اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز آمار اطلاعات و امور رایانه ای

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز آمار اطلاعات و امور رایانه ای

تلفن: 8803208 -0511

فکس: 8788131 -0511

فرم تماس