همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
چهارمين كنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران ۱۲ اسفند الی ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
4th Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation 2 March to 3 March 2016
مقالات
سومين همايش ملي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي - چشم انداز پزوهش هاي زباني در قرن21 ۴ اسفند الی ۵ اسفند ۱۳۹۴
lingconf3 23 February to 24 February 2016
مقالات
همايش دانشجويي دانشكدۀ مهندسي: چالش‌ها و فرصت‌ها ۱ اسفند الی ۱ اسفند ۱۳۹۴
stuefc 20 February to 20 February 2016
مقالات
ششمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران ۲۷ بهمن الی ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
fcci2016 16 February to 17 February 2016
مقالات
سومین همايش ملی كنترل بيولوژيك در كشاورزي ومنابع طبيعي ۱۳ بهمن الی ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
3rd national meeting on biocontrol in agriculture and natural resources of iran 2 February to 3 February 2016
مقالات
چهارمين سمينار آناليز تابعي و كاربردهاي آن , دانشگاه فردوسي مشهد ۱۲ بهمن الی ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
The fourth Seminar on Functional Analysis and its Applications 1 February to 2 February 2016
مقالات
اولين همايش ملي برند در ورزش ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
the 1th national conference on brand in sport 18 November to 19 November 2015
مقالات
همايش مسائل اجتماعي شهر مشهد ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
ncspm1 18 November to 19 November 2015
مقالات
دوازدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
the 12th scientific student conference on materials and metallurgy engineering 18 November to 19 November 2015
مقالات
هفتمين کنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تاکيد بر راهبردهاي توسعه شهري ۲۰ آبان الی ۲۱ آبان ۱۳۹۴
upmc7 11 November to 12 November 2015
مقالات