همايش زن و پايداري زيست محيطي در مناطق روستايي
بانک مقالات

( به مناسبت روز جهاني زن روستايي «15 اکتبر»

انجمن علمي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ايران « شعبه خراسان رضوي» و هسته پژوهشي مطالعات جغرافياي روستايي با همکاري دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي سومين همايش خويش را با اين عنوان برگزار مي­ کنند:

زن و پايداري منابع طبيعي و محيط زيست در مناطق روستايي

 

http://grp3.um.ac.ir/