نخستين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران
بانک مقالات

دبیر همایش: جناب آقاي دكتر محمد حسن كريم پور

 وب سایت:  segi.um.ac.ir

تاریخ برگزاری : 21 ,22 شهریور ماه 1389

نشانی: مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی

segi poster