همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
همايش زن و پايداري زيست محيطي در مناطق روستايي ۲۴ مهر الی ۲۴ مهر ۱۳۹۵
GRP3 15 October to 15 October 2016
مقالات
6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۲۲ مهر الی ۲۳ مهر ۱۳۹۵
ICCKE 13 October to 14 October 2016
مقالات
اولين همايش بين المللي زبان و ادبيات تطبيقي فارسي و فرانسه ۷ مهر الی ۸ مهر ۱۳۹۵
1er colloque international en litterature comparee 28 September to 29 September 2016
مقالات
دومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها ۲۴ شهریور الی ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
2nd Internatioinal conference on Industrial and Systems Engineering 14 September to 15 September 2016
مقالات
دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران ۹ شهریور الی ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
10ncame 30 August to 31 August 2016
مقالات
چهارمين كنفرانس ماهي شناسي ايران ۳۰ تیر الی ۳۱ تیر ۱۳۹۵
THE 4th iranian conference of ichthyology 20 July to 21 July 2016
مقالات
نخستين همايش كاربران Geant4 در ايران ۲۹ اردیبهشت الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
geant4 18 May to 19 May 2016
مقالات
نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ۲۱ اردیبهشت الی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
9th National Congress on Civil Engineering 10 May to 11 May 2016
مقالات
همايش ملي اسلام سياسي و خاورميانه ۲۰ اردیبهشت الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
political 9 May to 9 May 2016
مقالات
دومين همايش ملي كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار ۱۴ اردیبهشت الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
The 2nd National Conference on Application of Stable Isotopes (ASI 2016) 3 May to 4 May 2016
مقالات