همایش عدالت و سیاست
بانک مقالات

دبیر همایش: احمد محقر

وب سایت:  justpol.um.ac.ir

تاریخ برگزاری: 21 مهر 1389

نشانی: مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه دانشکده علوم اداری و اقتصادی

پست الكترونيكي:  justpol@um.ac.ir

تلفن :4 - 8813090 - 0511

نمابر : 8829584 - 0511
كد پستي : 9177948951
دبير همايش : دكتر احمد محقر
تلفن : 09155080851