سومين كنگره ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران
بانک مقالات

دبیر همایش: جناب آقاي دكتر حسن عاقل استاديار محترم دانشكده كشاورزي 

وب سایت:  tarvijconf.um.ac.ir

تاریخ برگزاری : 11-12 اسفند 1388

نشانی: مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه دانشکده کشاورزی

نشان الکترونیکی: tarvijconf@um.ac.ir

tarvij poster