دومین کنفرانس نظریه گروه ها
بانک مقالات

دبیر همایش: جناب آقاي دكتر احمد عرفانیان دانشيار محترم دانشكده علوم رياضي

وب سایت:  groups2010.um.ac.ir

تاریخ برگزاری : 11-12 اسفند 1388

نشانی: مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه دانشکده ریاضی

groups poster