همايش زمين شناسي مهندسي و زمين شناسي زيست محيطي شهر مشهد
بانک مقالات

نشاني دبيرخانه: مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم پايه، گروه زمين شناسي، دبيرخانه اولين همايش زمين شناسي مهندسي و زيست محيطي شهر مشهد.

تلفكس: 38805491-051

پست الكترونيك: eegm2015@um.ac.ir