كنگره ي جامعه شناسي توسعه
بانک مقالات

همايش ملي جامعه شناسي توسعه

ستاد علمي- اجرايي همايش، با همکاري انجمن علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن جامعه شناسي ايران، به‌عنوان يکي از فعال‌ترين انجمن‌هاي علمي در سطح کشور، در حال تدارک مقدمات اداري برگزاري همايش " جامعه شناسي توسعه" است.لازم به ذکر است اولين همايش ملي-دانشجويي در دانشگاه فردوسي مشهد در سال گذشته با عنوان " کجروي هاي اجتماعي " با همکاري گروه علوم اجتماعي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد.

csd.um.ac.ir