لیست مقالات اولين سمينار استنباط شواهدي

نمایش # عنوان نویسنده
0 انتخاب توزيع پيشين در استنباط بيزي فکور,وحيد;اروجي,آرزو;اکبري,نوشين
1 طلادزفولي,مهتاب;راسخ,عبدالرحمن;بابادي,بابک
2 مروري بر مفهوم فرض و فرضيه Ghahramani,Masume;بهزادي,محمد حسن
3 برخي راه حل ها براي مشکل p-مقدارها اتله خاني,محمد
4 خطاهاي اماري مقالات منتشر شده در مجلات دندان پزشکي سال 1397 حيدري بهنوئيه,احمد;جام بر سنگ,سارا;احمدي نيا گدنه,حسن
5 کنکاشي در اندازه هاي اطلاع از ديدگاه بيزي رحمانپور,آرزو
6 Comparison Between Bayesian Lower Bound and P-value Abtahi,Asieh;Chinipardaz,Rahim
7 انعکاس پذيري توان هايي از عملگر ضربي روي فضاهاي توابع خاص باقري نژاد,سيد حمزه
8 مقايسه توان آزمونهاي آناليز واريانس، کروسکال-واليس و ولش در داده‌هاي غير نرمال طالبي,سمانه;جام بر سنگ ,سارا
9 مدل انتقال واريانس در مدل رگرسيوني تحت محدوديت خطي تصادفي رحمي,فاطمه;بابادي,بابک;راسخ,عبدالرحمن
10 بررسي اثر ضريب واريانس بر وزنهاي ورودي خروجي در فرآيند مينيمم سازي صفري,آرامش;کردرستي,سهراب