لیست مقالات همايش زن و پايداري زيست محيطي در مناطق روستايي

نمایش # عنوان نویسنده
0 تحليلي بر عوامل مؤثر ميزان مشارکت زنان در پايداري مناطق روستايي مطالعه موردي: شهرستان شاهين شهر و ميمه خالقي,صبا;برقي,حميد
1 تحليلي بر فرصت هاي کارآفريني زنان در مناطق روستايي مطالعه موردي: شهرستان شاهين شهر و ميمه خالقي,صبا;برقي,حميد
2 بررسي نقش پروژه‌هاي مشارکتي در توانمندسازي زنان و حفظ محيط‌زيست خاتمي,سميه;نادري,مريم
3 نقش زنان روستايي در حفظ منابع طبيعي و محيط زيست خوش بين,مينو
4 معرفي الگوهاي توانمندسازي جوامع محلي در حفاظت از منابع طبيعي و توسعه پايدار روستايي با تاکيد بر نقش و مشارکت زنان روستايي (تجارب موفق پروژه بين المللي RFLDL خراسان جنوبي- سرايان) يوسفي,محسن;بهبهاني,نيلوفر
5 ارزيابي سرمايه اجتماعي زنان روستايي در راستاي تقويت تاب آوري نظام مشارکتي و بومي شيرواره راسخي,ساره;متولي,حسينعلي ;شفيعي,پيمان
6 اثرات استقرار کارگاه هاي فرش دستباف بر ميزان کيفيت زندگي زنان قاليباف روستاهاي الوند کوه غربي نادري مهديي,کريم;يزداني,فرشته
7 ارزيابي نقش گردشگري روستايي در توانمندسازي و کارآفريني زنان روستايي (مطالعه تطبيقي روستاهاي بوژان و حميدآباد در شهرستان نيشابور) جوانشيري,مهدي
8 بررسي نقش آموزش در توانمندسازي زنان روستايي براي حفاظت از محيط زيست مطالعه موردي: شهرستان رضوانشهر جوان,فرهاد;دهقاني,ندا;سعدي,سيما
9 ارزيابي وضعيت نظام هاي زعفران و نقش زنان روستايي در توليد محصول کشاورزي سالم و ارگانيک جاهدي پور,سعيد;خرم دل,سرور;رضواني مقدم,پرويز
10 بررسي عوامل مؤثر بر حفظ و پايداري محيط زيست گرايي زنان Saadi,Sima;دهقاني,ندا
11 بررسي تحولات در دانش بومي زنان روستايي در مورد محيط زيست نوري,مرضيه
12 نقش دانش بومي اکولوژيکي زنان روستايي در مديريت پايدار منابع طبيعي ومحيط زيست (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان نيشابور و فيروزه) بوزرجمهري,خديجه
13 مشارکت زنان در حفظ و نگهداري از منابع طبيعي و محيط زيست نوري کيا,زينب;طاهري,محمد
14 مطالعه و بررسي مشارکت زنان در مديريت توليد و حفظ محصول سالم(مطالعه موردي روستاهاي شهرستان کرمانشاه) عباسي,اکرم;روشني ,ويدا
15 نقش مشارکت زنان در بهبود مديريت پسماند با استفاده از روش PRA (شهر ماکلوان فومن) وطنخواه,ژيلا;ياسوري,مجيد;ابراهيمي,رضا
16 مشارکت زنان در تهيه طرح توسعه روستايي در راستاي پايداري منابع طبيعي رمضاني گسک,مهدي;ياري اردکول,عليرضا;حسين پور,راضيه;فخر,فرشته
17 گزارش فعاليت هاي صورت گرفته در منطقه اجرايي پروژه ترسيب کربن استان خراسان جنوبي شهرستان سربيشه در حوزه زنان ياري اردکول,عليرضا;فخر,فرشته;رمضاني گسک,مهدي
18 چالش هاي پيش روي توانمندسازي زنان در مديريت بحران اکبري,فاطمه
19 بررسي وضعيت سازمان¬هاي مردم نهاد در توانمند¬سازي زنان روستايي جهت حفاظت از محيط زيست منطقه مورد مطالعه روستاهاي شهرستان رشتخوار جواني,خديجه ;بوزرجمهري,خديجه
20 بررسي اثرات اجراي پروژه ترسيب کربن بر توانمندسازي زنان روستايي بستاني,عليرضا;بهادراني,بتول
21 بررسي کيفيت زيست محيطي زندگي زنان روستايي مطالعه موردي بخش شانديز محمودي,حميده;جعفري,فهيمه;سربرقي مقدم,تکتم
22 نقش فعاليت هاي کشاورزي زنان در توسعه اقتصادي نواحي روستايي(مطالعه موردي دهستان اسفرجان شهرستان شهرضا) برقي,حميد;تقديسي,احمد;نصيري,مريم
23 نقش کشاورزي ارگانيک در جذب گردشگر با تاکيد بر زنان روستايي قجرجزي,زهرا
24 نقش زنان روستايي در توسعه پايدار کشاورزي پيرامون,علي;حبيب نژاد لوجندي,سميرا
25 تحليل و بررسي نگرش زيست محيطي در بين زنان روستايي سجاسي قيداري,حمداله;فعال جلالي,امين
26 نقش دانش بومي زنان روستايي در پايداري فعاليت کشاورزي (مطالعه موردي: دهستان اترک، شهرستان مانه و سملقان) محمودي,سميرا;محمودي,علي اکبر
27 کارآفرين يا توليدکننده؟ هويت هاي زنان کشاورز در نواحي روستايي دور دست (مطالعه موردي: دهستان جيرستان، بخش سرحد شهرستان شيروان) خسروبيگي برچلويي,رضا;جوان,جعفر;حسيني,سيده زينب