هشتمين کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات
بانک مقالات

هشتمين کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات با حمايت انجمن ايراني تحقيق در عمليات ايران و همکاري دانشکده مهندسي در تاريخ 31 ارديبهشت و 1 خرداد 1394 دردانشکده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين کنفرانس فراهم آوردن زمينه‌هاي همکاري بيشتر بين پژوهشگران با ارايه آخرين دستاوردهاي علمي و ايجاد موقعيت براي تبادل نظر وآشنايي بيشتر دانشجويان با آخرين پيشرفت‌ها در زمينه‌هاي نظري و کاربردي اين رشته است.

موضوعات کنفرانس در زمينه تحقيق در عمليات و گرايش‌هاي مرتبط از جمله

  • · برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي
  • · برنامه‌ريزي اعداد صحيح و شبکه‌ها
  • · برنامه‌ريزي تصادفي
  • · بهينه‌سازي استوار
  • · بهينه‌سازي ترکيبياتي
  • · بهينه‌سازي ناهموار
  • · بهينه‌سازي سراسري
  • · بهينه‌سازي فازي
  • · روش‌هاي ابتکاري و فراابتکاري
  • · کاربرد‌هاي مدل‌هاي برنامه‌ريزي رياضي

هستند.

 

http://or8.um.ac.ir/