پور,محمدحسين
19 مقايسه عملکرد جاذب نانولوله¬هاي کربني چند ديواره عامل¬دار درحذف رنگزاهاي قرمز بازي 46 و متيلن آبي Shoushtarian,Farshid;Alavi moghaddam,Seyyed mohammad reza ;Kowsari,Elahe
20 ارزيابي عملکرد روش ميانگين وزني مرتب‌شده(OWA) در ترکيب نتايج مدل‌هاي درون‌يابي در تخمين تراز آب زيرزميني دشت دهگلان پيرهادي,وحيد;حسيني,مرجان;کراچيان,رضا
21 ارزيابي و مقايسه داده‌هاي بارش روزانه الگوريتم ماهواره‌اي PERSIANN-CDR با نتايج روش‌هاي درونيابي، مطالعه موردي: شبکه باران‌سنجي استان تهران بهبوديان,مسعود;حسيني,مرجان;کراچيان,رضا
22 مدل سازي بارش-رواناب با استفاده ازمدل شبکه فازي عصبي تطبيقي و مقايسه آن با مدل هاي شبکه عصبي ، سري زماني و رگرسيون خطي چند متغييره نوراني,وحيد;پرتويان,افشين;عندليب,غلامرضا
23 Effects of biological soil improvement on leakage of leachate from a landfill liner امامي,مهرداد;محمد سيدي,بهاره
24 توسعه زيربرنامه UEL در نرم‌افزار ABAQUS براي المان مرتبه بالاي ناحيه چسبنده مهاجر,مانا;سليماني شيشوان,سيامک
25 شبيه سازي عملكرد سيستم‌هاي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي با رويكرد تحليل حساسيت مدل‌هاي هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: منطقه 14 شهر تهران) روزبهاني,عباس;اسماعيلي,رضا
26 اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي بتن معمولي و اليافي در شرايط محيطي مختلف صباحي,سپيده;شهرکي,جمشيد;سهرابي,محمدرضا;موسوي,سيد روح ا...
27 Evaluation of Evacuation Time during a Disaster, Study Case: “Assembly Hall of Faculty of Basic Sciences of ASMU Alighadr,Saeed;Fallahi,Abdolhossein
28 شناسايي دلايل تاخير در پروژه هاي شهري قريشيان,سيدمصطفي;خوش فطرت,علي
29 رفتار هيسترتيکي ستون ها تحت تحريکات تصادفي زمين سليمي,محمدرشيد;يزداني,آزاد;شجاعي,چيمن
30 ارزيابي استفاده از سيستم هاي نوين درصنعت حمل ونقل ريلي با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي وافزايش ايمني حاجي زاده,بهاره;سيدحسيني,سيد محمد
31 تحليل عددي تراوش در خاک هاي غير اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا فاني,کامران;ابريشمي,سعيد
32 بکارگيري مدل هاي ترکيبي موجک-ماشين بردار پشتيبان و برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني سري هاي زماني هيدرولوژيکي (مطالعه موردي: حوضه آجي چاي) نوراني,وحيد;عندليب,غلامرضا;پرتويان,افشين
33 مدلسازي عددي شمع هاي مهاري فراساحل تحت اثر بارهاي ناشي از پهلوگيري آهکي لاکه,محمد حسين;علي الهي,حميد
34 بررسي شبيه سازي عددي پرش هيدروليکي در حوضچه هاي آرامش واگرا حسن پور يخداني,شهاب الدين;کاويانپور,محمدرضا
35 بررسي سختي و شكل پذيري اتصال خمشي كاهش يافته با شكاف هايي در جان تير RBS-SW ميرشکار,حميد;وهداني,رضا
36 بررسي ارتعاش آزاد نانوتيرهاي مدرج هدفمند با بکارگيري روش ديفرانسيل کوادريچر دارابي,عباس;خليلي,افشين;وثوقي,عليرضا
37 حل مسائل معکوس دوبعدي الاستوديناميک با استفاده ازروش اجزاي محدود والگوريتم فراابتکاري ازدحام ذرات Nikpoo,Bahador;خداکرمي,محمد ايمان
38 بهينه سازي سطح مقطع سازه هاي خرپايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك هوشمند حنطه,مجتبي;اکبري,محمود;پاچناري,عليرضا
39 راهکاري نوين به منظور کاهش تغيير مکان هاي نسبي ناشي از امواج لرزه اي درون صفحه در مجاورت عوارض توپوگرافي قائم زمين برهمن,مهشيد;خداکرمي,محمدايمان
40 ارائه راهکارهاي مناسب جهت کاهش خطا در ابزار دقيق سدهاي خاکي و سنگريزه اي صادقي نژاد,سيد رضا;نجارچي,محسن ;شهاوند,امين
41 ارزيابي لرزه اي ديواربرشي بتن مسلح مقاوم سازي شده با الياف CFRP رشت آباد جديدي,يوسف;زماني اهري ,غلامرضا
42 کنترل فعال سازه جداسازي شده و ميراگر جرمي تنظيم شده چندگانه با منطق فازي تحت زلزله ميدان نزديک شريعتمدار,هاشم;هادي زاده,فرزانه
43 مدلسازي سه بعدي جريان ريزگردها و بررسي اثر معماري ساختمان در توزيع آنها جباري,احسان;مويدي,محمد کاظم;هاشمي پرپنچي,محمد مهدي
44 بهينه¬سازي قابها به کمک ترکيب الگوريتم جامعه پرندگان و مورچگان و ژنتيک با خادمپر,زهره;شجاعي,سعيد;بيجاري,لعيا
45 مطالعه رفتار مکانيکي يک خاک ماسه اي لاي دار طبيعي در چارچوب مکانيک خاک حالت بحراني اشکان مهر,عليرضا;ملکي,محمد
46 شبيه سازي مقادير دبي روزانه ليقوان چاي با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان Samadian,Saeed ;Asadi,Esmaeil;Jarhan,Salar
47 تحليل پارامتري عوامل موثر بر انتخاب سيستم برج توربين‌هاي بادي کوچک مقياس اسماعيلي,وهاب;محتشمي,احسان
48 مروري بر مدل ويسکوالاستوپلاستيک خرابي پيوسته در پيش بيني رفتار بتن آسفالتي اکبري نسرکاني,علي اصغر;نادري,کوروش;نخعي,مصطفي;افلاکي,ساسان
49 مطالعه عددي مشخصات جريان برروي سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي در کانال نيازي,جلال;صفرزاده,اکبر
50 پايش سلامت سازه‌ها با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي تغذيه رو به جلو مبتني بر داده‌هاي تاريخي رفتار سازه ياسي,بابک;محمدي زاده,محمدرضا
51 بررسي خستگي و شيارشدگي مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم با دو افزودني واکس نخعي,مصطفي;اکبري نسرکاني,علي اصغر;راهي,محمد;افلاکي,ساسان
52 Evaluation of Simplified Non-linear Analysis Methods in Estimating the Seismic Collapse Capacity of RC Frames Jalilkhani,Maysam;Manafpour,Ali reza
53 بررسي اثر افزايش دبي در موقعيت پرش هيدروليکي در سرريز سرسره اي و پلکاني روزگار,مينا;طالب بيدختي,ناصر
54 Comparison of Soil Nailing-Anchor System with Soil Nailing Using (PIV) Method Jalilzadeh,Zahra;Hajialilue bonab,Masoud
55 بررسي عددي تاثير تغييرات پارامتر هاي هندسي سازه موج شکن شناور بر روي عملکرد ديناميکي آن ميراعلمي,سيده نرجس;محتهدي,عليرضا;ميرزامحمدي ممقاني,علي;ملکي تقي اباد,سپهر
56 تخمين ظرفيت باربري تير بتن مسلح مقاوم¬سازي شده با الياف مسلح پليمر(FRP) يگان زاده مغانلو,شهرام;زماني اهري,غلامرضا
57 بررسي تاثير شدت و مدت بارندگي بر پايداري شيرواني هاي خاکي در شرايط اشباع- غيراشباع رسولي تبار,تهما;اخترپور,علي
58 تهيه منحني هاي شکنندگي لرزه اي براي ساختمانهاي بتن مسلح با سيستم قاب خمشي متوسط عنايتي ابر,هادي;فلاحي,عبدالحسين
59 طراحي لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي بر اساس سطح شکل‌پذيري Behnamfar,Farhad;Farahanchi,Milad
60 بررسي رفتار ديناميکي مخازن استوانه¬اي بتني ذخيره مايع و ارائه يک مدل مکانيکي خاص اين مخازن Behnamfar,Farhad;Moradi,Roohollah
61 بررسي جريان ورودي جانبي مستغرق از کانال فرعي به جريان فوق بحراني در کانال اصلي مشرقي,عليرضا;جعفرزاده,محمدرضا;علامتيان,ابراهيم
62 بررسي تاثير پارامترهاي طرح اختلاط و ترموديناميک بر حساسيت رطوبتي مخلوط‌هاي آسفالت گرم حامدي,غلامحسين;مقدس نژاد,فريدون
63 بررسي کاربرد شاخص هاي آسيب درارزيابي‌کمي آسيب پذيري لرزه اي پايه‌ي پل هاي فولادي موجود ملکي,مهدي
64 تحليل و بررسي پمپ گريز از مرکز همراه با تعداد پره هاي مختلف کوزه گر غياثي,کيهان;احقاقي بناب,ميربيوک
65 بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري ستون سنگي تسليح شده به‌صورت مرکب (قائم و افقي) با ژئوسنتتيک مکارچيان,مسعود;حميدي,امير
66 بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي بتن حفاظ تابش‌هاي هسته‌اي با دانه‌بندي هماتيت Shams,Taban;Eftekhar,Mohamadreza;Shirani,Ahmad
67 Numerical study of the effect of explosive charge depth and mass on damage and behavior of simply supported RC slab Amiri,Mohammad;Anvar,Seyed ahmad;Afzali,Seyed mohammad
68 بررسي عملکرد فني و اقتصادي روسازي هاي ماندگار و مقايسه آن با روسازي هاي معمولي ابدال محمود آبادي,ميثم;خاوندي خياوي,عليرضا;بخشي,بهزاد
69 بررسي عملکرد روش هاي مختلف عددي براي شبيه سازي سيلاب در رودخانه هاي طبيعي با کمک مدل ماسکينگام بادفر,ميثم;عزيزيان,غلامرضا;اکبري,غلامحسين;براتي,رضا
70 BEM-FEM technique for dynamic analysis of flexible circular foundations on a transversely isotropic half-space Morshedifard,Ali;Eskandari-ghadi,Morteza
71 بررسي حساسيت رفتار غيرخطي سدهاي بتني دو قوسي به تزريق ناقص درزهاي انقباض در ترازهاي فوقاني مرادي,علي;مناف پور,محمد;مناف پور,عليرضا
72 ارزيابي تاثيرات بلند مدت مديريتي- اقتصادي ناشي از سناريوهاي تثبيت منابع آب زيرزميني در دشت جوين موذن زاده,روزبه
73 مقايسه عددي عملکرد ديواره هاي ميخکوبي شده و سيستم ترکيبي ميخکوبي و شمع نگهبان در گودبرداري هاي عميق صادقي فاضل,اميرهوشنگ;حداد,عبدالحسين
74 بررسي تاثير باکتري بر بهبود نفوذپذيري و خواص مکانيکي بتن مسلح به الياف پلي پروپيلن Badihi,Maryam;افتخار,محمدرضا
75 ارزيابي تاثير طول لوله هاي فورپولينگ در کاهش نشست تونل پلاسي,مسعود;مروت دار,علي
76 بررسي خرابي شيار شدگي در آسفالت گرم (WMA) حاوي افزودني Sasobit نادري,بهزاد;نبي زاده,هادي
77 عملکرد خمشي صفحات مستطيلي ارتوتروپ با گوشه هاي مقيد تحت بار گسترده يکنواخت عمود بر سطح چگني,علي;جهان پور, عليرضا
78 بررسي تاثير همزماني مولفه هاي لرزه اي با استفاده از تحليل هاي استاتيکي غير خطي Mesgari,Mohsen;منافپور,عليرضا
79 بررسي عددي رفتار درون صفحه ديوارهاي مصالح بنايي غيرمسلح تقويت شده با بتن اليافي کامروا,عليرضا;نجفقلي پورحقيقي ,محمدامير;دهقان بنادکي ,سيد مهدي ;خواجه پور,مهرداد
80 اثر فاصله جانبي شمع ها بر ضريب کاهش گروه شمع خوش رو,رضا;درخشاني,علي
81 بررسي عملکرد قرارگيري المان هاي کابلي در سکوهاي ثابت دريايي مقدس زاده نقيبي,حسين;نقي پور,مرتضي;حميدي,مهدي
82 بررسي و شناسايي نقاط ضعف و قوت صنعت احداث ساختمان هاي پيش ساخته بتني با توجه به شاخص هاي توسعه پايدار Laika,Maher;هروي ,غلام رضا
83 An innovative proposal on selection of initial guess in pipe network analysis with due consideration on network topology Samimi,Zahra;Abedini, mohammadjavad
84 بررسي اثر عمق گودبرداري بروي تغيير شکل جانبي و نشست سطح زمين در سيستم ميخکوبي و مقايسه عملکرد آن با ديوار حائل بتني صادقي فاضل,اميرهوشنگ;حداد,عبدالحسين
85 استراتژيهاي مديريت بحران پدافند غير عامل بافت فرسوده شهري تهران ( منطقه 12) علوي پور,علي
86 بررسي عملکرد مدل¬هاي آشفتگي RNG و K-ε در پيش¬بيني عمق آبشستگي در اطراف آبشکن L شکل با مدل عددي Flow-3D خالويي ,نسرين ;عباسي,سعيد
87 بهينه¬سازي تقويت ستون¬هاي بتن آرمه با مقطع مستطيلي توسط CFRP هاشمي فشارکي,سيد امير حسين;رئيسي,محمد;قول بيگي,پيام
88 بهبود عملكرد اتصال تير-ستون بتن‌آرمه با استفاده از بتن فوق توانمند اليافي حسني,مهدي;اصفهاني,محمدرضا;بهاروند,عارف
89 تخصيص آب در رودخانه هاي مرزي با ديدگاه نگاه مشترک، مطالعه موردي: رودخانه هريرود شوقي جوان,علي;احمدي,آزاده
90 روابط پيشنهادي و روشي حدي جهت تعيين مقاومت يا ظرفيت بيرون کشيدگي ميخ يا نيل از درون خاک اوليائي,علي;حداد,عبدالحسين
91 بررسي رفتار لرزه¬اي قاب¬هاي بتني مسلح شده با ميلگردهاي FRP برادران خلخالي,محمد حسين;توکلي زاده,محمد رضا
92 بررسي کاهش هزينه هاي حمل و نقل ادارات دولتي از طريق بومي گزيني و حمل ونقل غير موتوري(مطالعه موردي: شهرداري مشهد) دلاوري فروتقه,ميلاد;صداقتيان,محمد;محمد نژاد,مهرداد
93 شناسايي و طبقه بندي ريسک¬هاي پروژه¬هاي گودبرداري عميق شهري گل احمر,يوسف;هروي,غلامرضا
94 بررسي رفتاربيرون كشش ژئوگريد در خاك ماسه اي با استفاده از روش PIV ميرزائي فر,حامد;عبدي,محمود رضا
95 بررسي تأثير ترکيب الياف بر مقاومت فشاري تک محوري خاک رس صدرارحامي,حميدرضا;اجل لوييان,رسول
96 A new nonreflecting open boundary condition for circu-lar cavities in unbounded domain Mirzajani,Mohsen;Khaji,Naser
97 مدل¬سازي پديده فرونشست ناشي از تونل¬سازي، با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و داده¬هاي ترازيابي دقيق ايرواني,عليرضا;قاسم زاده,حسن;ولدان زوج,محمدجواد
98 گزارش نتايج ارزيابي آزمايشگاهي عملکرد تيرهاي سراسري نامعين پس کشيده داراي بتن خودتراکم پرمقاومت ذوالقدري,سعيد;مقصودي,علي اکبر
99 Nonlinear Finite Element Analysis of Solid Hybrid Precast Shear Wall under Hysteresis Loading شاهپوري,فهيمه;تسنيمي,عباسعلي
100 مقايسه پارامترهاي تنش موثر مختلف در پيش بيني مقاومت برشي خاک‌هاي غير اشباع لطيفي,منوچهر;قلي زاده,اسماعيل
101 تحليل پوش آور سازه هاي بنايي غيرمسلح دوطبقه با استفاده از روش ماکرومدل در قالب مدل چند صفحه اي توانايي فر,حميد;اخويسي,اميرهوشنگ;حيات غيبي,سيد وحيد;عبدالرضايي,محمدرضا;يعقوب نژاد زنگنه,سعيد
102 بررسي احتمال گسيختگي هيدروليکي در سد خاکي تبارک آباد بر اساس نتايج ابزار دقيق نوروززاده,رضا;قره,سهيل;شيباني,حميد
103 بررسي ضريب رفتار قاب‌هاي بتني مسلح با آلياژهاي حافظه دار شکلي قاسمي,مرضيه;نقي پور,مرتضي
104 بهسازي نيمه صحرايي خاک هاي رسي واگرا با استفاده از تکنيک الکترواسمزي کائدي,محمدرضا;وکيلي,امير حسين
105 تاثير عوامل تاثيرگذار بر تحليل پايداري شيب‌هاي خاكي بر مبناي تئوري گراف بداغي,فاطمه;غفارپور جهرمي,سعيد
106 توسعه روش طراحي پلاستيک بر اساس عملکرد (PBPD) در سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند برون محور زنگنه,علي;کرم الدين,عباس
107 ارزيابي عددي تاثير حضور شمع بر گسترش جانبي ناشي از روانگرايي به روش سيالاتي روحي,صدرا;جعفريان,ياسر;حداد,عبدالحسين
108 مطالعه اثر الياف پليمري درهم‌تنيده بر مشخصات مکانيکي بتن خودتراکم صحرانورد,سيدسعيد;حاجي‌کاظمي,حسن
109 ارزيابي آزمايشگاهي باربرداري و بارگذاري مجدد در عمق هاي مختلف خوشخو,اميرعلي;مخبري,مهدي
110 ارزيابي و تحليل روند سوانح ريلي در کشورهاي آمريکا، کانادا و ايران کيه بادرودي,صابر ;کي منش,محمودرضا;جعفري حقيقت پور,پگاه;گلي,محمد
111 بررسي تاثير برخي پارامترهاي مهم در رفتار پايداري فرم هاي آزاد دو گنبدي عباسي موسوي,سيد مهدي;عابدي,کريم;چناقلو,محمدرضا
112 بررسي ظرفيت باربري اتصال تير به ستون فولادي پر شده با بتن با مقطع مربعي به وسيله پيچ دو سر بسته(Blind Bolt) Kolahdouz mohamadi,Hesam;احدي ينگجه,صالح;لطف الهي يقين,محمدعلي
113 مدل‌هاي پيش‌بيني عملکرد قيرهاي اصلاح شده با پودر لاستيک و اهميت مولفه‌هاي بهبود آن بر پايه آناليز حساسيت زياري,حسن;اميني,امير;گلي ,احمد
114 ارزيابي اثر باکتري بر ويژگي‌هاي نشست‌‌پذيري و نفوذپذيري خاک‌ ريزدانه سلطاني جيقه,حسين;رسولزاده,سميرا;پژوهنده,مقصود ;قرباني,مهدي
115 بررسي امکان بهسازي خاک‌هاي‌ ريزدانه به روش بيولوژيکي سلطاني جيقه,حسين;قرباني,مهدي;پژوهنده,مقصود;رسولزاده,سميرا
116 کاربرد قوانين انجمني در بررسي بارش هاي منطقه اي مولاجو,امير;ستاري,محمدتقي;نوراني,وحيد
117 تحليل حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي حاوي سرباره فولاد کوره قوس الکتريک براساس تئوري انرژي آزاد سطحي جليلي قاضي زاده,مرتضي;دهستاني,حجت;شيخي کاريزکي,اميد;ضيائي,سيد علي
118 کاربرد برنامه نويسي ژنتيک در تحليل جريان غيرخطي در محيط متخلخل درشت دانه روحاني,جواد;حسيني,سيد محمود;اکبرزاده توتونچي,محمد رضا
119 روشي ساده در بهينه سازي دو هدفه شبکه هاي توزيع آب شهري به کمک نرم افزار اکسل مقدم,عليرضا;رضايي,حسين
120 طراحي بهينه سيستم هاي توزيع آب با استفاده از يک الگوريتم هيبريدي جديد مقدم,عليرضا;رضايي,حسين;ضيايي,علي نقي
121 ارزيابي پايداري شيرواني‌ مشرف بر جاده باغميشه در نزديکي محور سد شهيد مدني و پايدارسازي آن سلطاني جيقه,حسين;پورزند,ميترا
122 بررسي کمانش ورق¬هاي ضخيم کامپوزيت لايه¬اي با استفاده از روش نوار محدود تن‌زاده,حجت اله;عموشاهي,حسين
123 مدل¬سازي عددي اندرکنش امواج دريا با موج¬شکن¬هاي لاستيکي در حالت مهار شده در يک نقطه محبعلي,نگار;کبيري ساماني,عبدالرضا
124 بهينه سازي اتصالات برشي سازه¬هاي فولادي سرد نورد شده رافعي دهکردي,پوريا;زينليان,مهران;داعي,مريم
125 معرفي ابزار محدودگر نيروي جديد و بررسي تاثير آن در رفتار خرابي چليک هاي دولايه پورشريفي,مريم;عابدي,کريم;چناقلو,محمد رضا
126 بررسي ترک و تغيير شکل در سد مسجد سليمان کشاورز,جواد;معروف,محمدعلي;زرين خو,حميدرضا
127 چالش هاي اجرايي پروژه خط انتقال فاضلاب به تصفيه خانه خين عرب مشهد منبتي,سيد ارميا;سلمان پور,احسان;منبتي,سيد جعفر;منبتي,سيد سروش;ميقاني,حسين
128 روش تحليلي محاسبه معادله پروفيل سطح مقطع کانال منحني شکل بر پايه نشت با استفاده از نگاشت همديس مجتهدي,سيد حسين;دهستاني,حجت
129 بررسي ضريب رفتار سيستم قاب خمشي بتن آرمه واقع بر خاک نرم عرفاني جزي,معصومه
130 تحليل رشد ترک ناشي از خستگي با استفاده از تابع وضعيت رنجبران,عبدالرسول ;دارابي,عباس;بهناميان فر,فريد
131 ارزيابي مقاومت فشاري مقاطع سرد نورد شده به روش هاي متداول موجود و روش نوار محدود مختلط افضل دهکردي,بهادر;زينليان,مهران;عموشاهي,حسين
132 ارزيابي خصوصيات مکانيکي اتصالات نيمه صلب در سازه هاي فولادي با استفاده از روش مولفه اي عبيدي,مرضيه;داعي,مريم;زينليان,مهران
133 بررسي جنبه¬هاي فني و اقتصادي سيستم سازه عرشه پل¬هاي متشکل از شبکه¬هاي دولايه فضاکار مختلط در مقايسه با پل¬هاي جعبه¬اي پيش¬ساخته پس¬کشيده بتني اسکندر,هاجر;مالک,شاهرخ
134 طراحي لرزه¬اي قاب¬هاي برشي بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام ميري,سيد محسن;تاجمير رياحي,حسين
135 ارزيابي ويژگي‌هاي سنگ آهک و ارائه‌ي روابط تجربي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي مطالعه موردي: معدن سنگ آهک جنوب شهرستان زرنديه رجبي,علي محمد ;حسيني,عليرضا;حيدري عبدالهي,عليرضا
136 بررسي اثر الياف پلي استر صنعتي روي مقاومت و رواني مارشال زارعي ,محمد;زاهدي ,محسن
137 ارزيابي تأثير جزئيات چشمه اتصال در شکل‌گيري مفصل پلاستيک در اتصالات RCS عظيم زاده کلخوران,علي;کيواني صومعه,عبداله;هويدائي,نادر
138 تحليل ديناميکي غيرخطي سکوي شابلوني تحت اثر بار امواج جهرمي مقدم,سيد اشکان;فغفور مغربي,محمود;کتابداري,محمد جواد
139 بررسي سطح عملکرد لرزه اي سيستم ترکيبي قاب هاي بتني و قاب هاي سبک فولادي سرد نورد شده مقدم,وحيد;سحاب,محمد قاسم;زينليان دستجردي,مهران
140 مدل‌سازي شبکه‌هاي توزيع آب شهري با در نظر گرفتن تاثير جنس، قطر و سن لوله‌ها در تنظيم ضرايب هيزن‌ويليامز شبکه ديني,مهدي;تابش,مسعود
141 مقايسه روش‌هاي شبيه‌سازي و بهينه‌سازي در تعيين موقعيت و مقادير نشت در شبکه‌هاي توزيع آب شهري ديني,مهدي
142 بررسي تأثير شکل مهاربند بر رفتار ساختمان فولادي با مهاربند همگرا تحت اثر بارگذاري انفجار متوالي محمدي,بهزاد;منصوري,علي;بزي,محسن
143 مقايسه رفتار ساختمانهاي فولادي با مهاربندهاي همگرا و واگرا تحت اثر بارهاي انفجار متوالي محمدي,بهزاد;منصوري,علي
144 مرور جامع بر ويژگي هاي زلزله هاي حوزه نزديک گسل دائي,آيدين;پورشاء,مهدي
145 استفاده از تکنيکهاي چند متغيره آماري براي ارزيابي مکاني و زمانيمتغيرهاي کيفيت آبهاي سطحي، مطالعه موردي: رودخانه کرخه احمدي,آزاده;فاطمي,زهرا
146 تخمين چقرمگي شکست مود I سنگ ها با استفاده از انديس بار نقطه اي حسيني,مهدي;رسولي,حميد
147 بررسي اثرات ترکيب VMA و پودر سنگ آهک بر خواص بتن تازه و سخت شده خود تراکم وارسته پور,حميد;عاقبت خواه,سيد وحيد
148 وقوع تغيير شکل و ترک در سدهاي خاکي (مطالعه موردي بند خاکي دشت شيخ) معروف,محمدعلي;محبوبي,احمدرضا
149 ارائه ي شاخص ترکيبي قابليت اطمينان در جهت بررسي پايداري شبکه هاي آبرساني شهري طاهري حسين آبادي,سارا السادات;صفوي,حميدرضا
150 بررسي مطالعات خشکسالي در ايران بر اساس رويکرد مديريت دانش فارسيجاني,امير;عراقي نژاد,شهاب;رضايي,حسين
151 مطالعه مقايسه اي بين الگوريتم هاي خوشه بندي سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي (ANFIS) در پيش بيني خشکسالي با شاخص SPI (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک اروميه) فارسيجاني,امير;رضايي,حسين;مقدم,عليرضا
152 بررسي و ارزيابي روانگرايي در پي سدهاي خاکي (مطالعه موردي سد شوريجه) فتي,حميدرضا;اخترپور,علي
153 Isogeometric solution of second order ordinary differential equations Farzam,Amir;Karamodin,Abbas
154 ارزيابي معادلات انتقال رسوب در پيش بيني عددي مهاجرت و توسعه دو نقطه شکست متوالي در بستر کانال مستطيلي فولادي سمنان,افشين;جعفرزاده,محمدرضا
155 شبيه¬سازي عددي دوبعدي جريان در اطراف پايه پل بابائيان اميني,عليرضا;حکيم زاده,حبيب
156 پيش بيني جريان خروجي از مخزن سد با مدل تلفيقي شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم بهينه سازي هوش جمعي ذرات اصلاح شده:مطالعه موردي سد دز بابايي,محمد;معيني,رامتين
157 Evaluation of optimum areas for municipal landfill sites using AHP and ANP in GIS: A case study Shad,Rouzbeh;Vosough grayli,Pooya
158 بررسي دوام بتن سبک ساخته شده با پوميس فاروج در برابر چرخه‏ هاي يخبندان-ذوب‏ يخ موسوي مقدم,سيد ابراهيم;اصفهاني,محمدرضا;بقيعي,ندا
159 ارزيابي همبستگي بين ضريب فشردگي خاک و نسبت تخلخل اوليه اکبري مهر,داود;افلاکي,اسماعيل
160 شبيه سازي و ارزيابي ميزان پايداري انرژي جداره هاي خارجي صنعت ساختمان روحاني,محمد;شفابخش,غلامعلي ;حداد,عبدالحسين
161 شبيه‌سازي عددي دوبعدي گسترش موج سونامي در نزديکي ساحل هنرمند,مسيح;زندي آتشبار,سيد مهدي;شانه ساز زاده,احمد
162 بررسي تأثير انواع دورريزهاي ساختماني بر مقاومت بتن عليزاده,سمانه;شربتدار,محمد کاظم
163 تاثير خصوصيات هندسي الياف فولادي بر خواص مکانيکي بتن سبک سازه اي اکبرپور,سوده;دباغ,هوشنگ;عمو رضايي,کسري
164 Control of Base Isolated Benchmark using Combined Control Strategy with Fuzzy Algorithm Subjected to Near-Field Earthquakes ممتاز درگاهي,مژگان سادات;شريعتمدار,هاشم
165 امکان¬سنجي پيش¬بيني مکان وقوع زلزله¬هاي آينده با استفاده از حل معکوس داده¬هاي ميان¬لرزه¬اي ترکانلو,ابراهيم;خاجي,ناصر
166 تعيين مقدار بهينه پارامترهاي مدل غيرخطي ماسکينگام با استفاده از الگوريتم فراکاوشي محمد رضاپور طبري,محمود;محمودي,سيد علي
167 بهينه سازي طرح اختلاط بتن با استفاده از رويکرد تلفيقي شبيه سازي-بهينه سازي ارباب پور,محمد;اکبري,محمود;اربابي,فرشته
168 تعيين پارامترهاي ژئوتکنيکي بستر با استفاده از آزمايش بارگذاري صفحه و مدلسازي با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D (مطالعه موردي هتل الزهرا) محمدزاده شادمهري,دانيال;قرياني,بهنام;رجايي,حميد
169 اثر وزن حسگر بر روي داده‌هاي به دست آمده از آزمون مودال پهلوان مصوري,مهسا;جهانگير,هاشم;اصفهاني,محمد رضا
170 مطالعه عددي ميزان نشست زمين تحت شرايط سربار مختلف در اثر حفر تونل منشي زاده نايين,امين;ابريشمي,سعيد
171 بررسي ظرفيت باربري ستون سنگي در خاک غيراشباع با استفاده از تحليل هاي عددي جلاليان,محمدحسين;امام,سيد محمدرضا
172 پيش بيني تأثير روند رسوب گذاري مخزن بر عملکرد هيدروليکي تخليه کننده ي تحتاني سد بارون ماکو با استفاده از مدل انتقال رسوب SRH-1D عفتي دارياني,حامد;مناف پور,محمد
173 بررسي روشهاي مختلف بازسازي نمونه هاي ماسه اي جهت مطالعات آزمايشگاهي کاظمي,مجيد;بلوري بزاز,جعفر
174 مقايسه سناريوي انتشار RCP8.5 براي برآورد تغييرات اقليمي حوضه آبخيز کشف رود با استفاده از مدل هاي MIROC-ESM و CCSM4 آقاخاني افشار,اميرحسين;حسن زاده,يوسف;بسالت پور,علي اصغر;پوررضا بيلندي,محسن
175 بررسي تاثير پارامتر تغذيه در عدم قطعيت مدل آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي دشت بيرجند) همراز,بهاره سادات;اکبرپور,ابوالفضل ;پوررضا بيلندي,محسن
176 ارزيابي کارايي ترافيکي تبادل¬هاي SPUI و TUDI با استفاده از نرم افزارهاي Synchro و SimTraffic رحيمي,اميرمسعود;رحيمي,فرزاد
177 الگوي اثر ترانزيت بر بخش حمل و نقل جاده اي با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري(VAR) رضايي ارجرودي,عبدالرضا;تسبيحي,آمنه ;شهني درفوليان,رضا
178 ارزيابي اثرات احداث سد شهيد يعقوبي روي کميت و کيفيت آب زيرزميني دشت رشتخوار محمد رضاپور طبري,محمود;توکلي,شيوا
179 بررسي تأثير استفاده از سيستم هاي جداگر لرزه اي بر رفتار اجزاي غيرسازه اي ساختمان هاي فولادي با ديوار برشي رهدار,حسين علي;قلعه نوي,منصور;مديرخازني,مهرداد;فرشته پور,احسان
180 ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﻓﻮرﭘﻮﻟﯿﻨﮓ در ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﺒﻬﻪﮐﺎر ﺗﻮﻧﻞ صادقي,عباس;شهرکي,ناصر
181 کاربرد ابزارهاي تصميم گيري چند معياره در بهينه يابي شبکه توزيع آب يزدان دوست,فرهاد ;,;ايزدي,اردلان
182 تاثير دانه بندي ماسه بر روي مقاومت برشي نمونه هاي بهسازي شده به روش ميکروبيولوژيکي گل محمدي,سينا;حاجي عليلو,مسعود;ابراهيمي,سيروس;محسن زاده,آرش;ملکي,مهدي
183 به کار گيري ماده افزودني هيدروکسيد آلومينيوم براي ارتقاء بازدهي سيستم انعقاد الکتريکي در حذف رنگزاي قرمز اسيدي 18 Arjmand,Amir;علوي مقدم,محمد رضا
184 بررسي پايداري سازه¬هاي فضاکار دولايه چليکي دانا,محسن;عابدي,کريم
185 بررسي آزمايشگاهي گروه هاي ريزشمع تحت اثر بارگذاري جانبي در خاک ماسه اي رستمي,محمد;زمرديان,سيد محمد علي
186 مطالعه تغييرات فشار در پرتابه هاي مثلثي کاهاني ميري,سيد مهدي;جعفرزاده,محمدرضا
187 بررسي پديده هيدروپلانينگ در روسازي را ه و فرودگاه قنبريان,محمد;فرزين,سعيد
188 بررسي عددي پايداري شيرواني خاکي ناهمگن توسط گروه شمع بتني دلير ,شيوا;شرفي,حسن
189 بررسي آزمايشگاهي مقاوم‌سازي برشي تيرهاي بتن مسلح با استفاده از صفحات پيش ساخته RPC آغني,كيان;افشين,حسن
190 بررسي رفتار و روش¬هاي افزايش مقاومت بتن پودري واكنش پذير در برابر برخورد گلوله ملايي,ابوميثم;افشين,حسن
191 بررسي مکاني و زماني، علل و راه‌حل‌هاي مديريت پديده بالاآمدن سطح آب زيرزميني در شهر مشهد گرد نوشهري,امير;قندهاري,احمد;براتي,رضا
192 Effect of unsaturated expansive soils on canal linings: Behrooz sarand,Fariba;Hajialilue-bonab,Masoud
193 بررسي رفتار گروه شمع با تغيير فاصله مرکز به مرکز آنها تحت بار جانبي و قائم در خاک لايه اي بهروز سرند,فريبا;فرهنگي,کيوان;اصغري,وحيد
194 محاسبه دوره‌تناوب در سازه‌هاي فولادي با سيستم قاب‌خمشي به کمک روش بيزين محمدي کاني سواران,اسرين;يزداني,آزاد;کرمي,کاوه
195 پيش بيني تغييرات تراز بستر در حوضچه هاي جزر و مدي به کمک تخمينگر غير قطعي انتقال رسوب ايمانيان,حنيفه
196 شبيه‌سازي زمين‌لرزه‌هاي واقعي بر اساس روش تصادفي برير اماني,سرگل;يزداني,آزاد
197 بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده در ساختمان‎ فولادي با سيستم قاب خمشي تحت اثر ضربه جانبي بروجرديان,وحيد;ترابي,مهران;خراشاد,محمد
198 بررسي رفتار برشي تيرهاي بتني با استفاده از اجزاء محدود بسط يافته در نرم افزار آباکوس بروجرديان,وحيد;,;کريم پور,حسين
199 PRELIMINARY DESIGN METHODLOGY OF DIAGRID STRUCTURAL SYSYTEM Jalali,Azadeh;Massumi,Ali
200 شبيه‌سازي عددي جريان دوفازي آب و هوا عبوري از سرريز پلکاني سد ژاوه ميري زاده,ناهيد;مناف پور,محمد
201 ارزيابي کارايي ترافيکي تقاطع¬هاي غيرهمسطح DDI و SPUI با استفاده از نرم¬افزارهاي شبيه¬ساز SimTraffic و Synchro رحيمي,اميرمسعود;گلشني‌منفرد,حميده
202 شبيه‌سازي عملکرد آب‌هاي زيرزميني با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در جهت مدلسازي تلفيقي منابع آب، مطالعه موردي: آبخوان نجف‌آباد کلانتري,محبوبه;صفوي,حميدرضا;بزرگ حداد,اميد
203 ارزيابي لرزه¬اي سازه¬هاي فولادي مهاربندي شده نامنظم در پلان با اثر اندرکنش خاک و سازه خورشيدي,فاطمه;محمدي زاده,محمدرضا
204 Seismic Assessment of Concrete Shear Wall with Rectangular Openings in Near Fault Earthquake Yasrebinia,Yashar;Poursharifi,Maryam
205 بهينه سازي گودبرداري مسلح شده با ميخکوبي با برنامه ريزي غيرخطي آروين,محمد رضا;قوامي,احسان;سپاسيان,علي رضا
206 مقايسه‌ي مدول تغيير شکل توده‌ي سنگ حاصل از نمودار تنش-کرنش و روابط مبتني بر جابجاييها در مدل عددي 3DEC کاسب,محمد علي;پلاسي,مسعود
207 بررسي ميزان تاثير عدم رعايت طول آزاد خمش در رفتار لرزه اي مهاربند همگراي ويژه مومني فر,سمانه;سهرابي,محمدرضا;موسوي,سيدروح ا...
208 Comparison between SPH and Finite Volume Models in Approaching Wave to a Berm Breakwater Jabbari,Ehsan;Pourlak,Mahyar
209 بررسي مسايل کمي و کيفي منابع آب زيرزميني در تامين آب شرب شهرهاي استان گلستان جمشيدي,حسين;صالحي,علي;کاويانپور اصفهاني,محمدرضا
210 مقايسه عملکرد ديوار هاي برشي کوتاه، متوسط وبلند با در نظرگرفتن اندرکنش دال و ديوار برشي توکل,معصومه;حاجي کاظمي,حسن
211 The Effect of Using Seismic Isolation System Under the Top Stories, on the Base Shear Force of Outrigger Braced Structures Assatourians,Armen;Mehrdoust,Mohammad reza;Fallahi,Sohrab
212 Seismic Upgrading of the 111 Serie Residential 10 Story R.C.Frame Buildings in Armenia, using Additional Isolated Upper Floor Assatourians,Armen;Mehrdoust,Mohammad reza
213 تأثير اندرکنش سيال- سازه بر ضريب رفتار مخازن هوايي فلزي با پايه هاي فولادي بادبندي شده فلاحي,سهراب;آساتوريانس,آرمن
214 بهينه‌سازي پرش هيدروليکي نوع B با استفاده از مدل رگرسيون غيرخطي و شبکه عصبي مصنوعي بهاروند,سامان;لشکرآرا,بابک
215 مطالعه آزمايشگاهي تأثير آستانه بر مشخصات هيدروليکي جريان پاييندست سرريز نعل اسبي حسن زاده وايقان,وحيد;محمدي,مير علي;ابراهيم نژاديان,حمزه
216 بررسي عددي نيروي درگ پيرامون آبشکن هاي مستغرق با آرايش استقرار مختلف ابراهيمي زاده,اميرحسام;اقبال زاده,افشين;رستمي,محمد
217 مقايسه نتايج نرم افزار اجزاء محدود آباکوس با نرم افزار BISAR در روسازي هاي انعطاف پذير و بررسي پاسخ هاي آن در مدل سازي دو بعدي و سه بعدي عبدي کرداني,علي;بادياني,محمدرضا;صالح فرد,رضا
218 تأثير منظر آرايي در ناحيه عاري از مانع بر ايمني راه حسامي,سعيد;حسيني,سيده فائزه
219 کاربرد الگوي نمونه‌برداري مکاني شبکه‌بندي شش ضلعي منظم در طراحي شبکه پايش تراز آب زيرزميني دشت دهگلان حسيني,مرجان;,;کراچيان,رضا
220 معرفي پنل هاي همبند فولادي به عنوان المان همبند در ساختمان هاي مجهز به ديواربرشي فولادي صادقي اشکوري,سهيل;دولتشاهي,کيارش;مفيد,مسعود
221 ارائه الگوريتم تحليل سطح سرويس رمپ‌هاي ورودي در مسيرهاي آزادراهي (مطالعه موردي: آزادراه زنجان-تبريز) اسدي,مسعود;رحيمي,امير مسعود
222 تعيين پارامترهاي رفتار غيرخطي بتن پلاستيک مورد استفاده در ديوار آب بند سدهاي خاکي مهماندوست کتلر,مسعود;اخترپور,علي;سالاري,مرتضي
223 بررسي پارامترهاي اولويت دهي انتخاب سيستم بهينه حمل و نقل همگاني شهري با تمرکز بر مُد حمل و نقل ريلي ملک,اشکان;كي منش,محمودرضا;فصيحي,فاضل
224 مطالعه مهندسي بند تاريخي هلاکو در منطقه سيدي استان کرمان قادري,فرزانه;خانجاني,محمدجواد
225 بررسي رفتار قاب فولادي با ديوار برشي فولادي و جداسازهاي لاستيکي- سربي صفي,نازيلا;ايراني,فريدون
226 ساختار مديريت بحران اجتماعي تحت اثر وقوع زلزله و ارائه الگوي مديريتي افتخاري,سيد مصيب;اعتمادي,محسن
227 شناسايي سطح مقطع کاهش يافته در اعضاي محوري دو قسمتي نيمه محدود با استفاده از تبديل فوريه سريع زماني,رضا;رفيعي,رضا;محتشم دولتشاهي,کيارش
228 تحليل خرابي پيشرونده قاب هاي خمشي فولادي در دو منطقه لرزه خيزي زياد و متوسط روحاني,سامان;نجي,آرش
229 برآورد ميزان توليد گاز در محل دفن زباله‌هاي شهرستانهاي شيراز و مرودشت به وسيله مدل کامپيوتري و بر اساس ثابت اصلاح شده واکنش توليد گاز متان اميري,سرور;طالب بيدختي,ناصر;اميري,سيد محراب
230 مطالعه عددي رفتار بار-تغييرشکل پي هاي مجاور مستقر بر خاک‌هاي لايه‌اي ويس‌کرمي,مهدي;شکوهي,محمدعلي;هاتف,نادر
231 بررسي اثر مواد جايگزين سيمان بر عملکرد بتن در برابر حمله سولفوريک اسيد رمضانيانپور,علي اکبر;ذوالفقارنسب,آرش;بهمن زاده,فرناز;پورابراهيمي,محمدرضا;بوشهري,رضا;حسن پور,صديقه;رمضانيانپور,اميرمحمد
232 Numerical investigation of the effects of the vertical component of ground motion on seismic behaviour of soil slopes Moghaddam,Firoozeh
233 مطالعه عددي بالاروي موج در موج شکن هاي توده سنگي پوشيده با آرمور آنتي فر با استفاده از نرم افزار FLOW 3D محمدي,شيوا;لطف اللهي يقين,محمد علي
234 ظرفيت تغييرشکل مهاربند همگرا کربلايي,محمد;مقدم,حسن
235 بررسي تاثير نسبت مواد فعالساز بر نفوذ کلرايد در بتن ژئوپليمري حاوي سرباره کوره آهنگدازي رمضانيانپور,علي اکبر;بهمن زاده,فرناز;ذوالفقارنسب,آرش;رمضانيانپور,اميرمحمد
236 ارزيابي براساس عملکرد سازه هاي داراي جداساز الاستومري هسته سربي وجداساز الاستومري مجهز به آلياژ حافظه دار شکلي احمدي سليماني,صالح;خالو,عليرضا;لعل دهقاني,نريمان
237 تصميم‌گيري در مديريت ساخت با استفاده از نظريه بازي کلالي,جواد;حاجي کاظمي,حسن
238 توسعه مدل بهينه‌ طراحي روسازي انعطاف‌پذير به روش مکانيستيک-تجربي سروري,عماد;صحاف,علي;داريني,محمد
239 شبيه‌سازي تأ ثير تغييرات جريان بر پديده کاويتاسيون روي يك سرريز اوجي با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت ايزدي نيا,الهام;ريسماني,نسيم;ميرعلائي,راضيه
240 مطالعه اثر دانه بندي ذرات درشت دانه بر روي پارامترهاي مقاومتي بتن پيش آکنده رجبي,علي محمد ;اميدي معاف,فرزام
241 اثر واکس پلي‌اتيلن بر دماي اختلاط و تراکم مخلوطهاي آسفالت لاستيکي مقدس نژاد,فريدون;رحيمي ينگجه,آرش;بقراطي,عبدالحميد;نادري,کورش
242 بررسي پايداري سد خاکي همگن در اولين آبگيري با در نظر گرفتن اثرات دوره ساخت عطاري دزفولي,محمد;عطاري دزفولي,مجتبي;دقيق,يونس;دقيق,حديث
243 معرفي و بررسي رفتار چرخه اي مهاربند بدون هسته خود محور عطاري دزفولي,محمد;محتشم دولتشاهي,کيارش;مفيد,مسعود ;صادقي اشکوري,سهيل
244 مطالعه ي آزمايشگاهي عملکرد موج شکن هاي شناور در حالت شش و يک درجه آزادي نيک پور,اميرحسين ;مقيم,محمد نويد;بدري,محمد علي
245 بررسي ميداني انواع ناکاملي هاي هندسي در مخازن فولادي و ارزيابي آزمايشگاهي و المان محدود رفتار کمانشي آنها تحت فشار خارجي رستگار,مهدي;شوکتي,حسين
246 بررسي اثر اصلاح دانه بندي بر ضريب تحکيم خاک¬هاي درشت دانه رس دار نعمت زاده,سميرا;حاجي عليلو,مسعود
247 بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير هندسه بر ظرفيت گذردهي سرريزهاي غير مستقيم در پلان جامي فر,فريد;محمدي,محمد;فغفور مغربي,محمود
248 ارائه رابطه تنش-کرنش براي بتن‌هاي پر مقاومت دباغ,هوشنگ;قوامي,محمد سلمان
249 ارتعاش آزاد تيرهاي مدرج هدفمند با استفاده از روش ديفرانسيل کوادريچر خليلي,افشين;دارابي,عباس;وثوقي,عليرضا
250 بررسي نفوذ يون کلر و عمق کربناسيون بتن قليا فعال سرباره‌اي با تغيير نسبت محلول قليايي به سرباره رستمي گله دار,مجيد;بهفرنيا,کياچهر
251 The influence of Geocell Geometry on Reinforced Soil Bearing Capacity Capacity Valinezhad torghabeh,Nasser
252 Determination of the response modification factor for precast RC moment-resisting frames ساقي,سميرا;شريعتمدار,هاشم
253 آناليز حساسيت پاسخ سازه‎¬هاي شبه¬خرپايي با استفاده از نمودار تورنادو در برابر زلزله مقدم,حسن;محمدي,افشين
254 تأثير قطر حداکثر و ضريب يکنواختي دانه ها بر تغييرات پارامترهاي تغييرشکلي و مقاومتي مصالح سنگريزه اي با تنش همه جانبه علوي سبزواري,پرديس;امام,سيد محمدرضا
255 مدلسازي تغييرات مدول الاستيسيته تانژانتي اوليه و زاويه اصطکاک داخلي با تنش همه جانبه در مصالح سنگريزه اي علوي سبزواري,پرديس;امام,سيد محمدرضا
256 بررسي تاثير نانو فريت روي بر مقاومت فشاري بتن حسيني بنده قرائي,احمد;ابطحي,وحيد;خوش زبان,عباس;شوقي,حسن;قضاوي,محمود
257 ارزيابي روش¬هاي توليد موج در کانال موج عددي به روش SPH امامي,عارفه;مصطفي قره باغي,احمد رضا;دلاوري,احسان
258 مروري بر پديده گرفتگي بيولوژيکي در سامانه زهکش لندفيل با مصالح دانه اي تحت تاثير جريان شيرابه کرابي,محسن;ني هاشم,سيده سحر ب
259 ارزيابي چرخه عمر آب مصرفي در توليد و اجراي بلوک‌هاي AAC ، NAAC ، CLC و اولويت بندي با سيستم هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي واحدهاي توليدي شهر مشهد) شکوهيان,محمد;غيبي,محمد ;شادمهري طوسي,اميرحسين
260 ديوار برشي فولادي خود بازگشت پذير با اتصالات آلياژ حافظه دار شکلي حقّي,فرزاد;دولتشاهي,کيارش ;مفيد,مسعود
261 اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلي صفحات چندلايه ديواندر,راشد;شهابيان,فرزاد
262 بررسي اثر آرايش ديوارهاي برشي فولادي بر صلبيت قاب هاي خمشي فولادي عدالتي,محمود;Khodadadi,Mehdi;Karimipour,Arash
263 ارزيابي خصوصيات خستگي قير اصلاح شده با پلي‌اتيلن سنگين به کمک آزمايش جاروب خطي دامنه کرنش مقدس نژاد,فريدون;زرودي,روزبه;نادري,کورش
264 طراحي سيستم نگهداري مغار نيروگاهي سد پيرتقي با استفاده از روش‌ عددي دامغاني,مهديس;فغفور مغربي,محمود;اخترپور,علي;زارعي,حامد
265 Investigation of parameter uncertainty in liquefaction probability based on meta-heuristic algorithms and Bayesian mapping function Goharzay,Maral;Noorzad,Ali;Mahboubi,Ahmadreza
266 مقايسه برش پايه زلزله، جا به جايي نسبي طبقات به کمک روش هاي غير خطي طيف ظرفيت، روش ضرايب جا به جايي وآيين نامه 2800 دلاوري فروتقه,ميلاد;برومند,علي;محمد نژاد,مهرداد
267 مقايسه تغيير شکل هاي ماندگار مخلوط هاي آسفالتي حاوي سرباره ي کوره ي اکسيژني با مخلوط هاي حاوي سرباره ي کوره ي قوس الکتريک فرهاد ملاشاهي,حميد;جليلي قاضي زاده,مرتضي;محمدزاده مقدم,ابوالفضل;عباس قرباني,مجتبي
268 مقايسه عملکرد مدل هاي مبتني بر منطق فازي در مدلسازي بار رسوبي رودخانه ليقوان-چاي ملکاني,ليلا;روميانفر,سميرا
269 ارزيابي توزيع بار قائم بر ديوار برشي فولادي نيمه مقيد فرج الهي,سبحان;جهان پور,عليرضا
270 ارزيابي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي ويژه با استفاده از تحليل استاتيکي غيرخطي کشاورز معتمدي,مرضيه;گرامي,محسن;نادرپور,حسين;سيوندي پور,عباس
271 بررسي رفتار لرزه¬اي اتصال گيردار با سخت کننده جانبي پورعلي مغانلو,رويا;حسين زاده اصل,مسعود
272 بررسي پايداري گنبدهاي دولايه اسکالپ اخوان معصومي,احسان;عابدي,کريم
273 تحليل عددي سه بعدي اندرکنش تونل¬هاي دوقلو در حفاري به روش NATM (مطالعه¬ي موردي؛ تونل بزرگراه حکيم) يزدپور,مجتبي;نادري,رضا;جلالي,ميثم
274 تدوين سيستم هوشمند جهت ارزيابي اتوماتيک حفرات سطحي بتن پورابراهيمي,محمدرضا;رمضانيان پور,علي اکبر;شاه حسيني,وحيد
275 Simulation of wave-induced motions of a moored floating breakwater using SPH method دلاوري,احسان;مصطفي قره باغي,احمدرضا
276 Spatial heterogeneity: A corner stone in modeling contaminant transport in porous media Zare,Kamran;Abedini,Mohammad javad
277 بررسي پارامتري شالوده هاي مرکب راديه-شمع در خاک هاي ماسه اي احدي,عليرضا;محبوبي اردکاني,احمدرضا
278 مدلسازي عددي پايدار سازي گودهاي ساختماني به روش بالا به پايين (اجراي معکوس) احمدپور,ميثم;علي الهي,حميد
279 حل مناقشه در طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي با استفاده از تئوري بازي‌ها مطالعه موردي: طرح بهشت‌آباد افضلي,علي اکبر;احمدي,آزاده
280 شبيه سازي عددي فرسايش بستر پيرامون پايه هاي پل با استفاده از ديناميک مش خسروي,ميلاد;حسن زاده,يوسف;کاردان,نازيلا
281 بررسي رفتار لرزه اي روش هاي مختلف در مقاوم سازي ستون بتني به وسيله ي تحليل المان محدود دائمي,عطيه;خالو,عليرضا
282 كنترل بهينه ترسيب نهر صومعه كبودين با استفاده از نرم افزار SHARC محمدي,ميرعلي;ملايي,مهدي ;محمدي,احسان;وجودي مهرباني,فاطمه
283 تحليل غيرخطي و ارزيابي تأثير سخت‌کننده درتوزيع تنش چشمه اتصالات RCS در ستون‌هاي گوشه عظيم زاده,علي;کيواني صومعه,عبداله;هويدائي,نادر
284 مقايسه راندمان حذف کدورت و رنگ در تصفيه آب آشاميدني با ارتقاي صافي هاي تک لايه به دو لايه در مقياس پايلوت کاظمي نورالدين وند,بهنام;تکدستان,افشين;جليل زاده ينگجه,رضا
285 راهکارهاي مديريت پارکينگ حاشيه اي با استفاده از روش AHP در شهر مشهد صحاف,سيد علي;چوغوني,Lمسعود;اباذري طرقبه,نويد
286 مقايسه بتن همراه با ميکروسيليس، بتن همراه با براده چوب و بتن متخلخل حريمي,سميه;اقاجاني,نويد
287 کنترل لرزه اي غير فعال سازه هاي بتني کوتاه و ميان مرتبه با ميراگر اصطکاکي پال تمجيد,فاطمه;کيهاني,علي
288 امکان¬سنجي توليد بتن سبز با زئوليت طبيعي با هدف کاهش مصرف سيمان عالمي,نيما;کيواني,عبداله
289 بررسي اثر توام جداساز لرزه‌اي و ميراگر در پاسخ قاب‌هاي فولادي با ارتفاع متوسط برادران,سيد عطا;ابوالقاسمي فخري,غلامحسين
290 تثبيت تراز سطح آب در کانال‌هاي باز با استفاده از الگوريتم جستجوي موجودات همزيست حاجي وندي,زهرا;بغلاني,عبدالحسين
291 بررسي عددي و آزمايشگاهي کمانش پيچشي جانبي تيرهاي پالتروژن (PFRP ) تحت خمش خالص نظري,علي;جالبي,فرزاد;شوکتي,حسين
292 بررسي عددي رفتار کمانشي تير هاي پالتروژني FRP تحت بارگذاري خمش خالص جالبي,فرزاد;نظري,علي;شوکتي,حسين
293 تأثير پوشش بتن بر روي مقاوم‌سازي ستون‌هاي بتن مسلح به روش ترکيبي NSM با ميلگردهاي GFRP و محصورکننده ورق CFRP مودي,ياسر;قربان زاده,بنيامين;موسوي,سيد روح الله;اصفهاني,محمدرضا
294 تحليل سه بعدي نگهداري متداخل چتري تونل هاشمي ,محمود;کمالي دهکردي ,پرهام
295 تعيين سيستم قالب بندي سازه هاي بتني با استفاده از علم اقتصاد مهندسي کرملي,مجيد;کابلي,سيد عليرضا
296 Modified Hardy-Cross methods with fifth-order convergence Niazkar,Majid;افضلي,سيد حسين
297 مشخصات فيزيکي و رفتار مکانيکي خاكهاي گچي متورم شونده بلوري بزاز,جعفر;نجار,شيما
298 لزوم استفاده از مواد ضايعاتي در روسازي راه هاي درون شهري و برون شهري جاجرمي,اميرحسين;صحاف,سيدعلي
299 مدلسازي و مقايسه اثرات زلزله حوزه دور و نزديک (مطالعه موردي: زلزله طبس) شوش پاشا,عيسي;حسن زاده,علي;رضائي,صادق
300 مقاوم سازي قاب خمشي با استفاده از ميراگرهاي اصطکاکي مقدم,حسن;معيني,برديا;حسيني گله کلائي,سيد مجتبي
301 کنترل نيمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه اي با استفاده از جداسازهاي لغزشي فرکانس متغير Taghizadeh,Saeed;کرم الدين,عباس
302 کنترل نيمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه اي با استفاده از جداسازهاي لغزشي انحنا متغير تقي زاده,سعيد;کرم الدين,عباس
303 طراحي براساس عملکرد در سازه‌هاي بلند فلزي با ديوار برشي فولادي فريدوني افتخاري,بهنام;شوشتري,محمد
304 تحليل پارامتري ضريب زبري کانال هاي طبيعي با تمرکز بر اثر پوشش گياهي حسن زاده,رضا;فرهنگي,محمد حسين;حسيني لواساني,سيد حسين
305 بررسي اثرات تسليح بستر خاکريزها با استفاده از ژئوتکستايل بر روي رس نرم حسيني,سيد اسدالله;حبيب نژاد,علي
306 ارزيابي دستگاه LWD به منظور اندازه گيري CBR درجاي خاک بستر فخري,منصور;محقق,پيمان
307 ارزيابي نفوذپذيري تکيه گاه چپ سد کوچري بر پايه نتايج آزمايش لوژن و شاخص کيفيت توده سنگ محمد تقي پور,مهدي;غفوري,محمد ;طباطبايي,سيد حميد رضا
308 بررسي آزمايشگاهي رفتار بار- نشست ستون¬هاي سنگي در خاک غيراشباع واثقي مغوان,سجاد;امام,سيدمحمدرضا;تکلو,محمدعلي;سروري,محمدمهدي
309 تاثير نانوسيليس بر خصوصيات مکانيکي بتن سبکدانه سازه اي دباغ,هوشنگ;اکبرپور,سوده;بابامرادي,کوروش
310 پيش¬بيني اثرات تغيير اقليم بر بار مواد مغذي حوضه آبريز (مطالعه موردي: حوضه آبريز سد مهاباد) نظري شربيان,محمد;طاهريون,مسعود;احمدي,آزاده
311 بررسي عددي پي نواري واقع بر ماسه مسلح شده با ژئوسل آروين,محمد رضا;جهانگيري,عبدالحميد
312 مقايسه روش‌هاي استاتيکي معادل و ديناميکي تاريخچه پاسخ در تحليل لرزه‌اي توربين بادي اسماعيلي,وهاب;محتشمي,احسان;صالحي احمدآباد,مصطفي;شوشتري,احمد
313 استفاده از پسماند غباري کوره¬هاي قوس الکتريکي صنايع فولاد آلياژي در بتن و بررسي تاثير آن بر خواص مکانيکي مخلوط بتن موتمن,علي;دانش,شهناز;توکلي زاده,محمدرضا
314 بررسي اثر الياف هاي پلي الفين و پلي پرو پيلن بر ويژگي هاي مكانيكي و دوامي بتن غلتكي رمضانيانپور,علي اكبر;سبحاني,جعفر;پورخورشيدي,عليرضا;لطفي,محمد مهدي
315 تأثير اضافه کردن مهار بازويي بر رفتار لرزه اي سازه هاي بلند فولادي احمدي,الهام;دانشجو,فرهاد
316 مدل سازي اندرکنش موج و موج شکن متخلخل مستغرق در فضاي دوبعدي قائم علي عسگري,سروش;بديعي,پبمان
317 توسعه منحني هاي شکنندگي براي تعدادي از ساختمان هاي موجود در شهر قزوين سلطانيه,حميده;,;بخشي,علي
318 رتبه بندي آسيب پذيري فاضلابروها جهت تدوين برنامه نگهداري و بازسازي شبکه فاضلاب شهري با استفاده از روش SAW لشکري زاده,جواد;حسيني,سيد محمود
319 بررسي نوسانات تاج لاستيکي واقع بر سرريز اوجي تحت دبي هاي عبوري صادقي,سيده توران;کاويانپور,محمدرضا
320 تحليل لرزه‌اي پل‌هاي کابلي ترکه‌اي به روش ديناميکي تاريخچه زماني و استاتيکي غيرخطي يگانه کيواني,فروغ;تحقيقي,حسين;روشنايي,احمد
321 تخمين جابجايي لرزه اي ديوار حايل وزني در خاک هاي ماسه اي رس دار مداح,محمد اسمعيل;نيکخواه شهميرزادي,محمود;شريفي,رحمان
322 ارزيابي نشست ساختمان گردشگري ناشي از حفر تونل خط 2 قطار شهري مشهد ميرمحرابي,حسين;ردايي,حسن;معروف,محمدعلي
323 بررسي کنترل سرعت و دبي جريان گل¬آلود توسط مانع کشتکار,شيوا;ايوب زاده,سيد علي;قدسيان,مسعود
324 بررسي اثر جداشدگي فازي بر توزيع غلظت و تنش ناشي از نفوذ در جامدات مداحيان,علي ;هفت برادران,حامد;مسيبي,فرشيد
325 بررسي اثرات کيفيت حمل‌ونقل بر تقاضاي سفرهاي شخصي و همگاني: کاربرد داده‌هاي شهرهاي جهان عزيزيان,حسين;وزيري,منوچهر
326 شناسايي و بررسي خرابي¬هاي عمده روسازي در منطقه سردسير و تاثير آن بر PCI محور (محور اروميه ـ سرو) طاهري,پوريا ;بهادري,مهدي;شيرمحمدي,حميد
327 بررسي تاثير زاويه موج و ضخامت مقطع در رفتار چرخه‌اي مهاربندهاي فولادي موج‌دار ذوزنقه‌اي خراساني,مهدي;نقي پور,مرتضي
328 بررسي رفتار چرخه‌اي مهاربندهاي قطري فولادي ساخته شده از ورق‌هاي موج‌دار سينوسي خراساني,مهدي;نقي پور,مرتضي
329 عملکرد هيدروليکي جريان دو فازي آب و هوا بر روي تنداب‌هاي پلکاني با موانع بلوکي بهشتي,محمدرضا;حميدي,مهدي;محمدحسيني,فاطمه
330 مطالعه رفتار پيچشي سازه هاي يک طبقه فولادي دکتر ارسطوي مرندي,مهدي;حاج سيدتقيا,سيدعلي
331 مقايسه الگوريتم هاي ژنتيک و PEST براي واسنجي خودکار روش رطوبت خاک در مدل WEAP عزيزي,فاطمه;عليزاده,حسين;مجردي,برات
332 مقايسه ي ضرايب بازتاب هشتگانه ي پيشنهادي با ضرايب بازتاب استاندارد 2800-V4 در زمين هاي نوع I تا IV عدالتي,محمود;طولابي,سعيد;کريمي پور,آرش
333 معرفي روش جديد ارزيابي چيپ‌سيل اجرا شده بر روي نمونه بتن آسفالتي جاهي,حامد;معتمد,آرش
334 کنترل فعال و بهينه يابي پاسخ سازه‌هاي بلند به منظور کاهش نوسانات ناشي از تحريک پايه با استفاده از الگوريتم ژنتيک ابوالحسني اشکذري,حميد;راغبي,مهدي
335 بررسي رفتار تونل¬هاي متقاطع با¬ گسل بر مبناي مطالعات آزمايشگاهي¬ و عددي قديمي چرمهيني,امير;تحقيقي,حسين
336 اثر بيوپليمر زانتان گام بر روي خاک درشت دانه(خاک ماسه اي بابلسر) اکبرنژاد,سميه;قائمي,مسعود;عرب عامري,محمد;آهنگري,کاوه
337 تحليل غيرخطي ستون¬هاي‌ بتن مسلح مدور مقاوم¬سازي شده توسط مصالح CFRP غلامي کوپائي ,محمد رشيد;تحقيقي,حسين;البرزي ورکي,مهدي
338 Correlations between Earthquake Parameters and Variation of Fundamental Period in RC Frames Rahmati selkisari,Maryam;Massumi,Ali
339 بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني با بکارگيري ميراگر جرمي تنظيم شده همراه با آلياژ حافظه دار شکلي نعيمي حامي صفار,احسان;شوشتري,احمد
340 تحليل ارتعاش آزاد قاب هاي فولادي فضاکار با نرمي پيوند شوشتري,احمد ;مسعودي,اميررضا ;حيراني مقدم,سينا
341 مزاياي زيست‌محيطي کاربرد پساب خروجي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري در توليد بتن غيرمسلح (مطالعه موردي؛ کاربرد پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شهري اولنگ مشهد) حسين دخت,حسين;دانش,شهناز;توکلي زاده,محمدرضا;قلي زاده,مصطفي
342 بررسي تاثير تير تراز طبقات بر رفتار ديوارهاي برشي بتني با اعضاي مرزي فولادي غيرمدفون يوسفي,مهدي;قلعه نوي,منصور;فرشته پور,احسان ;رشيديان,محمدمهدي
343 مقايسه تأثيراستفاده از جداگرلاستيکي-سربي بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزاي غير سازهاي ساختمانهاي فولادي با ديوار برشي رهدار,حسين علي;قلعه نوي,منصور;مديرخازني,مهرداد;فرشته پور,احسان
344 پهنه بندي خطر زمين‌ لغزش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي: حوضه آبريز شيرامين رخشنده پور,غلامرضا;سالاري,مرجان
345 عابران معصوم کاظم بابايي,فاطمه;تي تي دژ,اميد
346 تعيين بهينه درصد پودر لاستيک براي اصلاح و تثبيت خاک مارن تبريز در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري امين‌فر,محمد حسين ;شه وقار اصل,حسين; امين‌فر,علي;فرين,مجيد