همایش ملی انار
بانک مقالات

دبيرعلمی همایش: جناب آقاي علی تهرانی فر

وب‌سايت همایش : http://anar.um.ac.ir 

آدرس روی بانک مقالات : کلیک کنید.

anar poster

زمان برگزاری همایش :  13و 14 مهر ماه 1390

 

پست الکترونیک: anar@um.ac.ir

برگزارکنندگان :
دانشگاه فردوسی مشهد
مرکز تحقیقات انار فردوس

دانشگاه بیرجند

فرصت هاي خاص فرا روي حاضرين درهمایش کاربردی:

 •  اقتصاد، بازار و صادرات انار 
 • تکنولوژي توليد و به زراعي 
 •  فيزيولوژي انار 
 • اصلاح و بيو تکنولوژي انار 
 •  آفات و بيمار يهاي انار 
 •  فراوري انار 
 •  توليد محصول ارگانيک 
 •  دانش بومي

برنامه هاي  همایش کاربردی:

برگزاری کارگاه هایی از قبیل:

 • کاشت داشت،برداشت انار(با رویکرد افزایش عملکرد و همچنین مدیریت باغ های انار)
 • اقتصاد انار
 • آفات و بیماری های انار