کنفرانس رياضي ملي دانشجويي -دانشگاه فردوسي مشهد
بانک مقالات

;کنفرانس رياضي ملي دانشجويي (دانشگاه فردوسي مشهد. 11 و12 ارديبهشت ماه 94

محورهاي کنفرانس

رياضي محض: جبر هندسه آناليز گراف  ترکيبيات
رياضي کاربردي:
آناليز عددي:حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي.حل عددي معادلات ديفرانسيل جريي.روش هاي عددي در جبر خطي.حل عددي معادلات انتگرال.جبرخطي عددي.آنايز عددي فازي
تحقيق درعمليات: برنامه ريزي خطي.شبکه هاي جريان برنامه ريزي پويا.برنامه ريزي غيرخطي.برنامه ريزي در شرايط عدم اطمينان تحليل پوششي داده ها.بهينه سازي ترکيبياتي. الگوريتم هاي ابتکاري
.کنترل بهينه و بهينه سازي:کنترل بهينه معمولي.کنترل بهينه کسري.نظريه تقريب.شبکه هاي عصبي. کنترل بهينه فازي
معادلات ديفرانسيل: معادلات ذيفرانسيل عادي.معاذلات با مشتقات جريي.سيستم هاي ديناميکي.معادلات انتگرال.معادلات ديفرانسيل فازي.معادلات ديفرانسيل تصادفي
نظريه گراف و گراف فازي
آموزش رياضي
رياضيات مالي و رياضيات زيستي

رياضيات فازي

http://smc1.um.ac.ir/