چهارمين كنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران
بانک مقالات

پيشنهاد برگزاري کنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران اولين بار در زمستان سال 1387 در شوراي آموزشي گروه قدرت دانشکده مهندسي دانشگاه بيرجند مطرح گرديد که با توجه به عدم وجود کنفرانس مشابه در کشور و اهميت روزافزون موضوع در سطح ملي و بين المللي و نيز ظرفيتهاي موجود در منطقه مورد استقبال و تصويب قرار گرفت.

اولين کنفرانس از تاريخ 18 الي 20 اسفند 1388 در محل دانشکده مهندسي دانشگاه بيرجند با حضور بيش از 200 نفر از دانشگاهيان، متخصصين و صنعتگران داخلي برگزار و مقالات پذيرفته شده طي دو روز و در پنچ نشست موازي توسط نويسندگان ارائه گرديد.

دومين کنفرانس از تاريخ 17 الي 18 اسفند 1390 در محل پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران برگزار و طي نشست هاي آن کنفرانس، 100 مقاله به صورت شفاهي و 47 مقاله به صورت پوستر ارائه گرديد.

سومين کنفرانس از تاريخ 21 الي 22 فروردين 1392 در پرديس دانشکده مهندسي دانشگاه اصفهان برگزار و طي نشست هاي آن کنفرانس، 72 مقاله به صورت شفاهي و 32 مقاله به صورت پوستر ارائه گرديد.

با استعانت از درگاه خداوند متعال، چهارمين کنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران در تاريخ 12 الي 13 اسفند 1394 در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد تا بستري مناسب جهت تبادل نظر علمي و فني و آشنايي با آخرين دستاوردها در زمينه منابع انرژي تجديدپذير و توليد پراکنده و گسترش و بومي سازي دانش فني استفاده از اين منابع فراهم شود.

http://icredg2016.um.ac.ir/