دومین همایش بازنگری روابط ایران و آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده
بانک مقالات

دبیر همایش: دكتر هادی اعظمی

وب سایت:  csc2.um.ac.ir

تاریخ برگزاری : 11-12 اسفند 1388

نشاني دبيرخانه: دانشگاه فردوسي مشهد – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

تاریخ برگزاری: 4 و 5 آبان 1389

E.Mail: ishm@um.ac.ir