بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران
بانک مقالات

Poster CSICC RGB72
انجمن کامپيوتر ايران با همکاري دانشگاه فردوسي مشهد بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري کامپيوتر در دو بخش مقالات عادي و پوستري برگزار مي‌کنند. تأکيد کنفرانس بر جنبه‌هاي بنيادي، کاربردي، راهبردي، و توسعه‌اي است که از سودمندي خاص در سطح کشور برخوردارند. از تمامي محققان، دانشگاهيان، ‌و مهندسان دعوت مي‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس و تبادل يافته‌هاي علمي پژوهشي، و کاربردي خود موجب پرباري و اثربخشي کنفرانس در راستاي اهدافش باشند.

 

آدرس دبيرخانه: مشهد  - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي - دانشکده مهندسي - گروه مهندسي کامپيوتر

تلفن:  8806059-8806126-0511

نمابر: 8763306-0511

رايانامه: csicc2015 {@} um.ac.ir

آدرس سایت: csicc2015.um.ac.ir