همايش مسائل اجتماعي شهر مشهد
بانک مقالات

اولين همايش ملي مسائل اجتماعي شهر مشهد

انجمن جامعه شناسي ايران دفتر خراسان با همکاري گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد، اولين همايش ملي مسائل اجتماعي شهر مشهد را با هدف شناخت علمي و تبادل ديدگاه بين پژوهشگران، صاحبنظران و مسئولين شهري در ارتباط با وضعيت، الگوها، عوامل و راهکارهاي انواع مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي شهر مشهد، در آبان ماه 1394 برگزار مي‌کند.

در همين راستا از تمامي اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران، براي شرکت در اين همايش دعوت به عمل مي آيد. اخبار بعدي از همين طريق به اطلاع خواهد رسيد.

 

 

http://ncspm1.um.ac.ir