همايش ملي زن و توسعه پايدار روستايي
بانک مقالات

poster1
علاقه مندان به شرکت در همايش مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با

 

دبيرخانه دائمي همايش تماس حاصل نمايند.


آدرس دبيرخانه دائمي همايش: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي

مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي، طبقه سوم، هسته

پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان

کد پستي :48883 91779

تلفکس: 8796827-0511

تلفن همراه دبير اجرايي همايش : 09105519112

پست الکترونيکي: grp2@um.ac.ir

وب سايت: grp2.um.ac.ir http://